İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Türk hukuk düzeni özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikili bir yapıdadır. Özel hukuk kişiler arası medeni ilişkiler ve ceza hukukunu ifade ederken; idare ve vergi hukukunda uyuşmazlıkların bir tarafı devlet veya bir başka kamu tüzel kişisidir. Kişilerin devletle veya kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinden devletin üstün kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemlere idare ve vergi hukuku kuralları uygulanır. Türk hukukunda idare hukuku içtihatlarla gelişir ve kodifiye edilmemiştir. Bu nedenle pek çok farklı kanun, yönetmelik, tebliğ ve kararname aynı anda yürürlüktedir. Bu konuda uzman olmayan bir kişinin idari davalar ve vergi davaları konusunda başarılı olma ihtimali düşüktür.
Solmaz Hukuk & Danışmanlık ofisinin kadrosunda idare ve vergi hukuku alanında tecrübeli ve master derecesi almış uzman hukukçuları bulunmaktadır.
İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal davaları, idari eylem ve işlemler nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların tam yargı davaları yoluyla tazmini, ihale hukuku, imar hukuku, vergi hukuku, gümrük hukuku, imtiyaz sözleşmeleri, rekabet hukuku, özelleştirme işlemleri gibi pek çok alanda ihtiyaç duyacağınız hukuki desteği sunabilecek donanım ve tecrübeye sahip bir ekiple hizmetinizdeyiz.

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalara, ihalelerle ilgili iptal, şikayet, itirazen şikayet başvurularının yapılması
 • Özelleştirme işlemleri
 • İdari işlemlerle ilgili evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Vergi beyannamelerinin verilmesinde danışmanlık ve hukuki destek, yasal zeminde vergiden kaçınma yöntemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimiler ve benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük uyuşmazlıkları
 • Vergi cezalarında indirim
 • İzaha davet müessesesi
 • Vergi cezalarında pişmanlık ve ıslah kurumundan yararlanılması
 • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi
 • Vergi kolaylıkları, istisna ve muafiyetler konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı gerekli itiraz yapılması ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
 • İdarenin işlemlerinin iptali için açılan iptal davaları
 • İdari eylem ve işlemlerden kaynaklanan tazminat davaları
 • Yürütmenin durdurulması başvuruları
 • Hizmet kusuru, sosyal risk ilkesi nedeniyle sorumluluk, tehlike sorumluluğu, kamu külfetleri karşısında eşitlik gereği sorumluluk nedeniyle tazminat talepleri
 • Kamu görevlisinin kişisel kusuru nedeniyle tazminat talepleri
 • İmtiyaz sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıklar, emprevizyon, faith du prince
 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mesleğe atanmasından başlayarak meslekte kaldıkları süredeki sicil, intibak ve diğer özlük haklarına ilişkin davalar
 • Disiplin hukuku, disiplin yargılaması, savunma verilmesi
 • Kamulaştırma işleminden doğan iptal ve adli yargıda görülen bedel uyuşmazlıkları
 • İmar hukuku, kentsel dönüşüm hukuku, toplu konut projeleri
 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun(6306) ve uygulaması