İnşaatçı (Yapı) İpoteği
Yazı

İnşaatçı (Yapı) İpoteği

İnşaat sözleşmelerinde yüklenici taraf bir eseri teslim etmekle, arsa ya da iş sahibi ise bu teslim karşılığında ücret ödemekle yükümlüdür. Ücret alacağı arsa ya da iş sahibi için kural olarak eserin teslimiyle ödenmesi gereken bir borçtur. Ancak yüklenicinin hak kazandığı ücret alacağını tahsil edebilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Böylesi riskleri bertaraf etmek, yüklenici ya da...

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri
Yazı

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, bir gayrimenkulün ileriki bir tarihte ve sözleşmede belirlenen şartlarla satışının kararlaştırıldığı bir sözleşme türüdür. Burada gayrimenkul derhal satılmamakta, mülkiyet bir kişiden başka birine nakledilmemektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde satış gerçekleşmez; satışın gerçekleştirileceği vaat edilir. Bir satış vaadi sözleşmesiyle kendisine taşınmaz satılması vaat edilen kişi, bu sözleşme sayesinde kendisine vaat edilmiş olan...

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yazı

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Site ve apartman yönetimleriyle ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu(KMK)’nda yer almaktadır. Özellikle site veya apartman genel kurul toplantılarının nasıl yapılması gerektiği, site genel kurulunda oy kullanma ve oyların temsilinin nasıl sağlanacağı gibi sorular ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende, apartman ve site genel kurullarında oy kullanımı, oyların temsili, genel kurul kararlarının alınması için gereken oy...

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Tapu kayıtları taşınmazların kime ait olduğunu, taşınmazlar üzerindeki paydaşları ve paylarını, taşınmazların yüzölçümlerini, ada/parsel numaralarını, taşınmazların rehinli olup olmadığını veya üzerinde tedbir kararı olup olmadığını belgeleyen resmi sicillerdir. Bir taşınmazın mülkiyeti, kural olarak ancak tapuda yapılacak resmi devir işlemi ve neticesinde tapu siciline yapılacak kayıt ile kazanılmaktadır. Bu işleme “tescil” adı verilir. Taşınmazlar üzerindeki rehin...

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU
Yazı

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU

Hukukumuzda kişi hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla başkalarına verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Buna kusurlu sorumluluk ilkesi adı verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, yasa koyucu hukuka aykırı davranış nedeniyle ortaya bir zarar çıkmasını, tazmin sorumluluğunun doğması için yeterli görmüştür. Bir başka deyişle, kişi kusurlu davranmamış bile olsa ortaya çıkan zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu kimi zaman, yapılan...

ECRİMİSİL DAVALARI
Yazı

ECRİMİSİL DAVALARI

Ecrimisil davaları Türk hukukunda sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Ecrimisil davalarında karşı taraftan ecrimisil tazminatı veya haksız işgal tazminatı adı verilen bir tazminat talep edilmektedir. Bu tazminat, taşınmazın sahibinin izin veya rızası olmaksızın  kullanma ve/veya yararlanma nedeniyle uğranılan zararın karşılanması amacına hizmet etmektedir. Ecrimisil tazminatının talep edilebilmesi için, taşınmazı kullanan kişinin, o taşınmaz üzerinde hak...

EV, İŞYERİ, TARLA VEYA ARSANIN HAKSIZ KULLANIMI HALİNDE AÇILACAK DAVA: ELATMANIN ÖNLENMESİ(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI
Yazı

EV, İŞYERİ, TARLA VEYA ARSANIN HAKSIZ KULLANIMI HALİNDE AÇILACAK DAVA: ELATMANIN ÖNLENMESİ(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Kişilerin sahip oldukları taşınmazların başkaları tarafından hiçbir haklı nedene dayanmaksızın kullanılması, bir nevi işgal edilmesi halinde taşınmaz malın sahibi bir dava açarak buna engel olabilir. bu davaya elatmanın önlenmesi veya müdahalenin men’i davası adı verilmektedir. Elatmanın önlenmesi davasıyla, ev, işyeri veya arsa gibi bir taşınmazın sahibi olan kişi bu malları haksız şekilde kullanan kişiyi o...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) DAVASIYLA MAL PAYLAŞIMI
Yazı

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) DAVASIYLA MAL PAYLAŞIMI

Ortaklığın giderilmesi, daha eski ve bilinen adıyla izale-i şuyu davaları Türk hukukunda en çok açılan dava türleri arasındadır. Bu davada hem davacı hem de davalı tarafların çok sayıda olması nedeniyle bugün Türkiye’de çoğu kişinin bu davada taraf olarak yer almış olması ihtimal dahilindedir. Miras dolayısıyla daha çok karşımıza çıkan ortaklığın giderilmesi davasında amaç, başkalarıyla birlikte...

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI İFA NEDENİYLE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE SAHİP OLUNAN HAKLARIN KULLANILMASI
Yazı

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI İFA NEDENİYLE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE SAHİP OLUNAN HAKLARIN KULLANILMASI

Tacirlerin ticari faaliyetleri gereği sıkça karşılaştıkları durumlardan biri, mal ve hizmet satışlarında ayıplı şekilde ifada bulunulmasıdır. Bir diğer anlatımla, sözleşmede teslimi kararlaştırılan malın veya sunulması gereken hizmetin, gereği gibi ve sözleşmede belirtilen özelliklerde olmaması ticari satış sözleşmelerinde yaygın ve önemsenmesi gereken bir problemdir. Bu bültende, satıcının(ya da hizmet sağlayıcının) alıcıya ayıplı mal teslim etmesi ya...

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI
Yazı

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI

Müteahhitler, inşasına başlanmış olan inşaat projelerinden daire satışı yapmaktadırlar. Bunu bazen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleriyle bazen de adi yazılı şekilde yapılan alacağın devri(temliki) sözleşmeleriyle yaparlar. Hatta müteahhitler bazen aynı dairenin, birden fazla kişiye farklı zamanlarda ve farklı sözleşmelerle satışını vaad edebilmektedir. Böylesi durumlarda, kimin gerçek hak sahibi olduğunun tespiti ve tapuda adına tescilin yapılması gerekmektedir....

  • 1
  • 2