Bankaların Henüz Gerçekleşmemiş Riskleri Bakımından İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi?
Yazı

Bankaların Henüz Gerçekleşmemiş Riskleri Bakımından İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi?

  Özet : Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından, bankların henüz gerçekleşmemiş risklerinden olan ibraz edilmemiş çek yaprakları ve teminat mektupları temelli istenilen ihtiyati haciz talepleri karşısındaki fikir ayrılıkları içtihadı birleştirme yolu ile karara bağlanmıştır. Her ne kadar işbu karar sadece teminat mektubu ve gerçekleşmemiş risk alacağı olarak ibraz edilmemiş çek yaprakları özelinde incelendi ise de,...

Tasarrufun İptali Davalarına Özgü İhtiyati Haciz
Yazı

Tasarrufun İptali Davalarına Özgü İhtiyati Haciz

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amacına yönelik yapmış olduğu devirlerin iptalini amaçlayan icra ve iflâs hukukuna özgü bir davadır. Borçlu henüz malları haczedilmeden önce, bağışlamalar veya birtakım şüpheli devirler yapmışsa, alacaklılar yapılan bu tasarrufları iptal ettirerek, sonuçta bu mal borçluya aitmiş gibi haczettirerek sattırabilecektir. Bu dava ile, borçlunun alacaklının aleyhine olarak sahip olduğu...

Tasarrufun İptali Davalarında Borçlunun Mal Kaçırma Amacı Nasıl İspat Edilir?
Yazı

Tasarrufun İptali Davalarında Borçlunun Mal Kaçırma Amacı Nasıl İspat Edilir?

Tasarrufun iptali davaları, borçlu tarafından yapılan ve alacaklının alacak hakkına zarar veren işlemlerin iptal edilmesi istemiyle açılmaktadır. Bu dava sayesinde, borçlunun yaptığı işlemler alacaklıya karşı geçersiz kılınabilmektedir. Kanunda, borçluya karşı tasarrufun iptali davası açılabilecek haller belirtilmiştir. Bu hallerin tamamında tasarrufun iptali davasının açılması için mutlaka da borçlunun alacaklısına veya alacaklılarından birine zarar verme kastı taşıması...

Aciz Belgesi ve Tasarrufun İptali Davalarındaki Rolü
Yazı

Aciz Belgesi ve Tasarrufun İptali Davalarındaki Rolü

Alacaklının borçluya karşı yürüttüğü icra takibinin sonunda, hala alamadığı alacak miktarı kalmışsa ödenemeyen kısmı belgelemek üzere düzenlenen belgeye aciz belgesi ya da aciz vesikası adı verilir. Aciz vesikası, borçlunun satılarak paraya çevrilen mallarıyla borcun kısmen veya tamamen ödenemediğini, malvarlığının borçlarını karşılamaya yetmediğini göstermektedir. Borçlu hakkında aciz vesikası düzenlenmesi sayesinde, alacaklı birtakım haklar elde etmektedir. Bu...

Borçlu Olmadığı Bir Parayı İcra Nedeniyle Ödemek Zorunda Kalan Kişinin Açabileceği Dava: İstirdat (Geri Alma) Davası
Yazı

Borçlu Olmadığı Bir Parayı İcra Nedeniyle Ödemek Zorunda Kalan Kişinin Açabileceği Dava: İstirdat (Geri Alma) Davası

Borçlu olmadığı halde mallarının haczedilmesi ve satılması riskiyle karşılaşan kişi, bu riski bertaraf etmek için icra takibine konu edilen parayı ödemektedir. Haksız yere ödediği parayı geri almak isteyen kişinin önünde farklı seçenekler mevcuttur. “Haksız İcra Takibi Nedeniyle Ödenen Para Geri Alınabilir Mi?” isimli makalemizde icranın iadesi prosedüründen bahsetmiştik. İcranın iadesi, para alacağına ilişkin mahkeme kararı,...

Borçlunun Mal Kaçırmak Amacıyla Devrettiği Malvarlıkları Hakkında Açılan Dava: Tasarrufun İptali Davaları
Yazı

Borçlunun Mal Kaçırmak Amacıyla Devrettiği Malvarlıkları Hakkında Açılan Dava: Tasarrufun İptali Davaları

  Borçludan alacağını tahsil etmek isteyen alacaklının bir icra takibi başlatarak, borçluya ait malları haczettirip sattırması gerekmektedir. Ancak borçlu taraf, alacaklının mallarını haczettireceğini öngördüğünden malvarlığında bulunan taşınır ve taşınmaz malları elden çıkarma çabasına girmiş olabilir. Her ne kadar haciz veya iflas kararı verildikten sonra borçlunun mal ve hakları üzerindeki yetkileri kısıtlanmış olsa da, haciz veya...

Menfi Tespit Davası Devam Ederken Ödenen Paranın Geri Alınması Nasıl Sağlanır?
Yazı

Menfi Tespit Davası Devam Ederken Ödenen Paranın Geri Alınması Nasıl Sağlanır?

Kendisine karşı bir icra takibi başlatılarak borç ödemesi talep edilen kişi, eğer borçlu olmadığını düşünüyorsa, icra takibine karşılık menfi tespit davası açabilmektedir. Bu durumda kural olarak hem dava hem de icra takibi aynı anda devam eder ve çoğunlukla icra takibi daha hızlı ilerleyen bir süreç olması sebebiyle davadan daha erken sonuçlanır. Bu durumda henüz borçlunun...

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı
Yazı

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı

Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa nedeniyle açılan iptal davaları sözel çağrışımları ve bazı durumlarda temelinde danışıklı bir işlemin yatması nedeniyle birbirine karıştırılabilmektedir. Uygulamada da bu davalardan birinin açılması gerektiği yerde diğerinin açıldığına sık rastlanmaktadır. Bu durumda mahkemeler davayı reddetmek yerine, eğer diğer şartları yerindeyse hukuki nitelemesini doğru şekilde yaparak davanın hangi hükümler dairesinde görülmesi gerekiyorsa...

Çek veya Bono (Senet) Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları
Yazı

Çek veya Bono (Senet) Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları

Menfi tespit davalarının büyük çoğunluğu, kambiyo senetlerine bağlı borçlarla ilgili (çek, bono, poliçe) açılmaktadır. Kambiyo senedi alacaklının elini kuvvetlendiren güçlü bir delildir. Bir çek veya bonodan kaynaklanan alacağını kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe koymuş olan alacaklının karşısında borçlu dezavantajlı konumdadır. Çünkü, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borçlunun senetteki borca veya imzaya itiraz etmesi...

Senedin Sahteliğinin Tespiti ve Dava Süreci
Yazı

Senedin Sahteliğinin Tespiti ve Dava Süreci

Ticari hayatta ve günlük hayatta sahte senet düzenlenerek kişilerin borç altına sokulduğuna sıkça tanık olunmaktadır. Kendi bilgi ve iradesi olmadığı, herhangi bir imza atmadığı halde bir senette borçlu olarak gösterilmiş kişiler haksız ve kötü niyetli olarak icra takipleriyle veya davalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumdan mağdur olan kişinin alacağın dayandığı senedin sahte olduğunu mahkemede tespit...