TİCARİ İŞLETME DEVRİ
Yazı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ

TİCARİ İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMELERİ ve Sözleşme Örnekleri 1.      Ticari İşletme Nedir? Ticari kazanç elde etmek amacıyla girişimciler tarafından iş yeri, işletme, şube, şirket gibi pek çok farklı ticarethane kurulabilmektedir. Bunların hepsinde amaç kâr elde etmek olsa da her birinin yapısı ve niteliği hukuken birbirinden farklılık göstermektedir. Ticari işletme kavramı teknik bir kavram olup belli kriterleri...

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri
Yazı

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri ve Sözleşme Örnekleri Ticaret hayatının önemli özneleri olan şirketler çeşitli hukuksal işlemlere konu edilmektedir. Şirketlerin satım sözleşmesine konu edilmesi, bölünmesi, satışa(devre) konu edilmesi, tür değiştirme yoluna gitmesi veya birbirleriyle birleşmesi bu işlemlerden bazılarıdır. Biz bu yazımızda limited şirketlerin birleşmelerine odaklanacağız. Limited şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda bir tür sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir....

Joınt Venture Sözleşmesi
Yazı

Joınt Venture Sözleşmesi

Joınt Venture Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Joint venture sözleşmeleri, joint venture türü ortaklıkların kurulması için girişimciler arasında akdedilen sözleşmelerdir. Joint venture tipi girişimler, kapsamlı ve büyük maliyetli projelerin kurulan iş birliği sayesinde daha kolay ve daha az riskle gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır. Joint venture Türk hukukunda ayrı bir ticari şirket türü olarak konumlandırılmamıştır. Joint venture’lar bir sözleşme...

Anonim Şirketlerde Hisse Devri
Yazı

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Ve Sözleşme Örnekleri Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketi olarak düzenlenen şirketlerden biri olan anonim şirketler, nispeten büyük sermayelere sahip ticaret şirketleridir. Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan bu şirketler, esas sermaye paylarını temsil etmek üzere pay senetleri veya diğer adıyla hisse senetleri bastırabilmektedir. Şayet şirket payları için hisse senedi bastırılmışsa hisse...

Anonim Şirket Birleşme Sözleşmesi
Yazı

Anonim Şirket Birleşme Sözleşmesi

Anonim Şirket Birleşme Sözleşmeleri ve Sözleşme Örnekleri 1.      Anonim Şirket Birleşmeleri Şirket evliliği olarak da adlandırılan şirket birleşmelerine ticari hayatta farklı sebeplerle gereksinim duyulmaktadır. Kimi zaman güç ve ivme kazanmak, rekabet gücünü artırmak kimi zaman tecrübelerin birleştirilmesi veya pek çok farklı nedenle şirketler birleşme yoluna gidebilmektedir. Türk hukukunda şirket birleşmeleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. TTK...

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri Ve Şartları
Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri Ve Şartları

  Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited Şirket, tek bir kişi tarafından kurulabileceği gibi şirketin birden fazla ortağı da olabilir. Bu durumda şirket ortakları, şirket esas sermayesinin belirli bir payına sahip olur. Limited...

Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması
Yazı

Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması

Limited şirketler bir sermaye şirketi olmasına rağmen ortaklar arasındaki güven ortamının da önemli olması nedeniyle, ortaklık ilişkisinin sağlıklı bir şekilde devamı için şirket ortaklarının ortaklıktan çıkarılmasına izin verilmiştir. Limited şirketlerde duruma göre bir ortağın şirketten çıkarılmasına genel kurul kararıyla karar verilebileceği gibi, mahkeme kararıyla da ortağın şirketten çıkarılması imkanı vardır. Her iki şekilde ortaklıktan çıkarma...

İnşaatçı (Yapı) İpoteği
Yazı

İnşaatçı (Yapı) İpoteği

İnşaat sözleşmelerinde yüklenici taraf bir eseri teslim etmekle, arsa ya da iş sahibi ise bu teslim karşılığında ücret ödemekle yükümlüdür. Ücret alacağı arsa ya da iş sahibi için kural olarak eserin teslimiyle ödenmesi gereken bir borçtur. Ancak yüklenicinin hak kazandığı ücret alacağını tahsil edebilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Böylesi riskleri bertaraf etmek, yüklenici ya da...

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri
Yazı

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, bir gayrimenkulün ileriki bir tarihte ve sözleşmede belirlenen şartlarla satışının kararlaştırıldığı bir sözleşme türüdür. Burada gayrimenkul derhal satılmamakta, mülkiyet bir kişiden başka birine nakledilmemektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde satış gerçekleşmez; satışın gerçekleştirileceği vaat edilir. Bir satış vaadi sözleşmesiyle kendisine taşınmaz satılması vaat edilen kişi, bu sözleşme sayesinde kendisine vaat edilmiş olan...