Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Solmaz Hukuk & Danışmanlık Ofisi’nin en deneyimli ve başarılı olduğu alanların başında Deniz Ticareti gelmektedir.
Deniz ve kara araçları ile yük taşımacılığının yapılması ve bu kapsamda değerlendirilebilecek her türlü lojistik, depolama hizmetlerinin yapılması ulusal ve uluslararası kargo taşımacılığı ile ilgili belgelendirme, sözleşme hazırlanmasının yanı sıra kara ve deniz araçlarının sigortalandırılması, kaza ve çatmalar, sicil ve gümrük işlemlerinin yapılması gibi danışmanlık hizmetlerini sizlere inovatif ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sunuyoruz. Bunlara ek olarak;

 • Gemi, yat inşası, onarım ve tadilat sözleşmelerinin incelenmesi
 • Gemi finansmanı, alım-satımı, tescili, terkini ve ipotek işlemleri
 • Gemilerin seferden men edilmesi
 • Geminin ticari yönetimi
 • Yolculuk çarteri, tam çarter, kısmi çarter
 • Kırkambar sözleşmesi
 • Çarterlerin borçları, alacak rehni ve hapis hakkı, üçüncü kişilerden olan alacaklarla ilgili hapis hakkı
 • Zaman çarteri sözleşme
 • Navlun sözleşmesi
 • Yükleme süresinin hesaplanması
 • Sürastarya süresi
 • Yüklemenin hiç yapılmaması veya eksik yapılması
 • Taşıtanın yüklemeyle ilgili talimat vermemesi,
 • Ticaret şirketlerine ait olan gemiler
 • Gemilerin sicile tescili, terkini, sicil kayıtlarının değiştirilmesi
 • Gemi mülkiyetinin kazanılması, gemi rehni, tersane sahibinin kanuni ipotek hakkı, sözleşmeden kaynaklanan ipotek hakkı
 • Gemi ipoteği, birlikte gemi ipoteği, üst sınır ipoteği, yabancı para ipoteği, kıymetli evraka ait ipotek ve yapı ipoteği, yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek
 • İpotekli gemide sigorta tazminatı
 • Donatanın haksız fiil sorumluluğu
 • Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluk
 • Donatanın deniz kirliliğinden, çatmadan, kurtarmadan ve müşterek avaryadan sorumluluğu
 • Donatana karşı açılacak davalar
 • Donatma iştiraki
 • Kaptanın donatana ve üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
 • Gemi kira sözleşmesi
 • Kiralananın ayıbından sorumluluk, ayıbın giderilmesini isteme ve fesih hakkı, alt kira ve kullanım hakkının devri, kiracının temerrüdü halinde alacağın teminat altına alınması
 • Konişmento düzenlenmesi, deniz yük senedi düzenlenmesi
 • Taşıyanın eşyanın ziya ve hasarı veya geç tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Başka gemiye aktarma ve yüklemeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İzinsiz güverteye yüklemeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Haksız sapmadan sorumluluk taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılması
 • Taşıtan ve yükletenin sorumluluğu
 • Mesafe navlunu ve fesih tazminatı
 • Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri
 • Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk
 • Deniz icra ve iflas işlemleri
 • Gemi alacakları, gemi adamı alacakları, gemi alacaklarının teminat altına alınması
 • Ölüm ve yaralanmadan kaynaklanan alacaklar
 • Müşterek avarya alacakları, haksız fiil alacakları
 • Geminin ihtiyati haczi, gemilerin cebri icra yoluyla satışı
 • Deniz sigortası
 • Çatma, müşterek avarya, hususi avarya, kurtarma yardım gibi deniz kazaları
 • Herhangi bir kaza veya geminin normal faaliyeti esnasında oluşan deniz ve çevre kirliliği zararlarının tazmini davaları ve idari para cezalarına itiraz işlemleri
 • Kara ve Hava taşımacılığından kaynaklanan, yük ziya ve hasan, tazminat davaları ve diğer ihtilaflarının çözümü
 • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Incoterms uygulamaları ve multimodal taşımalar
 • Charter party /lay time/demurrage incelemesi ve anlaşmazlıkları
 • Konşimento/kargo ve navlun anlaşmazlıkları
 • Kara taşımacılığı, uluslararası ve şehirlerarası taşıma
 • Karada yapılan eşya taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu,
 • CMR´ye göre taşıyıcının zıya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluğu; zıya, hasar veya gecikme nedeniyle açılan tazminat davaları
 • Tazminat davalarında tazminatın azaltılmasını veya kaldırılmasını gerektiren nedenler
 • Taşıma irsaliyesi, taşıma senedi, yetki belgeleri
 • Sorumluluk sigortaları
 • Gümrük işlemleri, gümrük denetimi, eşyanın teslimi, ithalat ve ihracat gümrük vergileri
 • Taşıyanın sorumluluktan kurtulması, taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılması, taşıyana yapılması gereken bildirimler konularında hukuki hizmet taleplerine en kısa sürede, tatmin edici cevaplar veriyoruz.