Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Kişilerin bir başkasının hukuka aykırı eylemleri nedeniyle maddi, manevi veya bedensel kayıplara uğraması mümkündür. Hukuk düzeni, bu türden kayıplara uğratılan kişilerin zararlarının, zarara sebebiyet veren kişilerce ödenmesini öngörmektedir. Mahkemelerce haksız eylemlerle başkasına zarar veren kişilerin, zarara uğrayan kişilere ödenmesine karar verdikleri parasal miktara tazminat adı verilmektedir. Tazminat alabilmek için zarar görenin mutlaka bir tazminat davası açarak davasını doğru bir şekilde takip edip sonuçlandırması gerekmektedir.

Tazminat davalarının çok farklı gerekçeleri olabilir. Ofisimiz bünyesinde bugüne dek başarıyla sonuçlandırılan tazminat davaları türleri aşağıdaki gibidir;

 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Meslek hastalığı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşmenin ihlali nedeniyle maddi tazminat davaları,
 • Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Hakaret, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Koruma tedbirlerinin hukuka aykırı veya ölçüsüz yerine getirilmesi nedeniyle tazminat davaları(ölçüsüz arama, haksız tutuklama vb),
 • Devlet tüzel kişiliği, kamu idareleri ve belediye tüzel kişiliklerine karşı açılan tazminat davaları(tam yargı davaları),
 • Kamu görevlisinin hukuka aykırı eyleminden dolayı zarar görenin Devlet veya sorumlu kamu idaresine karşı açtığı tazminat davaları,
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Doktor hatası(malpraktis) nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları(yaralanma, organ veya duyu kaybı, engellilik oluşması, fiziksel görünümde değişiklik, ölüm nedeniyle)
 • Haksız rekabet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Marka hakkına tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları(tescilli ve tescilsiz marka koruması),
 • Patent hakkına tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Yapı malikinin sorumluluğu (Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı ödeme sorumluluğu) nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Taşınmaz malikinin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Hayvan bulunduranın sorumluluğu (hayvanların içgüdüsel davranışlarıyla başkalarına verdiği zararı ödeme sorumluluğu) nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereği devlete karşı açılan tazminat davaları,
 • Önemli oranda tehlike arz eden faaliyetlerde bulunan işletmelerde doğan zarardan dolayı işletme sahiplerinin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davaları,
 • Mesleki risk nedeniyle açılan tazminat davaları.

 

Tazminat davalarının zamanaşımı süresi geçmeden, görevli ve yetkili mahkemelerde açılması önem arz etmektedir. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında, tazminat talep eden kişinin karşı tarafın eyleminin hukuka aykırı olduğunu, karşı tarafın kusurlu davrandığını, bu eylemden bir zarar meydana geldiğini ve meydana gelen bu zararla hukuka aykırı eylem arasında uygun illiyet bağının bulunduğunu ispatlaması gerekir. Sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında ise sözleşmeye aykırılığın ispatlanması gerekir, dava açanın ayrıca kusuru ispat etmesi gerekmez. Sözleşmeye aykırı davranan kişininse kusursuzluğunu ispat etmesi gerekir.

Adam çalıştıranın sorumluluğu, yapı malikinin sorumluluğu, mesleki risk, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi, hayvan bulunduranın sorumluluğu, taşınmaz malikinin sorumluluğu, motorlu araç işletenlerin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat davalarda sorumluluk bir tür kusursuz sorumluluktur. Kusursuz sorumluluk hallerinde, eylemi gerçekleştiren kişinin kusursuz olduğunu ispat ederek tazminat ödemekten kurtulması mümkün değildir. Kusursuz sorumlu kişinin sorumluluktan ve tazminat ödemekten kurtulabilmesi için kanunda öngörülen kurtuluş kanıtlarını davada ortaya gerekir. bazı kusursuz sorumluluk hallerinde ise kusursuz sorumlu kişiye kurtuluş kanıtı getirme imkanı tanınmamıştır.

Yukarıda kısaca bahsedildiği üzere tazminat davalarında ispat kuralları özellik arz eden hukuki meselelerdir. Tazminat davalarında başarı için, davanın mevzuattaki usul kurallarına uygun şekilde açılması ve doğru takip edilmesi gerekmektedir. Tazminat davalarıyla ilgili hukuki soru ve sorunlarınızda Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibinin alanında uzman hukukçu kadrosundan hukuki hizmet talebinde bulunabilirsiniz.