Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Yapılan Takiplerde İmzaya İtiraz


 
İcra ve İflas Kanunu’na göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunulduğunda bunlara ilişkin imzaya itiraz şekli açıkça düzenlenmiştir. Borçlunun itirazının geçerli olabilmesi için bazı şekil şartları bulunmaktadır. Bunlar yerine getirildiğinde; imzaya itiraz hüküm ve sonuçlarını doğurabilir.
 
İmzaya itirazın geçerli olabilmesi için ödeme merinin tebliğinden itibaren beş gün içinde, açıkça, dilekçe ile icra mahkemesine yapılması gerekmektedir.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerde itiraz süresi beş gün olmakla birlikte, itiraz süresi re’sen mahkeme tarafından gözetilmektedir.
Borçlu kendisine ödeme emri tebliğ edilmeden şikayetini yapabilir. Bu konuda Yargıtay eski kararlarında tebliğ olmadan itiraz olamayacağı yönünde kararları olsa da, güncel kararlarında ödeme emri borçluya tebliğ edilmeden imzaya itirazın mümkün olacağı yönünde kararlar vermektedir. (Yargıtay 12. HD. 02.11.2006 Tarih 16239/20258)
Borçluya birden fazla sehven ödeme emri gönderildi ise, bu halde en son gönderilen ödeme emrinin tebliğinden itibaren şikayet süresi başlayacaktır.
Borçluya daha önce gönderilmiş ödeme emri, icra mahkemesince iptal edilmesinden sonra yeniden ödeme emri gönderildiğinde, borçlunun itiraz süresi yeniden başlayacaktır.
Ödeme emri tebligatının usulsüz olduğu endişesi bulunuyor ise; bu şikayetin yedi iş günü içinde icra mahkemesine yapılması gerekmektedir. Ayrıca; İcra Mahkemesince borçlunun tebligatın usulsüz yapıldığına ilişkin iddiası mevcut değil ise bu husus doğrudan incelenemeyecektir.
 
İmza inkarı yapılırken; imzanın kime ait olduğunun/olmadığının açıkça beyan edilmiş olması gereklidir.
Şirketin borçtan sorumlu tutulabilmesi için çift imza ile temsil edilmesi gerektiği ancak; senette çift imza yok ise bu hususun borca itiraz olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yarg.12 HD 23.11.2006 t. 18806/21999)
Takip dayanağı senette şirketi temsil edecek ve şirket nam ve hesabına atılmış bir imzanın bulunmaması halinde bu itirazın imzaya itiraz olarak değerlendirileceği, bahsi geçen imzanın şirket yetkilisine ait olmadığı gibi itirazlar imzaya itiraz olarak değerlendirilmektedir.
 
İmzaya İtiraz Sonuçları
Kambiyo takibi sonucunda imzaya itiraz edilmiş ise; bu itiraz İcra İflas Kanunu md.170 gereğince satıştan başka hiçbir takibi durdurmaz. Ancak mahkeme dosyaya eklenen evrakları değerlendirerek takibin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir. İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar
Bu halde mahkemem imzaya itirazla geçici takibin geçici durdurulmasına karar vermez ise; teminat yatırılarak icra takibinin durdurulması istenebilir.

Leave a Reply