İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Müvekkillerimizin haklarını elde etmelerinde son olarak ihtiyaç duydukları ve oldukça teknik bir hukuk dalı olan İcra ve İflas Hukuku alanında da müvekkillerimize hukuki destek hizmetleri sağlamaktayız. Para alacaklarının tahsil edilmesi için gerekli icra takip süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi, gerekli itirazların yapılması, bu aşamada açılması gereken itirazın iptali, menfi tespit davası, tasarrufun iptali davası, istirdat davaları gibi davaların açılması ve yürütülmesi, para alacakları dışında icra yoluyla tahliye işlemlerinin yapılması, icra yoluyla ulusal ve uluslararası çocuk tesliminin sağlanması gibi süreçleri en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışırız. Çalışma alanlarımızın bir kısmı aşağıdaki gibidir;

Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması, mal kaçırma ve tasarrufun iptali davaları
İlamsız icra, genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
İtirazın iptali davası
Senetteki imzanın inkarı
Borca ve imzaya itiraz
Gecikmiş itiraz
İtirazın kesin veya geçici kaldırılması davası
İhtiyati haciz kararı alınması
İhtiyati tedbir kararı alınması
Takipten önce veya sonra menfi tespit davası açılması
İstirdat davası açılması, menfi tespit davasının istirdat davasına dönüştürülmesi
İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı, tazminat alacaklarının ve yargılama giderlerinin tahsil edilmesi
Sahtelik davaları
Borçtan kurtulma davası
Borçlunun şirketteki payının haczi
Maden haczi
Gemi haczi
Seferden men kararı
Marka patent haczi
Borçlunun şirketteki payının haczi
Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezdik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
İstihkak davaları
Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi
Taşınır ve taşınmaz haczi
Taşınır ve taşınmaz satışı
İflas davaları, iflas takibi, İflasın tasfiyesi
İtibarın iadesi davaları (Hileli müflis ve Taksiratlı müflis için)
Çocuk teslim emrine muhalefet halinde ceza
Nafakaya uymayanlar hakkında ceza
Sermaye şirketinin iflasını istemek zorunda olanlar hakkında ceza
İstinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru
İlamlı icra
İcranın iadesi
İcranın geri bırakılması
Sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması süreci, projenin oluşturulması ve tasdiki
Konkordato prosedürleri, konkordato projesinin hazırlanması