Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri

Limited Şirket Birleşme Sözleşmeleri ve Sözleşme Örnekleri

Ticaret hayatının önemli özneleri olan şirketler çeşitli hukuksal işlemlere konu edilmektedir. Şirketlerin satım sözleşmesine konu edilmesi, bölünmesi, satışa(devre) konu edilmesi, tür değiştirme yoluna gitmesi veya birbirleriyle birleşmesi bu işlemlerden bazılarıdır. Biz bu yazımızda limited şirketlerin birleşmelerine odaklanacağız.

Limited şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda bir tür sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir. Limited şirketler sermaye unsurunun ön planda olduğu, ortakların ise sorumluluklarının sınırlandırıldığı bir şirket olmaları ve düşük sermayelerle kurulabilmeleri nedeniyle girişimciler tarafından en çok tercih edilen şirketler olma özelliği göstermektedirler. Limited şirketlerin yaygınlığı sebebiyle uygulamada “şirket evliliği” olarak da nitelendirilen şirket birleşmelerine konu edildiğine uygulamada sıkça rastlamaktayız. Limited şirketler Pazar payını ve rekabet gücünü artırmak, maliyetleri azaltmak, vergi avantajlarından faydalanmak gibi çok çeşitli sebeplerle birleşme yoluna gidebilmektedir.

Limited şirketlerin birleşmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. TTK madde 136/3-4’e göre “Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.”

Şirket birleşmeleri “yeni kuruluş çatısı altında birleşme” ve “birinin diğer şirket ya da şirketleri devralması yoluyla birleşme” olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Her iki durumda da birleşmeye katılan şirket devralanın bünyesinde erir ve tüzel kişiliğini kaybederek ticaret sicilinden silinir. Zira bu şirkete ait tüm aktif ve pasifler, malvarlığı unsurları artık devralan şirkete intikal ettirilmiştir. Bu şekilde sona eren şirket pay sahipleri, hesaplanan bir değişim oranına göre bünyesinde birleşilen şirkette kendiliğinden ortaklık payı elde etmektedir.

Hukukta tasfiyesiz infisah ve külli halefiyet ilkeleriyle açıklanan bu durumun birtakım yasal sonuçları bulunmaktadır. Bu yasal sonuçları lehe çevirebilmek ve olumsuz sonuçların doğmasını önlemek için şirket birleşme sözleşmeleri hazırlanırken oldukça dikkatli olunmalı ve aşağıda detaylarıyla açıklamakta olduğumuz hususlarda titiz bir çalışma yürütülmelidir.

Limited Şirketler Hangi Şirketlerle Birleşebilir?

Türk Ticaret Hukukunda benimsenen sisteme göre her şirketin birbiriyle rastgele şekilde birleşmesi mümkün değildir. Birleşen şirketlerin aynı türden olması yönünde kural bulunmaktadır. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler birer sermaye şirketi olduğundan birbirleriyle birleşebilirler. Bu şirketlerin kooperatiflerle de birleşmesi mümkündür. Kısacası limited şirketler anonim, limited, paylı komandit şirketler ve kooperatiflerle hem devreden hem de devralan sıfatıyla birleşebilirler. Limited şirketler birer şahıs şirketi olan kollektif ve komandit şirketlerle de devralan taraf olmaları şartıyla birleşebilirlerse de uygulamada bu türden birleşmelere rastlanmamaktadır. Genellikle anonim şirket ve limited şirket birleşmeleri yaygın olarak yapılmaktadır.

Limited Şirketlerde Birleşmenin Aşamaları

Limited şirket birleşmelerinde takip edilmesi gereken süreci 4 ayrı aşamada incelemek mümkündür;

 • Birleşmenin planlanması ve hazırlık aşaması,
 • Şirket birleşme sözleşmesinin yazımı ve imzalanması,
 • Şirket birleşme sözleşmesinin onaylanması,
 • Birleşmenin ticaret siciline tescili ve ilanı

 

 • Birleşmenin Planlanması ve Hazırlık Aşaması

Limited şirketin bir başka limited şirketle veya anonim şirketle birleşmesinden önce birleşmeye hedef şirketin tespiti amacıyla bir dizi araştırma yapılmalı, birleşme amacına uygun durumda olan şirketlerin listesi çıkarılarak eleme usulüyle şirketlerin sayısı azaltılmalıdır. Hedef şirket belirlendikten sonra müzakerelere başlanılarak şirket hakkında bilgi edinilmelidir. Due Diligence dediğimiz birleşilmesi planlanan şirketin hukuksal, vergisel, mali durumu, insan kaynakları gibi çok farklı açılardan analiz edilerek şirketin genel durumu hakkında bilgi edinme faaliyeti bu aşamanın en önemli adımıdır. Hukuksal due diligence faaliyeti hukukun çeşitli alanlarına hakimiyet ve titiz çalışma gerektiren bir süreçtir. Hem hukuksa hem de mali olarak yürütülecek olan due diligence süreçleri şirket hakkındaki en net tabloyu ortaya koyacak ve birleşmede devralacak şirketin önünü görebilmesine yarayacaktır. Hukuksal due diligence, Şirketler Hukuku başta olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Usul Hukuku ve Ekonomi Hukuku alanlarında yetkin hukukçulardan oluşan bir kadroyla mümkün olur. Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim kuruluşlarından alınacak destekle yürütülecek ortak bir çalışmanın ürünü olan due diligence faaliyeti başarılı bir şirket evliliğinin anahtarıdır.

Hatırlatmamız gereken bir diğer husus, hazırlık aşamasında taraflar birbirleriyle şirketlerine ilişkin çok önemli verileri paylaştığından bilgi güvenliği bakımından gereken önlemlerin bu aşamada alınması gerektiğidir. Müvekkillerimizin hazırlık aşamasında yapılan görüşmelerde birleşmeye katılan diğer şirket ya da şirketlerle paylaştığı bilgi ve belgelerle ilgili güvenliklerinin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmeleri hazırlamakta ve tarafların onayına sunmaktayız.

 • Şirket birleşme sözleşmesinin yazımı ve imzalanması

Limited şirket birleşme sözleşmeleri için kanunda yazılı şekilde yapılması zorunluluğu öngörüldüğünden birleşme sözleşmesinin mutlaka yazılı şekilde yapılması gereklidir. Sözleşme, birleşmeye katılan şirket müdürleri veya yetkili temsilcileri tarafından imza edilmeli ve genel kurulları tarafından onaylanmalıdır. Şirket birleşme sürecinin şüphesiz en önemli aşaması sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması süreci olmaktadır. Zira birleşmenin tüm şartları, detayları, müdürlerin ve ortakların sorumluluğu, yasaklar ve yaptırımlar sözleşmede belirtilmektedir. Dolayısıyla birleşme sözleşmesi ne kadar detaylı ve açık düzenlenirse olası uyuşmazlıkların o kadar önüne geçilmiş olmaktadır.

 • Şirket birleşme sözleşmesinin onaylanması

Limited şirket birleşmelerinin geçerli şekilde gerçekleştirilmesi ve sonuç doğurması için birleşme sözleşmesinin genel kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Genel kurulun hangi çoğunlukla birleşmeye onay vermesi gerektiği konusunda da açık hüküm bulunmaktadır. Buna göre limited şirketlerde sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla birleşme sözleşmesi onaylanmalıdır.

 • Birleşmenin tescili ve ilanı

Şirket birleşmeleri, ticaret siciline tescil edilmekle hüküm ifade eder.  Tescil anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur. Ardından tescilin Ticaret Sicili Gazetesi’nde birleşmenin ilan edilmesi gerekmektedir. Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Ticaret siciline tescil için şirket birleşme sözleşmelerinin tüm geçerlilik unsurlarını taşıması, gerekli diğer tüm belgelerin de ilgili ticaret sicil müdürlüğünün istediği şekilde hazır edilmesi gereklidir. Bu aşamada yapılacak eksiklikler tescil işlemlerini geciktirebilmektedir.

Yukarıda özetle ifade edildiği üzere şirket birleşme süreçleri oldukça detaylı bir çalışma ve birden fazla alanda uzmanlık gerektiren komplike bir süreçtir. Bu sebeple birleşme kararı alındıktan sonra, hazırlık safhasından itibaren avukat ve yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavirlerden oluşan uzman bir ekiple çalışmak gereklidir. Bugüne dek şirket birleşme de devralma süreçlerinde aktif rol oynayarak deneyim kazanmış olan ekibimizle hazırlık aşamasından başlamak üzere birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun hazırlanması, tescil ve ilan süreci dahil olmak üzere tüm süreç boyunca profesyonel hukuksal destek hizmetleri sunmaktayız. Birleşme sürecinde uzman iş ortaklarımızla sadece hukuksal değil finansal alanda da ihtiyaç duyulan yardımı sağlayarak şirket birleşmeleri konusunda bütüncül ve tek noktada hizmet düsturuyla çalışmaktayız. Böylelikle güvenli, kolay ve hızlı hizmet sunumunu mümkün kılmaktayız. Ayrıca birleşme sonrası aşamada yapılacak ilanlar, alacaklılarla ilişkiler, vergi beyannameleri gibi konularda da müvekkillerimize gereksinim duydukları desteği sağlamaktayız.

Limited Şirket Birleşme Sözleşmesinde Hangi Unsurlara Yer Verilmelidir?

Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket birleşme sözleşmelerinde bulunması gerekli zorunlu unsurlar düzenlenmiştir. Biz burada zorunlu unsurların yanı sıra birleşme sözleşmelerini hazırlarken ekip olarak dikkat ettiğimiz diğer unsurlara da değinerek bir liste sunmaya çalıştık. Buna göre bir limited şirket birleşme sözleşmesinde aşağıdaki unsurların mutlaka yer alması gereklidir;

 • İzin yazısı (Bakanlık ya da diğer resmi kurumların iznine ya da uygun görüşüne tabi birleşmeler için
 • Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanları, hukuki türleri, merkezleri, yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türü, ticaret unvanı ve merkezi, Sözleşme konusu birleşme işlemine esas alınan müdür ya da müdürler kurulu kararlarının tarihi ve sayısı,
 • Mevcut sermaye yapısı ve paylarla ilgili bilgiler,
 • Devralan şirket ve devreden şirkete ait çıkarılmış sermaye, mevcut haliyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı, pay tutarı, pay oranı, ortağın unvanı,
 • Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Birleşmenin amacı ve sonuçları, (rekabet gücü, verimlilik, Pazar payı artırma, hızlı büyüme, mali tablolarda elde edilecek olumlu etki, faaliyet giderlerinin azaltılması, piyasa deneyimlerinin birleştirilmesi gibi amaçların açıklandığı kısım)
 • Devralma şeklinde birleşmeye esas alınan finansal tablolar,
 • Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazların devam edip etmeyeceği,
 • Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
 • Şirket paylarının değiştirilmesinin şekli
 • Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih,
 • Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar,
 • Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimler,
 • Devrolunan şirketin tapu, marka, patent, gemi sicili gibi benzeri sicillerde kayıtlı mal ve haklarının listesi,
 • Alacaklarının alacakların tehlikeye düşmediğinin ispatı,
 • Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
 • Sermaye artırımı,
 • Birleşme nedeniyle yeni pay ihracı ve ihraç belgesi,
 • Birleşme oranı, değişim oranı ve bunlarla paralel olarak devralan tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı, devralan şirket tarafından devrolunan şirket pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetleri, devrolunan ortaklara verilecek payların türü ve nominal değeri,
 • Devredilen şirket ortaklarına devralan şirket paylarının verilip verilmeyeceği veya kâr payına hak kazanıp kazanmayacağı,
 • Esas sözleşmede değişiklik yapılacaksa buna ilişkin düzenlemeler, (şirket ana sözleşmelerinin değişmesi için şirketlerin usulüne uygun ve öngörüldüğü şekilde karar almaları ve bu kararı ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeleri gereklidir.)
 • Ayrılma hakkı (hangi süre içinde ve ne şekilde kullanılacağı düzenlenmelidir), ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı,
 • Kurumlar vergisi beyannamesi
 • Üçüncü şahısların borçlarından sorumluluk,
 • Tescil ve ilana ilişkin hükümler
 • Devrolunan şirketteki ortakların devralan şirketteki ortaklık hakları.

1.      Birleşme Raporu

Birleşme sözleşmesi imzalandıktan sonra ve genel kurul onayı alınmadan önce şirket ortaklarının bilgilendirilmesi amacıyla birleşme raporu hazırlanmalı ve ilan edilmelidir. Söz konusu birleşme raporu limited şirketin yönetim organı olan müdür ya da müdürler kurulu hazırlamalıdır (Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunu uygulamada avukatlar hazırlamaktadır). Türk Ticaret Kanunu’nun 146. Maddesine göre bir limited şirket birleşme sözleşmesinde mutlaka yer alması gereken unsurlar şöyledir;

 • Birleşmenin amacı ve sonuçları,
 • Birleşme sözleşmesi,
 • Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
 • Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
 • Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
 • Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
 • Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
 • Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,
 • Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
 • Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
 • Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.

Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de rapora eklenmesi şartı mevcuttur. Ancak tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

Aşağıda limited şirket birleşme sözleşmeleri hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki her şirketin esas sözleşmesi, sermaye yapısı ve ortaklık hakları birbirinden farklı olduğundan birleşme sözleşmelerinin şirketlerin kendine özgü özellikleri dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Bir şirket için avantajlı olan sözleşme hükmünün bir diğeri için dezavantaj teşkil etmesi olasıdır. Bu nedenle biz bu içerikte sadece genel mahiyette açıklamalar yapmakla yetineceğiz. Örnek sözleşme hükümleriyle daha anlaşılır kılmaya çalıştığımız yazımızda yer alan tüm sözleşme hükümleri ihtimallere göre farazi biçimde ve fikir vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca bir limited şirket birleşme sözleşmesinde yer alması gereken her sözleşme maddesine aşağıda yer verilmemiştir. Söz konusu hükümler alıntılanarak oluşturulacak bir birleşme sözleşmesi eksik olacağı gibi çok ciddi hukuksal uyuşmazlıklara ve hak kayıplarına sebebiyet verme riski taşıdığından sözleşmelerin her şirkete ve koşullarına özgü olacak şekilde bu alanda uzman avukatlar tarafından düzenlenmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

LİMİTED ŞİRKET BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1.Taraflar

Bu kısımda şayet devralma yoluyla birleşme söz konusuysa devrolunan taraf ile devralan tarafın hangi şirketler olduğu unvanları, merkezleri, adresleri, hangi ticaret siciline kayıtlı oldukları, sicil numaraları, vergi kimlik numaralarıyla birlikte belirtilmelidir. Taraflar arasındaki yazışmalar ve tebligat için kullanılacağından adres bilgisi de oldukça önemlidir.

 

 

Örnek hüküm:

İşbu devralma yoluyla birleşme sözleşmesi, bir tarafta (devrolunan) ……….ticaret siciline …..sicil numarasıyla kayıtlı İstanbul merkezli Barajyolu Cad. İmar Sk. No:88 Ataşehir/İstanbul adresinde  kain Adil Enerji Lojistik Limited Şirketi ile diğer tarafta (devralan)…………ticaret siciline …..sicil numarasıyla kayıtlı İstanbul merkezli Dumlupınar Mah. Gümüşdere Cad. No:74 Kadıköy/İstanbul adresinde kain Saygın Enerji Limited Şirketi arasında akdedilmiştir.

 

Örnek Hüküm:

İşbu devralma yoluyla birleşme sözleşmesi “DEVROLUNAN” ve “DEVRALAN” taraf olmak üzere aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

 

Devreden :(unvan)                                                                                  Devralan: (unvan)

Vergi Kimlik No/Ticaret sicil no:                                                         Vergi Kimlik No/Ticaret sicil no:

Adres:                                                                                                      Adres:

 

 

2. Birleşmenin Tanımı

Bu kısımda sözleşmeye taraf olan şirketlerin ne suretle birleştiği, devralma yoluyla mı yoksa yeni kuruluş şeklinde birleşme mi olduğu konusunda açıklamalara yer verilmektedir.

 

Örnek Hüküm:

İşbu sözleşme ……..LTD ŞTİ (devrolunan) ile …….. A.Ş. (devralan) arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ve devamında yer alan hükümlerle Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde devralma şeklinde birleşmek gayesiyle işbu devralma şeklinde  birleşme sözleşmesi aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

 

 

Örnek Hüküm:

Birleşmelerine herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen birleşmeye taraf yukarıda unvan ve sicil numaralarıyla belirtilmiş şirketlerin  ……tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançoları esas alınarak devreden şirketin devir tarihindeki bilanço değerleri, devralan şirket tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

 

3. Mevcut sermaye ve paylar 

Birleşmeye taraf olan şirketlerin mevcut sermaye yapısı ve tutarı sözleşmede belirtilmelidir. Son durum itibariyle devralan şirketin ya da yeni kurulan şirketin sermaye yapısı ve tutarıyla ilgili açıklamalara yer verilmesi de gerekir. Birleşmeye katılan taraflar arasında anonim şirket bulunmaktaysa çıkarılmış sermaye ve kayıtlı sermaye tavanının da yazılması gereklidir. Limited şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır. Birleşme sonrası sermaye artırımı yapılması gerekip gerekmediğini, yapılacaksa hangi miktar artırıma gidileceği konusunun düzenlenmesi gerekmektedir. Buna göre devralan şirkette usulüne uygun şekilde esas sözleşme değişikliği yapılarak sermaye artırımı yapılması ve tescil ettirilmesi gereklidir.

 

 

Örnek Hüküm:

DEVROLUNAN ŞİRKETE AİT;

Esas sermaye tutarı:

Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo:

Pay sahibi ortak (isim, unvan, tc, vkn) Pay oranı Pay tutarı

 

     
     

 

DEVRALAN ŞİRKETE AİT;

Esas Sermaye tutarı:

Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo:

Pay sahibi ortak (isim, unvan, tc, vkn) Pay oranı Pay tutarı

 

     
     

 

 

4. Menkul, Gayrimenkul ve Fikri mallar ve Haklar

Birleşmeye katılan şirketlere ait tescilli/tescilsiz tüm menkul, gayrimenkul veya gayri maddi malların bir listesinin sözleşme ekine konulmasını önermekteyiz. Emtiaların hepsinin gereceğe uygun değerlerinin YMM veya SMMM ya da denetçi tarafından değerlemesinin yapılması gerektiğini ve bunun ticaret siciline tescil aşamasında verilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Örnek Hüküm:

Devrolunana ait tüm menkul, gayrimenkul ve sair haklar birleşme tarihi itibariyle tümüyle, aynen ve külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden devralana intikal edecektir. Tescile tabi olan hakların tescilleri işbu sözleşmeye istinaden yapılacaktır.

Örnek hüküm:

Devrolunana ait tüm tescilli markalar da dahil bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarına, taşıtlara, gayrimenkullere ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar işbu sözleşmede kararlaştırılan birleşme tarihinden itibaren tümüyle aynen ve kül halinde devralana intikal edecektir

 

 

5. Birleşme oranı, şirket paylarının değişim oranı, denkleştirme akçesi, devrolunan şirketin ortaklarına devralan şirkette tanınan ortaklık hakları

Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir.

 

Örnek Hüküm:

…..tarihli ve sayılı işbu sözleşme ekinde yer alan YMM raporuna göre sözleşmeye taraf şirketlerin  ………tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle devrolunanın devir tarihindeki bilanço değerlerinin devralan tarafça bir bütün olarak devralınıp kendi bilançosuna geçirilmesi sonucu devralan nezdinde …………….. tutarında sermaye artırımı yapılacağı anlaşılmıştır. YMM raporuna göre hesaplanan birleşme oranı %….. olup takriben 3 adet devrolunan hissesi 2 adet devralan hissesine tekabül etmektedir.

Birleşme neticesinde devrolunan taraf pay sahiplerinden  …..’ye ait her biri 1  tl nominal değerde toplam…… TL’ye karşılık gelen …….nama yazılı adet hisse, ……………’ye ait her biri 1 TL nominal değerde toplam ……TL’ye karşılık gelen  …….nama yazılı adet hisse verilecektir.

 

 

 

6. Birleşmenin Alacaklılar Üzerindeki Etkisi
Örnek Hüküm:

İşbu sözleşme ekinde yer alan YMM raporuyla birleşme işleminin birleşen şirketler alacaklılarının alacak haklarına halel getirmeyeceği tespit edilmiştir.

 

7. Birleşme Tarihi
Örnek Hüküm:

TTK’nın 153. maddesi gereği birleşme, ticaret siciline tescil anında hüküm ifade edeceğinden tescil tarihi aynı zamanda birleşme tarihi olarak kabul edilecektir.

 

8. Yükümlülüklerin ifa edilmemesi

Sözleşmeye tarafların birleşme sözleşmesi nedeniyle üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, tazminat sorumluluğuyla ilgili de hüküm eklenmesini tavsiye etmekteyiz.

9. Borçlardan Sorumluluk

Borçlardan sorumluluk konusu bir limited şirket birleşme sözleşmesinde ortaklık haklarıyla birlikte en çok önemsenmesi gereken konudur. Sözleşmenin tarafları arasında da en çok ihtilaf yaşanan konu borçlardan sorumluluk bahsi olmaktadır. Her ne kadar birleşme halinde tüm borçların da devralan şirkete ya da yeni kurulan şirkete intikal edeceği düzenlenmişse de bu durum anlatıldığı kadar basit değildir. Sözleşmede devir öncesi ve sonrası dönemde doğan, muaccel olan ya da henüz muaccel olmamış, çekişmeli (ihtilaflı) borçlar, zamanaşımına uğramış borçlardan sorumluluğun kimde olduğunun kesin ve net tarihler belirtilerek sözleşmede yer alması gerekmektedir. Müşterek ve müteselsil sorumluluk süresinin, sorumluluğun başlangıç tarihine de yer verilmelidir. Şayet sınırsız sorumlu ortaklar varsa bunların durumuyla ilgili istisnai hüküm konulması da uygun olmaktadır. Bu hüküm düzenlenirken Türk Ticaret Kanunu’nun alacaklılara yapılacak çağrıyla ilgili öngördüğü düzenlemeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda her şirketin kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda en avantajlı şekilde düzenleme yapılması gerektiğinden matbu bir hüküm paylaşmayı doğru bulmamaktayız.

10. Vergi Borçlarından Sorumluluk

Limited şirket birleşme sözleşmesinde kurumlar vergisi beyannamesinin hangi tarafça verileceği, tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını kimin ödeyeceği konusunun da düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda verilecek taahhüt ve teminatlara bu hüküm altında yer verilmelidir.

11. Ayrılma Hakkı ve Ayrılma Akçesi

Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.

12. İmtiyazların Akıbeti

Şayet devrolunan şirkette ortaklık paylarına tanınan imtiyazlar bulunmaktaysa bunların devam edip etmeyeceği belirtilmelidir.

13. Tescil İşlemleri

Birleşme işleminin hangi tarihte tescil ve ilan edileceği, bu konudaki yükümlülüğün hangi tarafa ait olduğu konusu sözleşmede düzenlenebilir.

14. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Hükümler

Sözleşme taraflarında yabancılık unsuru söz konusuysa sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında hangi ülke hukukunun uygulanacağı konusunda bir tespite yer verilebilir.

Örnek Hüküm:

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında Türk Hukukunun geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Birleşmeye katılan şirketler SPK ve tebliğleri, TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer mevzuatlarda öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu birleşme sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde TTK ve Kurumlar Vergisi Kanununun birleşmeyle ilgili hükümleri uygulanacaktır.

15. Sözleşme Nüshaları ve Yürürlük

 

Örnek Hüküm:

İşbu birleşme sözleşmesi 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

16. İmzalar

Birleşme sözleşmesi yazılı geçerlilik koşuluna tabi tutulduğundan taraflarca sözleşmenin imzalanması gerekmektedir. Sözleşme müdür ya da müdürler kurulu tarafından imzalanmalıdır

Sonuç ve Öneriler

Yukarıda genel hatlarıyla limited şirket birleşme süreci hakkında özet niteliğinde açıklamalara yer verilmiştir. Birleşme sözleşmeleri düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilere yer verilmiş olmakla birlikte bir matbu sözleşme şablonu paylaşmaktan özellikle kaçınılmıştır. Zira limited şirket birleşme sözleşmeleri, birleşen şirketlerin kendine özgü sermaye ve ortaklık yapısı, malvarlığı unsurları, faaliyette bulundukları sektör, birleşmenin amacı ve birleşmeden beklenen fayda gibi pek çok unsur göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gereken son derece önemli hukuki metinlerdir. Basit düzeyde, gerekli detaylar ihmal edilerek düzenlenen bir birleşme sözleşmesi taraflar arasında oldukça fazla uyuşmazlığa sebep olmaktadır. Geçerli ve sorunsuz bir şirket birleşmesi için sadece sözleşme aşamasında değil, sözleşme öncesi due diligence faaliyetleri, birleşme raporunun hazırlanması, genel kurul ve müdürler kurulu kararlarının alınması, planlama, tescil ve aşamalarında da profesyonel hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir.

Limited şirket birleşme süreçleriyle ilgili aklınıza takılan hukuksal soru ve sorunlarınız için Solmaz Hukuk ve Danışmanlık ekibinden yardım isteyebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Leave a Reply