Dava ve Uyuşmazlık

Dava ve Uyuşmazlık

Dava ve Uyuşmazlık

Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibi olarak önceliğimiz, müvekkilimizin karşılaştığı hukuki sorunları, mümkün olduğunca dava aşamasına taşımadan çözmektir. Dava süreçleri taraflar için bir miktar yorucu, masraflı ve stresli süreçlerdir. Dava süreçlerinin beraberinde getirdiği zaman kaybı ve maddi kayıplardan tasarruf etmeniz için, alternatif uyuşmazlık çözüm prosedürlerini değerlendirir ve sizin için en uygun olan yöntemle sorunları gideririz.

Fakat bazı durumlarda haklarınızı koruyabilmemiz için dava açmak veya açılan davaya savunma yaparak karşılık vermek, en güvenli ve kaçınılmaz yoldur. Bir davayı kazanmak, davanın doğru açılması/savunmanın doğru yapılması ve sıkı bir şekilde sürecin takip edilmesiyle mümkündür. Çünkü Türk hukukunda usul kuralları oldukça şekilci ve katıdır. Sürelere uyulması, itiraz ve başvuruların zamanında yapılması, yapılan itirazlara veya sunulan delillere zamanında itiraz edilmesi, mahkeme kararlarına karşı kanun yolu başvurularının yasal süreler içinde yapılması hak kaybına uğramamak için hayati önem taşır. Geri dönüşü veya telafisi mümkün olmayan usuli hatalar, kazanılma ihtimali çok yüksek olan bir davayı dahi kaybettirebilir. Bir davada haklı olmaktan çok, haklı olduğunu doğru şekilde, doğru zamanda ve doğru araçlarla ortaya koymak önemlidir.

Bunun bilincinde olan ekip arkadaşlarımızla müvekkillerimizin dava süreçlerini yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. Sizleri talep ettiğiniz her zaman ve belli aralıklarla davanızın son durumu hakkında sunacağımız raporlarla bilgilendiriyoruz. Aktif dava tecrübemizle, davacı veya davalı olarak katılacağınız dava süreçlerinin her aşamasında müvekkillerimize kaliteli ve pratik hukuksal destek hizmeti sunuyoruz. Aşağıda bir kısmına yer verdiğimiz dava ve uyuşmazlık çözüm yolları ve bunların her basamağında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz;

Arabuluculuk hizmetleri, iş davalarında arabuluculuk, ticari arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi
Davaların açılması, dava dilekçelerinin hazırlanması
Savunma işlemleri, cevap dilekçesi hazırlanması
İlk itirazların yapılması
Yetki itirazı, tahkim itirazı, hak düşürücü süre itirazı
Def’ilerin ileri sürülmesi; zamanaşımı def’i, ödemezlik def’i, önce kefile veya önce rehne başvurulması gerektiği def’i
Ön inceleme aşaması
Delil toplama ve zamanında delil sunma faaliyetleri, davayı/savunmayı değiştirme ve genişletme yasağı kapsamında kabul beyanıyla ek delil sunma,
Davanın ıslahı, ıslah ile delil sunma, davadaki talebin arttırılması, değiştirilmesi
Bilirkişi raporu talep edilmesi, bilirkişi raporlarına itiraz
Yemin deliline başvurma, yeminin eda veya iadesi
Senet altındaki imzaya itiraz edilmesi, senedin sahteliği davası açılması
Uzman mütalaası alma
İlk derece mahkemesince verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma, istinaf başvurusu, temyiz başvurusu
Kararların kesinleştirilmesi ve icraya koyulması
İcra hukukuna özgü şikayet, itiraz, icranın iadesi, icranın geri bırakılması gibi prosedürlerin işletilmesi