Taşınmaz Sahibinin Komşulara Verdiği Zararları Tazmin Etme Sorumluluğu
Yazı

Taşınmaz Sahibinin Komşulara Verdiği Zararları Tazmin Etme Sorumluluğu

Hukukumuzda kişi hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla başkalarına verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Buna kusurlu sorumluluk ilkesi adı verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, yasa koyucu hukuka aykırı davranış nedeniyle ortaya bir zarar çıkmasını, tazmin sorumluluğunun doğması için yeterli görmüştür. Bir başka deyişle, kişi kusurlu davranmamış bile olsa ortaya çıkan zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu kimi zaman, yapılan...

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU
Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar
Yazı

Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar

Ticari hayatta her geçen gün rakip sayısının artmasına bağlı olarak, her firma ya da satıcı kendi müşteri sayısını ve ürünlerine olan talebi artırmak için mücadele vermektedir. Bu mücadelenin hukuka uygun, dürüstlük kuralları çerçevesinde verildiğinin söylenebilmesi için, sadece daha iyiyi üretme ve daha cazip koşullarla müşteriye sunma amacını taşıması gerekir. Hile, aldatma, yanıltma, kötüleme ve başkalarını...

Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları
Yazı

Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları

Trafik kazaları, büyük oranda motorlu araç sürücülerinin trafikteki hatalı eylemleri veya araç arızaları sebebiyle meydana gelen, ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanabilen olaylardır. Hemen hemen her gün karşılaştığımız bu sorun nedeniyle kişilerin vücut bütünlüğü, sağlığı ve hayatı zarar görmekte veya malvarlıklarında azalma ve eksilmeler yaşanmaktadır. Söz konusu zararları trafik kazasına karışan karşı tarafa veya onun...

Hastanın Yanlış Tedavi veya Teşhis Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini
Yazı

Hastanın Yanlış Tedavi veya Teşhis Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini

Doktor veya sağlık çalışanlarının hataları nedeniyle ortaya çıkan bedensel ve ruhsal zararlar; hekim ya da ilgili kuruluş tarafından karşılanmakla yükümlüdürler. Hasta ya da bazı durumlarda zarar gördüğü kabul edilen hasta yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat talebi öne sürebilmekte, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.  Mevcut hukuk sistemi de hastayı zararının tazmini...

Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat Davası Açılması
Yazı

Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat Davası Açılması

Tedavi için başvurulan hastane veya hekimin, bilgisizliği, tecrübesizliği, özen eksikliği, ihmali veya eksik ya da yanlış teşhis ve tedavilerle hastaya zarar vermesi sıkça karşılaşılan durumlardır. Hukuk sistemimizde bu tür uygulamalardan zarar gören kişilerin zararlarının tazmin edilmesinden hastaneler, hekimler veya varsa hekimin sigorta şirketleri sorumlu tutularak bu kişi ve kurumlara karşı tazminat davası açma imkanı getirilmiştir. ...