Family and Inheritance Law

Family and Inheritance Law

Aile ve Miras Hukuku

Türk hukuk düzeni özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikili bir yapıdadır. Özel hukuk kişiler arası medeni ilişkiler ve ceza hukukunu ifade ederken; idare ve vergi hukukunda uyuşmazlıkların bir tarafı devlet veya bir başka kamu tüzel kişisidir. Kişilerin devletle veya kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinden devletin üstün kamu gücü kullanarak yaptığı işlem ve eylemlere idare ve vergi hukuku kuralları uygulanır. Türk hukukunda idare hukuku içtihatlarla gelişir ve kodifiye edilmemiştir. Bu nedenle pek çok farklı kanun, yönetmelik, tebliğ ve kararname aynı anda yürürlüktedir. Bu konuda uzman olmayan bir kişinin idari davalar ve vergi davaları konusunda başarılı olma ihtimali düşüktür.
Solmaz Hukuk & Danışmanlık ofisinin kadrosunda idare ve vergi hukuku alanında tecrübeli ve master derecesi almış uzman hukukçuları bulunmaktadır.

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal davaları, idari eylem ve işlemler nedeniyle oluşsan maddi ve maneviz zararların tam yargı davaları yoluyla tazmini, ihale hukuku, imar hukuku, vergi hukuku, gümrük hukuku, imtiyaz sözleşmeleri, rekabet hukuku, özelleştirme işlemleri gibi pek çok alanda ihtiyaç duyacağınız hukuki desteği sunabilecek donanım ve tecrübeye sahip bir ekiple hizmetinizdeyiz.

İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalara, ihalelerle ilgili iptal, şikayet, itirazen şikayet başurularının yapılması
Özelleştirme işlemleri
İdari işlemlerle ilgili evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
Kamu ihalelerine katılım
Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
Vergi beyannamelerinin verilmesinde danışmanlık ve hukuki destek, yasal zeminde vergiden kaçınma yöntemleri
Yanlış veya eksik gelir beyanları, hatalı indirimiler ve benzeri her türlü vergi uyuşmazlığı
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük uyuşmazlıkları
Vergi cezalarında indirim
İzaha davet müessesesi
Vergi cezalarında pişmanlık ve ıslah kurumundan yararlanılması
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi
Vergi kolaylıkları, istisna ve muafiyetler konusunda danışmanlık hizmetleri
Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı gerekli itiraz yapılması ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
İdarenin işlemlerinin iptali için açılan iptal davaları
İdari eylem ve işlemlerden kaynaklanan tazminat davaları
Yürütmenin durdurulması başvuruları
Hizmet kusuru, sosyal risk ilkesi nedeniyle sorumluluk, tehlike sorumluluğu, kamu külfetleri karşısında eşitlik gereği sorumluluk nedeniyle tazminat talepleri
Kamu görevlisinin kişisel kusuru nedeniyle tazminat talepleri
İmtiyaz sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıklar, emprevizyon, faith du prince
Memurlar ve diğer kamu görevllerinin mesleğe atnamasından başlayarak meslekte kaldıkları süredeki sicil, intibak ve diğer özlük haklarına ilişkin davalar
Disiplin hukuku, disiplin yargılaması, savunma verilmesi
Kamulaştırma işleminden doğan iptal ve adli yargıda görülen bedel uyuşmazlıkları
İmar hukuku, kentsel dönüşüm hukuku, toplu konut projeleri
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun(6306) ve uygulaması