Vasiyetnamelerin Yorumlanması
Yazı

Vasiyetnamelerin Yorumlanması

Vasiyetnameler mirasbırakanın ölmeden önce düzenlediği, kendisinin ölümünden sonra gerçekleştirilmesini istediği arzularını, mallarının paylaşımına ilişkin getirdiği kuralları açıkladığı hukuksal metinlerdir. Hukukta bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmasını istediği bu türden irade açıklamalarına ölüme bağlı tasarruf adı verilmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar kişinin ölümünden sonra hüküm ifade eder ve uygulanabilir hale gelir. Ancak zaman zaman vasiyetname uygulama aşamasına...

Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) Davası
Yazı

Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) Davası

Kendisine vasiyetname ile mal bırakılan kimse mirasbırakan kişinin ölümü halinde doğrudan doğruya o malın sahibi olamaz. Vasiyetnameye göre hakkı olan malı almak isteyen kişi, vasiyetnamede yer alan bu mal veya hakkın kendisine ödenmesini istemelidir. Söz konusu istem, varsa vasiyeti yerine getirme görevlisine, böyle bir görevli yoksa mirasbırakanın mirasçılarına yapılmalıdır. Şayet mirasçılar ya da vasiyeti yerine...

Mirasın Reddedilmesi
Yazı

Mirasın Reddedilmesi

Kendisine miras bırakılan veya yasal olarak bir kişinin mirasçısı olan kişiler, bu mirası kabul edip etmemekte özgürdür. Hiç kimsenin bir mirası kabul etmeye zorlanması mümkün değildir. Örneğin, kendisine kalan miras borçtan ibaret ise mirasçı bu mirası kabul etmek istemeyecektir. Mirasbırakan kişi ile arasındaki ilişkiler, kişisel sebepler veya kendisinin yerine bir başkasının mirası almasını isteyen kişiler...

Miras Sözleşmesi ve Mirastan Feragat Sözleşmesi
Yazı

Miras Sözleşmesi ve Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras sözleşmeleri, mirasbırakan kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasının paylaştırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptığı veya mirasıyla ilgili yerine getirilmesini istediği başka hususları karara bağladığı sözleşme türleridir. Miras sözleşmelerinin bir tarafı mirasbırakacak kişidir. Sözleşmenin diğer tarafı ise halihazırda mirasçısı olan bir kişi veya üçüncü bir kişi olabilir. Miras sözleşmelerinde de tıpkı vasiyetnamelerde olduğu gibi kişinin ölümünden...

Vasiyetnamenin Açılması Prosedürü
Yazı

Vasiyetnamenin Açılması Prosedürü

Vasiyetnamenin açılması, mirasbırakan kişinin ölümünden sonra vasiyetname içeriğinin anlaşılması ve mirasçılara bildirilmesi için yapılan bir işlemdir. Vasiyetnamenin açılması, vasiyetin yerine getirilmesinden evvel mutlaka tamamlanması gereken bir aşamadır. Kanunda öngörüldüğü şekilde açılarak kesinleşmemiş vasiyetnamenin tenfizi yani yerine getirilmesi de mümkün değildir. Bu yazımızda, vasiyetnamenin yerine getirilmesi veya vasiyetnamenin iptalinin istenmesinden önceki aşama olan vasiyetnamenin açılması prosedürüyle...

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkis Talebinin Aynı Davada Aşamalı Olarak İleri Sürülmesi
Yazı

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkis Talebinin Aynı Davada Aşamalı Olarak İleri Sürülmesi

Miras hukukunda mirasçıların farklı talepler öne sürebildiği dava çeşitleri bulunmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan davalar, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, tenkis davaları, denkleştirme davaları ve vasiyetnamenin iptali davaları olmaktadır. Mirasçılar ya da vasiyet alacaklıları tarafından açılan bu davaların her birinden elde edilebilecek yarar birbirinden farklıdır. Ancak davayı açan kişinin talebin haklılığı, mahkemenin...

Vasiyetnamenin İptal Ettirilmesi Mümkün Müdür?
Yazı

Vasiyetnamenin İptal Ettirilmesi Mümkün Müdür?

Vasiyetnameler kişilerin öldükten sonra yerine getirilmesini istedikleri arzularını içeren, miras hukukuna özgü metinlerdir. Vasiyetnamelerin geçerli olması ve istenilen sonuçları doğurabilmesi için kanunda aranan şartlara uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Bir vasiyetname kanunda aranan şartlara uygun şekilde düzenlenmemişse veya mirasbırakanın gerçek arzularını yansıtmıyorsa örneğin aldatılma, korkutulma sonucu düzenlenmişse dahi kendiliğinden geçersiz hale gelmemektedir. Çünkü yasalarımız mirasbırakan kişinin...

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Çıkarılır?
Yazı

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Çıkarılır?

Bir kişinin ölümü halinde o kişinin mirası açılmış olur. Mirasın açılması ölüm olayının gerçekleşmesiyle kendiliğinden gerçekleşmektedir. İlk etapta tüm mirasçılar kanun gereği mirasın tamamına elbirliğiyle sahip olurlar. Ancak bu durumda mirasçıların tek başlarına miras kalan mallarla ilgili işlem yapma, onları kendi mülkiyetine geçirme, satma, devretme gibi yetkileri henüz bulunmaz. Mirasçının bunu yapabilmesi için miras paylaşımının...

Kimler Mirasçı Olabilir? Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?
Yazı

Kimler Mirasçı Olabilir? Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçı, ölen kişinin malvarlığı üzerinde hak sahibi olan kişidir. Mirasçı sıfatına sahip olan kişi, ölen kişinin tüm, hak ve borçlarına ölüm tarihinde kendiliğinden sahip olur. Kimlerin ölen kişinin mirasçısı olacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kişiler yasal mirasçı olarak adlandırılır ve büyük oranda ölen kişiyle soybağı/akrabalık ilişkisi olan kişilerdir. Kanunda düzenlenen kişilerden başka ölen kişinin...

Tenkis Davası Nedir? Kimler Tenkis Davası Açabilir?
Yazı

Tenkis Davası Nedir? Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Tenkis davaları miras hukukuna özgü davalardır. Kanunen sahip olduğu saklı miras payına kavuşamayan mirasçılar tarafından miras hakkını elde etmek için tenkis davası açılması gerekmektedir. Tenkis davası mirasçılar tarafından açılan bir dava olmakla birlikte her mirasçının tenkis davası açması mümkün değildir. Sadece yasal olarak saklı paya sahip olan mirasçılar tenkis davası açabilirler. Çünkü bu dava kanunda...