Yazı

Yargı Kararlarının Tenfizi ve Kesinleşme Sorunu

Hak ve çıkarları çatışan taraflar, mahkeme kararının derhal uygulanmasını istemektedir. Ancak bu, her koşulda her zaman mümkün değildir. Mahkeme kararlarının icrası cebri icra yoluyla sağlanır. Türk hukukunda kural olarak mahkeme tarafından bir karar verildiğinde bu kararın tenfizi derhal istenebilir. Mahkeme kararı ile hemen icra dairesine başvurabilir ve karşı tarafa icra emri gönderilmesini talep edebilirsiniz. Ancak her kararın uygulanması için hemen...

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Yazı

Hukuk Yargılamasında E-Duruşma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine olanak sağlayan e-duruşma uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen “Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”(*Yönetmelik), 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de...

DAVA KONUSU HAKKIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARAR:İHTİYATİ TEDBİR
Yazı

DAVA KONUSU HAKKIN KORUNMASI İÇİN ALINAN KARAR:İHTİYATİ TEDBİR

Bir hukuk devletinde kişilerin haklarını korumak veya onlara kavuşmak amacıyla mahkemelere başvurması, hakkını yasal yollardan araması gerekmektedir. Dava açılarak korunmaya veya elde edilmeye çalışılan dava konusu hakkın, henüz dava süreci sonuçlanmadan önce kaybolması, devredilmesi, zarar uğraması, elden çıkarılması, yok olması gibi ihtimaller ise her zaman vardır. Böyle bir durumda kişinin davayı kazanması bir anlam ifade...

EV, İŞYERİ, TARLA VEYA ARSANIN HAKSIZ KULLANIMI HALİNDE AÇILACAK DAVA: ELATMANIN ÖNLENMESİ(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI
Yazı

EV, İŞYERİ, TARLA VEYA ARSANIN HAKSIZ KULLANIMI HALİNDE AÇILACAK DAVA: ELATMANIN ÖNLENMESİ(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Kişilerin sahip oldukları taşınmazların başkaları tarafından hiçbir haklı nedene dayanmaksızın kullanılması, bir nevi işgal edilmesi halinde taşınmaz malın sahibi bir dava açarak buna engel olabilir. bu davaya elatmanın önlenmesi veya müdahalenin men’i davası adı verilmektedir. Elatmanın önlenmesi davasıyla, ev, işyeri veya arsa gibi bir taşınmazın sahibi olan kişi bu malları haksız şekilde kullanan kişiyi o...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) DAVASIYLA MAL PAYLAŞIMI
Yazı

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) DAVASIYLA MAL PAYLAŞIMI

Ortaklığın giderilmesi, daha eski ve bilinen adıyla izale-i şuyu davaları Türk hukukunda en çok açılan dava türleri arasındadır. Bu davada hem davacı hem de davalı tarafların çok sayıda olması nedeniyle bugün Türkiye’de çoğu kişinin bu davada taraf olarak yer almış olması ihtimal dahilindedir. Miras dolayısıyla daha çok karşımıza çıkan ortaklığın giderilmesi davasında amaç, başkalarıyla birlikte...

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)
Yazı

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)

Mirasbırakan kişi ölmeden önce mirasçılarının bir kısmını mirasından mahrum bırakmak veya normal şartlarda almaları gereken miras paylarını azaltmak amacıyla birtakım işlemler yapabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre mirasbırakanın ölmeden önce yaptığı ve “mirasçılardan mal kaçırma amacı taşıyan” bu tip işlemler muris muvazaası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan daha az pay alması amacıyla bu...

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI
Yazı

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI

Müteahhitler, inşasına başlanmış olan inşaat projelerinden daire satışı yapmaktadırlar. Bunu bazen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleriyle bazen de adi yazılı şekilde yapılan alacağın devri(temliki) sözleşmeleriyle yaparlar. Hatta müteahhitler bazen aynı dairenin, birden fazla kişiye farklı zamanlarda ve farklı sözleşmelerle satışını vaad edebilmektedir. Böylesi durumlarda, kimin gerçek hak sahibi olduğunun tespiti ve tapuda adına tescilin yapılması gerekmektedir....

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İnsan yaşamının kutsallığı gerekçesiyle, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları eksiksiz bulundurmak gibi yükümlülükleri İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşverenin  iş sözleşmesinden ve İş Kanunu’ndan doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırı davranması, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulmasına neden olur. İş kazalarından dolayı işverenin meydana gelen zararlardan...

TESCİLLİ MARKA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TESCİLLİ MARKA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

Markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin izni olmadan başka mal veya hizmetlerde kullanmak marka hakkının ihlali sonucunu doğurur. Marka hakkının ihlali nedeniyle uğranılan zararların tazmini için hukukumuzda maddi ve manevi tazminat davaları ile itibar tazminatı talep edilebilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.1.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren marka hakkına...

HAKSIZ REKABET NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR
Yazı

HAKSIZ REKABET NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR

Ticari hayatta her geçen gün rakip sayısının artmasına bağlı olarak, her firma ya da satıcı kendi müşteri sayısını ve ürünlerine olan talebi artırmak için mücadele vermektedir. Bu mücadelenin hukuka uygun, dürüstlük kuralları çerçevesinde verildiğinin söylenebilmesi için, sadece daha iyiyi üretme ve daha cazip koşullarla müşteriye sunma amacını taşıması gerekir. Hile, aldatma, yanıltma, kötüleme ve başkalarını...

  • 1
  • 2