DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA İŞÇİ VE İŞVEREN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirket ve şahısların ihtiyaç duyacakları en temel gereklilik  işçi ve işveren çalışma iznidir. Bu izin hukuk sistemimizde detaylı olarak ele alınmış, şirket ve çalışanlar için ayrı ayrı şartlar öngörülmüştür. Konuyu Türk hukuku kapsamında anlaşılabilir şekilde açıklayabilmemiz için bazı açıklamalara yer vermek daha doğru olacaktır. 

Yatırımcının, ticari amaçlarla vatandaşı olmadığı bir ülkede yatırımlarını değerlendirmesine genel ifadeyle yabancı yatırım denir. Doğrudan yabancı yatırımlar(FDI) ise Türk hukukunda daha teknik bir anlam ifade eder. Yabancı yatırımların hepsi değil sadece kanunda aranan özellikleri taşıyan bir kısmı doğrudan yabancı yatırım olarak kategorize edilir. Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar için farklı bir hukuki rejim uygulanması tercih edilmiştir. Bu durum Türkiye’de yabancı yatırımcının işinin kolaylaştırılmasını, bu sayede yabancı yatırımın özendirilmesini ve teşvikini sağlamayı hedefler. Doğrudan yabancı yatırımcının Türkiye’de bazı haklardan yararlanması ve bazı izinleri alması daha pratik bir usulde gerçekleştirilir.

Bu bültende, doğrudan yabancı yatırım sınıfındaki yatırımlar kapsamında Türkiye’de kurulacak iş veya yürütülecek faaliyetlerde istihdam edilecek yabancı personelin ve bizzat işverenin çalışma izni almasında aranan şartlar ve yapılması gereken işlemleri sizlerle paylaşıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çalışma izni, yabancı personel, yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım, özellik arz eden yabancı yatırım, Türkiye’de işçi olmak, kilit personel, yabancı sermayeli şirket, Türkiye’de çalışmak, yabancı ortak, İşveren-çalışan sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Şirketler Hukuku, Türkiye’de şirket kurmak, 

 1. HANGİ YATIRIMLAR DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM SINIFINDADIR?

Yabancı yatırımcı tarafından,

Yurt dışından getirilen

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,
 • Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), 
 • Makine ve teçhizat,
 • Marka, patent vb. fikrî mülkiyet hakları aracılığıyla veya

Yurt içinden sağlanan; 

 • Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,
 • Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi ekonomik değerler aracılığıyla;
 • Yeni şirket kurmak, şirket satın almak veya şube açmak
 • Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak şeklindeki yatırımlar doğrudan yabancı yatırım sınıfında değerlendirilir. 

Görüldüğü gibi sadece sermaye yatırımı, örneğin Türkiye’de bir gayrimenkul almak hukuken doğrudan yabancı yatırım değildir. Bir yatırımın doğrudan yabancı yatırım sayılması için  bir şirket kurulması, şirket satın alınması, şube açılması veya mevcut bir şirkete belli bir oranda hisse veya oy hakkı edinerek ortak olunması gerekir.

 1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA ÇALIŞMA İZİNLERİ

Doğrudan yabancı yatırımlar içerisinde çalışma izinlerinin alınması yatırımın özelliğine ve çalışma izni alacak kişinin işçi/işveren olmasına göre değişiklik gösterir.  Gerekli şartlar ve başvuruların yöneltileceği makamlar yatırımın özellik arz eden yatırım türünden olup olmadığına göre de değişecektir. Bu nedenle çalışma izni alabilmek  için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekir.

 • İlk adımda yatırımın hukuken hangi kategoride yer aldığı belirlenmelidir. Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Serbest Bölge Yatırımlarında çalışacak yabancıların çalışma izinleri ayrı yönetmeliklerde düzenlenmiştir.
 • Eğer Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırım söz konusuysa istihdam edilecek personelin kilit personel olup olmadığı tespit edilmelidir.
 • Son olarak yabancının geçici koruma sağlanan yabancı olup olmadığı konusunda dikkat edilmelidir. Çünkü geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni ayrı bir yönetmelik kapsamındadır.

Burada parantez açılması gereken bir diğer konu da yabancının turkuvaz kart sahibi olup olmadığı konusudur. Turkuvaz kart sahipleri Türkiye’de süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

 1. ÖZELLİK ARZ EDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

2021 yılı itibarıyla aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan şirket veya şubeler Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırım  kapsamındadır;

 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 525.398 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 189,7 Milyon Türk Lirası olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 525.398 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 525.398 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 63,0 Milyon Türk Lirası olması,
 • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir yabancıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmektedir.

 1. KİLİT PERSONEL KAVRAMI

Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda çalışacak kilit personelin çalışma izni almasına ilişkin yöntem ve kurallar Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda çalışacak kilit personel dışındaki personelin çalışma izni ise Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre alınır.

Bir önceki başlıkta ifade edilen doğrudan yabancı yatırım olma şartlarından en az birini taşıyan ve Türkiye’de kurulu bir şirkette, aşağıdaki pozisyonlarda yer alan personele kilit personel adı verilir;

 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışan,
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yöneten,
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol eden,
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapan,

Alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

 • Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,
 • İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.
 1. KİLİT PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Kilit personel çalışma izni başvuruları, Türkiye’den veya yurtdışından yapılabilir. Yabancı, Türkiye’ye gelmeksizin bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilcilikleri(büyükelçilik ve konsolosluklar)nden çalışma izni başvurusu yapabilir. 

Türkiye’de yasal olarak bulunan(örneğin kısa dönem ikamet izni sahibi yabancı) yabancı bizzat kendisi veya yabancının işvereni konumundaki kişi ya da yasal temsilcisi onun adına, elektronik ortamda yapacağı başvurunun ardından gerekli evrakı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim ederek çalışma izni başvurusu yapabilir. Yabancı çalışma izinlerinin alınması konusundaki yasal prosedürlerde ihtiyaç duyacağınız hukuki danışmanlık ve işlemlerle ilgili Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİLİT PERSONEL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?
 2. Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürü, Şirket Müdür Yardımcısı, ve benzeri pozisyonlar için;
 • İmza Sirküleri, 
 • Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu Kararı fotokopisi
 1. Kuruluşun hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetim için temel sayılan bilgiye sahip uzmanlardan;
 • bonservis, diploma sureti ve tercümeleri,
 • bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik değer belge ve bilgiler ve tercümesi
 1. İstihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı,
 1. İrtibat bürolarında istihdam edilecek yabancılar için Ticaret Bakanlığından alınmış faaliyet izni,
 2. İrtibat büroları için son yıl içinde yurt dışından en az 200 bin ABD Doları veya karşılığı Döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler).
 3. ÖZELLİK ARZ EDEN YABANCI YATIRIM KAPSAMINDA OLMAYAN YATIRIMLARDA YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

Doğrudan yabancı yatırımlardan özellik arz eden sınıfında olmayan yatırımlarda çalışacak personelin  çalışma izinlerinin alınması prosedürü Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülür. Alınacak çalışma izni türüne göre gerekli şartlar da değişiklik göstermektedir. Süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, istisnai çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alınması konusunda gerekli prosedür ve evrak ile ilgili detaylı bilgi için  “YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR VE ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI” konulu bültenimize göz atabilirsiniz.

 1. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER NELERDİR?
  1. Yabancı İşçiden İstenen Bilgi ve Belgeler Nelerdir?
 • Pasaport sureti: Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda resmi tercümesi başvuruya eklenmelidir.
 • Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi:  Yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı denklik belgesini de göndermesi gerekir.
 • Yurt içinden yapılacak başvurular için, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği.
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti: Resmi Türkçe tercümesi yapılmış ve yetkili makamlarca onaylanmış olmalıdır. DİKKAT: bu belgenin hem elektronik ortamda hem de kağıt olarak teslimi gerekir.
 • Çalışma izni talebinde bulunan yabancı geçerli oturma iznine sahip değilse, yabancının yurt dışında vatandaşı olduğu veya sürekli ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur. 
 1. Yabancı İşverenden İstenen Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Yabancı işveren kurumdan istenen aşağıdaki belgelerin sadece elektronik başvuru esnasında taranarak online iletilmesi yeterlidir.

 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge
 • Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge 
 • Aşağıdaki belgelerin ise elektronik ortamda gönderilmesi yetmez; fiziken de Bakanlığa teslim edilmesi gerekir.  
 • Başvuru dilekçesi: Çalışma izni talebini içeren dilekçenin elektronik ortamda yapılan başvuru sırasında taranarak iletilmesi ve ayrıca fiziken ıslak imzalı olarak işverence ilgili makama teslim edilmesi gerekir.
 • Yabancı personel başvuru formu: Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilir. İmzalı formun olmadığı hallerde  taraflar arasındaki iş sözleşmesi gönderilir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde  başvuru işleme alınmaz.

Bütün bu belgelere ek olarak sektörlere göre de istenen bazı evraklar söz konusudur. Bunlardan bazılarına aşağıda yer veriyoruz;

Turizm Sektörü:

Turizm işletme belgesi bulunan işyerlerinde çalışacak yabancılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi, belgeli işletme değil ise Ticaret odasından alınmış Faaliyet Belgesi.

Eğlence Sektörü:

Resmi Türkçe tercümesi yapılmış veya onaylanmış Bonservis (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış İşletme Belgesi.

Yabancı Sanatçılarla Yapılacak İş Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Hususlar:

 1. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerinin bitiminde ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,
 2. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt,
 3. İşyeri Vergi Numarası,
 4. Çalışanın hakları
 5. Gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, Alo 170 yardım hattı numaraları ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

Havacılık Sektörü:

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilecek yabancı pilotlar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Pilot Lisansı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenecek çalışma izni, yabancı uyruklu pilotların lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak Validasyon Belgesi ile birlikte geçerlilik kazanır.

Mühendis ve Mimarlar

Mesleki Hizmetler kapsamında mühendis veya mimar olarak çalışma izni talep edilen yabancının, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”.

Mühendis/mimar/şehir plancısı olarak yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk istihdam edildiğini ispata dair ücret bordosu.

DİKKAT: Bu belgelerin büyük çoğunluğu başvuru esnasında taranarak on-line şekilde gönderilebilmektedir.

 1. YABANCININ TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURARAK VEYA TÜRK ŞİRKET HİSSESİ SATIN ALMA YOLUYLA(ŞİRKET ORTAĞI SIFATIYLA) ÇALIŞMA İZNİ ALMASI

Bu konu,  yabancı bir şirketin ve bu şirketin yabancı ortağının Türkiye’de çalışma izni almasından farklılık gösterir. Çünkü burada Türk kanunlarına göre yeni bir şirket kurulması veya halihazırda Türkiye’de kurulu bulunan bir Türk şirketin hisselerinin yabancı yatırımcı tarafından satın alınması yoluyla şirkete ortak olunması söz konusudur. Yabancı yatırımcının Türkiye’de kurduğu şirket veya hisse devralarak ortak olduğu şirket aracılığıyla çalışma izni alabilmesi için birtakım şartları yerine getirmesi gerekir;

 • İşyerinde Türk istihdam şartı:Çalışma izni başvurusunda bulunulan işyerinde başlangıçta 5 Türk vatandaşı istihdam edilmiş olmalıdır. İşyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni başvurusu yapılacaksa, çalışma izni alınan ilk yabancıdan sonraki her 1 yabancı çalışan için 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi gerekir. Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırım şartlarını taşıyan işyerlerinde kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma izin talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı şartının değerlendirilmesinde Türkiye’de bulunan tüm işyerlerinde çalışan vatandaş sayısı göz önünde bulundurulur.
 • Sermaye ve brüt satış tutarı şartı:Çalışma izni başvurusunda bulunulacak şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması şartı aranır. Sermayesi 100.000 TL’den az olan şirketlerin brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl yapılan ihracat tutarının 250.000 ABD doları olması gerekir.
 • Şirket ortağının pay tutarına ilişkin şart:Çalışma izni başvurusunda bulunacak şirket ortağının payının en az 40.000 TL tutarında olması ve şirket sermayesine en az %20 oranında ortak olması gerekir. Ayrıca, çalışma izni başvurusunda bulunan ortağın, 5 Türk istihdam şartını sağlaması 1 yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır.

Önemle belirtmek gerekir ki, Türk kanunlarına göre kurulmuş Anonim şirketlerin yurtdışında bulunan yönetim kurulu üyeleri ile diğer şirketlerin yönetici ortaklarının çalışma izni almasına gerek yoktur. Ancak, Türk kanunlarına göre kurulmuş; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanmış e-izin sistemi üzerinden on-line olarak başlamaktadır. Bunun için, yabancı eğer yurtdışında ise, bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğinden çalışma vizesi başvurusunda bulunmalı ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmelidir. İşveren de bu referans numarasını kullanarak ilgili Bakanlığa e-devlet kapısı üzerinden çalışma izni başvurusu yapmalıdır.  

Yurtiçinden e-izin sistemi üzerinden çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için, hakkında izin başvurusu yapılacak yabancının Türkiye’de en az altı ay süreli ve geçerliliği devam eden oturma izni bulunmalıdır.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için “YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA VEYA TÜRK ŞİRKETE ORTAK OLMA YOLUYLA ÇALIŞMA İZNİ ALMASI” konulu bültenimize bakmanızı tavsiye ederiz.

SONUÇ

Doğrudan yabancı yatırımlar kapsamında çalışma izinlerinin alınması konusunda uygulanacak mevzuat oldukça dağınıktır. Yabancıların çalışma izni konusunda Türk hukukunda Uluslararası İşgücü Kanunu ile birlikte birçok farklı yönetmelik aynı anda yürürlüktedir. Her biri apayrı kriterlerin sağlanmasını ve yasal prosedürlerin tamamlanmasını gerektirdiği için yatırım türü ve başvuranın sıfatına göre takip edilecek usulün doğru belirlenmesi ve uygulanması önem arz eder. Aksi takdirde çalışma izni alma süreci şartların sağlanmamış olması, evrak eksikliği gibi sebeplerle uzamakta veya olumsuz sonuçlanmaktadır.

Solmaz Hukuk ve Danışmanlık olarak, Yabancılar Hukukunda uzman hukukçu kadromuzla, Türkiye’de çalışma izni almanız için gerekli değerlendirmeyi yaparak sizi en doğru şekilde yönlendiriyor ve talebiniz halinde adınıza bu işlemlerin yapılmasında hukuki destek hizmetleri sunuyoruz. İşlemlerinizin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması, başvuru süreçlerinizin takibi ve gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza düzenli yapılması için ekibimizle iletişime geçebileceğinizi saygılarımızla hatırlatırız.

REFERANSLAR

ERKEN, Baki, 2018, Türkiye’de Yabancıların Çalışması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.107-125.

ERGİN, Hediye, 2017, Türk Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinleri, Beta Yayıncılık, İstanbul, s.100-104.

ÇİÇEKLİ, Bülent, 2014, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.113, 118-122.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/izin-turleri/
https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/genel-bilgiler/dogrudan-yabanci-yatirimlar/

Turkuvaz Kart Yönetmeliği madde 19.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu.

Uluslararası İşgücü Kanunu.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik.