Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

Yazı

BORCUN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ(BORCUN NAKLİ)

Alacak-borç ilişkilerinin tarafları çeşitli nedenlerle zaman içinde değişebilmektedir.  Alacaklı veya borçlunun kendi özgür iradeleriyle, sahip oldukları alacağı veya borçlusu oldukları borcu başkalarına devretmeleri her zaman mümkündür. Hukuk literatüründe bu türden işlemlere alacağın devri veya borcun nakli adı verilmektedir. Bu bültende inceleme konumuz, borçlunun borcunun bir başka kişi tarafından üstlenilmesi anlamına gelen “borcun nakli”. Borcun nakli...

Yazı

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI İFA NEDENİYLE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE SAHİP OLUNAN HAKLARIN KULLANILMASI

Tacirlerin ticari faaliyetleri gereği sıkça karşılaştıkları durumlardan biri, mal ve hizmet satışlarında ayıplı şekilde ifada bulunulmasıdır. Bir diğer anlatımla, sözleşmede teslimi kararlaştırılan malın veya sunulması gereken hizmetin, gereği gibi ve sözleşmede belirtilen özelliklerde olmaması ticari satış sözleşmelerinde yaygın ve önemsenmesi gereken bir problemdir. Bu bültende, satıcının(ya da hizmet sağlayıcının) alıcıya ayıplı mal teslim etmesi ya...

Yazı

ALACAĞIN DEVREDİLMESİ( ALACAĞIN TEMLİKİ)

Alacağın devredilmesi yani temliki, alacaklının sahip olduğu alacak hakkını bir başkasına devrettiği bir tür sözleşmedir. Alacağın devredilmesinde eski ve yeni alacaklı ile bu alacak hakkının borçlusu konumundaki kişi olmak üzere üç kişilik bir hukuki ilişki kurulmaktadır. Kişiler çeşitli nedenlerle sahip oldukları alacak haklarını başkalarına devretme gereği duyarlar. Örneğin; birine borcunu ödemek amacıyla alacak hakkının devri,...

Yazı

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI

Müteahhitler, inşasına başlanmış olan inşaat projelerinden daire satışı yapmaktadırlar. Bunu bazen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleriyle bazen de adi yazılı şekilde yapılan alacağın devri(temliki) sözleşmeleriyle yaparlar. Hatta müteahhitler bazen aynı dairenin, birden fazla kişiye farklı zamanlarda ve farklı sözleşmelerle satışını vaad edebilmektedir. Böylesi durumlarda, kimin gerçek hak sahibi olduğunun tespiti ve tapuda adına tescilin yapılması gerekmektedir....

Yazı

BANKALARA TEMİNAT GÖSTERMEK AMACIYLA YAPILAN ALACAĞIN DEVRİ(TEMLİKİ)

Bankalar kendilerinden kredi talebinde bulunan kişilerden, verecekleri krediye karşılık bir teminat göstermesini talep ederler. Uygulamada bu teminatlar genelde ipotek veya kefalet şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak bankaya teminat olarak gösterebileceği bir taşınmazı veya kendisine kefalet verebilecek bir yakını olmayan kişiler için bir diğer alternatif, teminat olarak bir başkasındaki alacağını bankaya devretmektir. Örneğin, bir tacirin ticari faaliyeti...