Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Solmaz Hukuk & Danışmanlık Ofisi’nin en deneyimli ve başarılı olduğu alanların başında Deniz Ticareti gelmektedir.
Deniz ve kara araçları ile yük taşımacılığının yapılması ve bu kapsamda değerlendirilebilecek her türlü lojistik, depolama hizmetlerinin yapılması ulusal ve uluslararası kargo taşımacılığı ile ilgili belgelendirme, sözleşme hazırlanmasının yanı sıra kara ve deniz araçlarının sigortalandırılması, kaza ve çatmalar, sicil ve gümrük işlemlerinin yapılması gibi danışmanlık hizmetlerini sizlere inovatif ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sunuyoruz. Bunlara ek olarak;
Gemi, yat inşası, onarım ve tadilat sözleşmelerinin incelenmesi
Gemi finansmanı, alım-satımı, tescili, terkini ve ipotek işlemleri
Gemilerin seferden men edilmesi
Geminin ticari yönetimi
Yolculuk çarteri, tam çarter, kısmi çarter
Kırkambar sözleşmesi
Çarterlerin borçları, alacak rehni ve hapis hakkı, üçüncü kişilerden olan alacaklarla ilgili hapis hakkı
Zaman çarteri sözleşme
Navlun sözleşmesi
Yükleme süresinin hesaplanması
Sürastarya süresi
Yüklemenin hiç yapılmaması veya eksik yapılması
Taşıtanın yüklemeyle ilgili talimat vermemesi,
Ticaret şirketlerine ait olan gemiler
Gemilerin sicile tescili, terkini, sicil kayıtlarının değiştirilmesi
Gemi mülkiyetinin kazanılması, gemi rehni, tersane sahibinin kanuni ipotek hakkı, sözleşmeden kaynaklanan ipotek hakkı
Gemi ipoteği, birlikte gemi ipoteği, üst sınır ipoteği, yabancı para ipoteği, kıymetli evraka ait ipotek ve yapı ipoteği, yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek
İpotekli gemide sigorta tazminatı
Donatanın haksız fiil sorumluluğu
Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluk
Donatanın deniz kirliliğinden, çatmadan, kurtarmadan ve müşterek avaryadan sorumluluğu
Donatana karşı açılacak davalar
Donatma iştiraki
Kaptanın donatana ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
Gemi kira sözleşmesi
Kiralananın ayıbından sorumluluk, ayıbın giderilmesini isteme ve fesih hakkı, alt kira ve kullanım hakkının devri, kiracının temerrüdü halinde alacağın teminat altına alınması
Konişmento düzenlenmesi, deniz yük senedi düzenlenmesi
Taşıyanın eşyanın ziya ve hasarı veya geç tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Başka gemiye aktarma ve yüklemeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
İzinsiz güverteye yüklemeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Haksız sapmadan sorumluluk taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılması
Taşıtan ve yükletenin sorumluluğu
Mesafe navlunu ve fesih tazminatı
Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri
Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk
Deniz icra ve iflas işlemleri
Gemi alacakları, gemi adamı alacakları, gemi alacaklarının teminat altına alınması
Ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan alacaklar
Müşterek avarya alacakları, haksız fiil alacakları
Geminin ihtiyati haczi, gemilerin cebri icra yoluyla satışı
Deniz sigortası
Çatma, müşterek avarya, hususi avarya, kurtarma yardım gibi deniz kazaları
Herhangi bir kaza veya geminin normal faaliyeti esnasında oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davaları ve idari para cezalarına itiraz işlemleri
Kara ve Hava taşımacılığından kaynaklanan, yük ziya ve hasan, tazminat davaları ve diğer ihtilaflarının çözümü
Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
Incoterms uygulamaları ve multimodal taşımalar
Charter party /lay time/demurrage incelemesi ve anlaşmazlıkları
Konşimento/kargo ve navlun anlaşmazlıkları

Kara taşımacılığı, uluslararası ve şehirlerarası taşıma
Karada yapılan eşya taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu, CMR´ye göre taşıyıcının zıya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluğu; zıya, hasar veya gecikme nedeniyle açılan tazminat davaları
Tazminat davalarında tazminatın azaltılmasını veya kaldırılmasını gerektiren nedenler
Taşıma irsaliyesi, taşıma senedi, yetki belgeleri
Sorumluluk sigortaları
Gümrük işlemleri, gümrük denetimi, eşyanın teslimi, ithalat ve ihracat gümrük vergileri
Taşıyanın sorumluluktan kurtulması, taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılması, taşıyana yapılması gereken bildirimler konularında hukuki hizmet taleplerine en kısa sürede, tatmin edici cevaplar veriyoruz.