YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için aranan şartlarda değişiklik yapıldı. 06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleriyle getirilen yeniliklere bakıldığında, Türk vatandaşlığı için yapılması gereken yatırım miktarının artırılmadığı ancak diğer bazı şartlarda değişiklik yapıldığı görülmektedir.

11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), ve (e) bentleri ile yedinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik sonrası dönem için bir yabancının Türk vatandaşlığı kazanabilecek kişiler;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koydurmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tespit edilen,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen,

kişiler olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar tespiti yapan kurum tarafından belirlenecektir.

YABANCI YATIRIMLARIN SADECE AMERİKAN DOLARI VEYA DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR

Değişiklikten önceki dönemde vatandaşlık kazanabilmek için yatırım miktarının yapılacak yatırımın cinsine göre 500.000 veya 250.000 Amerikan doları ya da bu tutar karşılığı döviz veya karşılığı Türk Lirası olabileceği öngörülürken, yapılan değişiklikle Türk Lirası türünden yatırım yapılması halinde vatandaşlık kazanmanın önü kapatılmıştır.

Vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulması da değişiklikle getirilen yenilikler arasındadır. Söz konusu kurulun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulması planlanmaktadır.

 

DÖVİZ MEVDUATLARI VE BORÇLANMA ARAÇLARININ TL CİNSİNDEN MERKEZ BANKASINDA TUTULACAĞI BELİRTİLMİŞTİR

Sabit sermaye yatırımları dışında diğer yatırım türlerinde, belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacaktır. Satım sonucu döviz mevduatları Türk lirası mevduatta; döviz karşılığı alınan devlet borçlanma senetleri de Türk lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacaktır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Ülkelerin bazı şartları taşıyan kimselere daha kolay yoldan vatandaşlık hakkı tanıması ve bunun şartlarını serbestçe belirlemesi yetkisi bulunmaktadır. Takdir yetkisi kapsamında belirlenen bu şartları taşıyan kimseler ilgili ülke vatandaşlığına girmek için öngörülen tüm prosedürü de eksiksiz yerine getirmelidir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 6 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile bir yabancının Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için Türkiye’de yapması gereken yatırımın toplam tutarlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak bundan sonraki dönemde yapılacak yatırımların sadece Amerikan doları ya da karşılığı tutarında döviz cinsinden yapılması şartı getirilmiştir. Söz konusu şartları taşıyan yatırımı yapan kimsenin kısa sürede ve sorunsuz şekilde Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için gerekli evraklarla birlikte vatandaşlık başvurusunu yapması ve takip etmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Solmaz Law and Consultancy.

 

 

 

 

 

Leave a Reply