Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Genel kurul, limited şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili en önemli kararların alındığı bu toplantının ve toplantı çağrısının belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu bültende, limited şirket genel kurul toplantıları hakkında, müvekkillerimizden bize en sık yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştık.

Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Yaptırımı Var Mıdır?

Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir kez yapılmak zorundadır. Olağanüstü genel kurul toplantılarının ise belli bir yapılma zamanı bulunmamaktadır. Kanun’da genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması halinde uygulanacak bir yaptırıma yer verilmemiştir. Fakat uzun süreden beri genel kurul toplanamıyorsa, bunun sonucu şirketin feshi olabilmektedir. Uzun süreden beri genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine mahkeme, şirketin durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.

(Türk Ticaret Kanunu madde 617/3, 636)

Genel Kurulu Toplantıya Çağrının Usulüne Uygun Yapılmamasının Yaptırımı Nedir?

Gündemin davete ilişkin ilanda ve iadeli taahhütlü mektupla yapılmamış, ilanın ticaret sicil gazetesi ve esas sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilmemiş olması gibi toplantı çağrısının usulsüz olması halinde genel kurul kararının iptali için dava açılabilir. Ancak bu usulsüzlüğe rağmen pay sahibi genel kurula katılmış ve bir itirazda da bulunmamışsa bu usulsüzlük giderilmiş sayılacağından genel kurul kararının iptali dava edilemez. Çağrının usulsüz olması tek başına bir genel kurul kararının iptalini gerektirmez. Yargıtay’a göre, kararın iptal edilebilmesi için aynı zamanda alınan kararın kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olması aranmaktadır.

(Türk Ticaret Kanunu madde 617/3, 414/1, 622, 446/b)

Genel Kurulda Karar Yeter Sayılarının Oluşmaması Halinde Kararlar Geçersiz Olur Mu?

Bir limited şirkette genel kurul kararının alınabilmesi için gerekli olan minimum oy miktarı Kanun’da veya şirketin kendi esas sözleşmesinde belirlenmiş olabilir. Bu sayılara ulaşılmadan genel kurulda karar alınmış olması halinde genel kurul kararının yokluğu/butlanı nedeniyle geçersizliğinin tespiti veya kararın iptali talebiyle şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılabilir.

(Türk Ticaret Kanunu m.622, 446).

Genel Kurul Toplanamıyorsa Bu Konuda Ortaklar Ne Yapabilir?

Genel kurulu toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak şirket müdürüne, birden fazla müdür var ise müdürler kuruluna aittir. Müdürler kurulunun devamlı olarak toplanamaması veya toplantı yeter sayısının oluşmasına imkân bulunmaması hali mevcutsa ya da şirkette müdür yoksa, ortaklardan birisi mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Müdür veya müdürler kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınması halinde, en az onda birine sahip olan azınlık pay sahipleri, gerektirici sebepleri ve gündemi yazılı olarak belirtmek koşuluyla, müdürden veya müdürler kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. İstemin noter kanalıyla yapılması gerekir. Bu talep reddedildiği veya yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı ortaklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak, genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilirler.

(Türk Ticaret Kanunu m.617/3, 411/1-3,410/1).

Genel Kurul Kararları Nasıl İptal Ettirilir?

Bir genel kurul kararının iptal edilebilmesi için, iptali istenecek genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren 3 aylık süre içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu davayı, müdür veya varsa müdürler kurulu açabileceği gibi ortakların her biri de açabilir. Şayet iptali istenen genel kurulu müdürlerin tek tek sorumluluğuna yol açabilecek nitelikteyse müdürlerden her biri de iptal davası açabilir. Ortakların dava açabilmesi için iptali istenen genel kurul kararına olumsuz oy kullanmış olması ve karara muhalefetini toplantı tutanağında da yazdırmış olması şartı aranır. Bazı hallerde ise, ortağın genel kurula katılmasına veya olumsuz oy kullanmasına dahi gerek olmaksızın genel kurul kararının iptali için dava açması mümkündür. Örneğin; toplantıya çağrı usulüne uygun yapılmamışsa genel kurul kararının iptalini her ortak başka bir şart aranmaksızın isteyebilir.

Genel Kurul Toplantısının Gündemini Kim Belirler?

Genel kurul toplantı gündemini, toplantıya çağrı yapan kişiler belirler. Limited şirketlerde genel kurulu olağan toplantıya davet etme görev ve yetkisi kural olarak şirket müdürüne aittir. Müdürler birden fazla ise bu müdürler kurulunca kullanılır. Ancak, müdürler kurulunun sürekli surette toplanamaması ya da toplantı nisabının oluşmasının olmaması yahut şirketin müdürünün olmaması hallerinde, şirket ortaklarından biri mahkemeye müracaat ederek genel kurulu toplantıya çağırmak için izin alabilir. Sermayenin en az onda birini oluşturan azınlık pay sahipleri, müdürler kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Çağrı ve gündeme madde konulması talebi noter vasıtasıyla yapılır.

Genel Kurul Toplantısı Yapılmadan Limited Şirket Ortakları Şirket Hakkında Karar Alabilir Mi?

Kural olarak limited şirketle ilgili tüm kararların usulüne uygun şekilde toplanan bir genel kurulda alınması gerekmektedir. kararların geçerli olabilmesi için aynı zamanda Kanun’da ya da şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş yeter sayıların sağlanması da gerekir. Ancak istisnai olarak toplantı yapılmadan da genel kurul kararı alınabilmesine müsaade Türk Ticaret Kanunu’nda müsaade edilmiştir. “elden dolaştırma usulü” adı verilen bu usulle toplantı yapmadan karar alınabilmesi için ortaklardan birinin yazılı bir öneri hazırlayıp diğer ortakların yazılı onayına sunması gerekir. bu şekilde alınan kararın geçerli olması için ortaklardan hiçbirinin bu şekilde karar alınmasına itirazda bulunmaması gerekmektedir.

Bir Ortağın Genel Kurula Temsilci Göndererek Katılması Ve Oy Kullanması Mümkün Müdür?

Şirket ortakları  için genel kurula katılma hakkı vazgeçilmez niteliktedir. Zira, pay sahipleri haklarını kural olarak genel kurul toplantısında kullanır. Limited şirket ortağı şayet genel kurula bizzat katılamayacaksa, kendisini temsil ettirmek üzere ortaklık sıfatına sahip başka bir ortağı ya da ortak olmayan şirket dışından bir kişiyi genel kurula kendi yerine gönderebilir. Yetkili temsilci bu ortak adına oy kullanabilir.

Leave a Reply