ORTAKLAR VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazı

ORTAKLAR VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: Limited şirketler sermaye şirketi olarak kurulurlar ve kuruldukları andan itibaren tüzel kişilik sayılırlar. İşte bu andan itibaren, pay sahiplerine ve yöneticilere, sermaye şirketinin kişiliğinin hak ve sınırları, sır saklama, sadakat, rekabet etmeme gibi yükümlülükler hatırlatılarak, işin vahameti hatırlatılmaya çalışılmıştır. durum. Ancak kendilerine bir takım sorumluluklar yüklense de bazı durumlarda ortaklara bu limitleri kaldırmalarına da izin verilmiştir. Anahtar...

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

Özet: Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından ticari unvan altında kurulan ve sermaye şirketi niteliğindeki limited şirketlerin ana sermaye paylarının devrinin Türk Ticaret Kanunu’ndaki belirli şekil şartlarına ve gerekçesine tabidir. . Hisse devrinin geçerliliği birçok faktörden etkilenir; esas sözleşme ile genişletilebilir veya daraltılabilir, devir tamamlandıktan sonra da şekil şartları ile birlikte genel kurulun yetkileri devir...

Bankaların Henüz Gerçekleşmemiş Riskleri Bakımından Mahkemelerce Elden Çıkarma Kararı Verilebilir mi?
Yazı

Bankaların Henüz Gerçekleşmemiş Riskleri Bakımından Mahkemelerce Elden Çıkarma Kararı Verilebilir mi?

Bankaların risklerinden olan “ibraz olmayanların çek sessizlikleri ve teminat mektuplarına dayalı haciz alacakları” konusundaki görüş ayrılıkları, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun çelişkilerinin kararlarını birleştirirken kararlarıyla sonuçlanmaya başladı. Bu karar teminat mektubu vadesi gelmemiş risk alacakları olarak ibraz edilmeyen çek vadesi özelinde incelenmiş olmakla birlikte, bankacılık kanunu kapsamında kredi vadesi kapsamında tanımlanan risk gruplarının da bu kişilerin dikkate...

Limited Şirket Ana Sözleşmesi Nasıl Değiştirilir?
Yazı

Limited Şirket Ana Sözleşmesi Nasıl Değiştirilir?

Her esas sözleşmede olduğu gibi limited şirketlerin ana sözleşmelerinde de şirketin temel yapısı ve işleyişi, sermayesi, hakları, yükümlülükleri ve ortaklığın yönetimi gibi önemli hususlar düzenlenmiştir. Bir şirket için Ana Sözleşme adeta onun anayasası gibidir. Bu nedenle şirket Esas Sözleşmesi’nin belirli bir usule göre hazırlanması ve belirli kayıtları içermesi kanunen zorunludur. Şirket Ana Sözleşmesi’nin hazırlanıp kurucular tarafından imzalanması ve...

Limited Şirketler Genel Kurullarında Karar Alma Rehberi
Yazı

Limited Şirketler Genel Kurullarında Karar Alma Rehberi

Limited şirketlerde Genel Kurul, tüm ortakların katılımıyla oluşan karar organıdır. Yılda bir veya birden fazla toplanır ve Şirket tarafından yetkilendirildiği konularda Kanunda veya Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabı ile karar alır. Limited şirketlerin Genel Kurullarında karar almak için gerekli olan çoğunluk, alınacak kararın konusuna göre değişir. Bu konudaki açıklamalar Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli maddelerinde geniş bir...

Limited Şirketlerde Sermaye Payı Devri ve Koşulları
Yazı

Limited Şirketlerde Sermaye Payı Devri ve Koşulları

Limited Şirket, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur ve esas sermayesi belirlenir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirket tek kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla ortak da olabilir. Bu durumda şirket ortakları, şirket sermayesinden belli bir paya sahip olurlar. Limited şirketlerde sermaye payının devri mümkündür. Hisse...

TİCARİ İŞLETME DEVRİ
Yazı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ

TİCARİ İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMELERİ ve Sözleşme Örnekleri 1.      Ticari İşletme Nedir? Ticari kazanç elde etmek amacıyla girişimciler tarafından iş yeri, işletme, şube, şirket gibi pek çok farklı ticarethane kurulabilmektedir. Bunların hepsinde amaç kâr elde etmek olsa da her birinin yapısı ve niteliği hukuken birbirinden farklılık göstermektedir. Ticari işletme kavramı teknik bir kavram olup belli kriterleri...

Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi
Yazı

Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi

Limited Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi (Pay Devri) ve Sözleşme Örnekleri Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda bir sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir. Sermaye unsurunun ön planda olduğu ve şirketteki pay sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırıldığı bu şirket türü çeşitli avantajları nedeniyle en çok tercih edilen şirket türü olmaktadır. Limited şirketler, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel...

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri
Yazı

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri ve Sözleşme Örnekleri Ticaret hayatının önemli özneleri olan şirketler çeşitli hukuksal işlemlere konu edilmektedir. Şirketlerin satım sözleşmesine konu edilmesi, bölünmesi, satışa(devre) konu edilmesi, tür değiştirme yoluna gitmesi veya birbirleriyle birleşmesi bu işlemlerden bazılarıdır. Biz bu yazımızda limited şirketlerin birleşmelerine odaklanacağız. Limited şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda bir tür sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir....

Anonim Şirketlerde Hisse Devri
Yazı

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Ve Sözleşme Örnekleri Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketi olarak düzenlenen şirketlerden biri olan anonim şirketler, nispeten büyük sermayelere sahip ticaret şirketleridir. Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan bu şirketler, esas sermaye paylarını temsil etmek üzere pay senetleri veya diğer adıyla hisse senetleri bastırabilmektedir. Şayet şirket payları için hisse senedi bastırılmışsa hisse...