Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılmalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin detayları ise şöyle;

 

  • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda yer alması gereken içeriği düzenleyen 11/1(g) maddesini yürürlükten kaldırılmasıyla, artık Türk Ticaret Kanunu’nun maddesinde tanımlanan organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgilerine artık bu mektuplarda yer verilmeyecektir.

 

  • Toplantı yerinde hazır bulundurulacak belgeleri düzenleyen 15. Madde hükümlerinde yapılan değişiklikle, artık varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin çizelgenin de toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Maddenin eski halinde sadece “hazır bulunanlar listesi”nin bulundurulması öngörülmüştü.

 

  • Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin yönetim kurulunca hazırlanmasına ilişkin düzenlemede, hamiline yazılı pay sahiplerinin artık giriş kartı alanlara göre değil, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre belirlenmesi öngörülmüştür.
  • Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında ve 35/1. fıkrasında yer alan “temsil ve ilzama” ibareleri “temsile” olarak güncellenmiştir.

 

  • Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantısına katılma şartlarını düzenleyen 18. maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle, pay sahiplerinin giriş kartı alma usulüne son verilmiştir. Yapılan değişiklikle genel kurul toplantı gününden en geç 1 gün önce giriş kartı alınması ve ibraz edilmesi zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine Merkezi Kayıt Kuruluşundan(MERSİS) sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunan ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlayan hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantısına katılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

  • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü niteliğinde bir de geçici madde eklenmiştir:

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MERSİS) bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply