FATURANIN HUKUKİ İŞLEVİ, İSPAT GÜCÜ VE FATURAYA İTİRAZ
Yazı

FATURANIN HUKUKİ İŞLEVİ, İSPAT GÜCÜ VE FATURAYA İTİRAZ

GİRİŞ Ticari hayattaki belirlilik ve istikrarın sağlanması, hukuki güvenlik ilkesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli unsurlardan biridir. Tacirlerin yaptıkları sözleşmelerin belgelenmesi ve kaydedilmesine yarayan faturalar, ticari ilişkilerde bu unsurun hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bu bültende tacirlerin uygulamada en sık kullandığı belgelerden olan faturanın şekli şartları, fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılması karinesi, faturaya itiraz etmenin ve...

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA KİMLER ÇAĞIRABİLİR?
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA KİMLER ÇAĞIRABİLİR?

Limited şirketlerde genel kurulun en önemli görevlerinden biri şirket organı olan genel kurulun toplanarak şirket adına kararlar almasıdır. Ancak şirketin en önemli organı olan genel kurulun toplanması, hak ve yetkileri de kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenmiştir. Bu makalemizde limited şirketlerde genel kurulu toplantıya çağırma esasları incelenecektir. Limited şirket, Türk Ticaret Kanunun 573. Maddesinin de...

LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASININ TARAFLARI
Yazı

LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASININ TARAFLARI

  Özet: Haklı nedenlerden birinin varlığı halinde şirket ortaklarından her biri şirketin haklı nedenle feshini mahkemeden talep edebilir. Haklı nedenle fesih davasında şirketin birden fazla ortağının veya müdürünün olması hallerinde davalı ve davacı sıfatları değişebilir. Makalemizde Türk Ticaret Kanunu’nun 636 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen haklı nedenlerin varlığı halinde Limited şirketin feshi davasında yargılama usulü,...

Limited Şirketin Borçlarından Ortakların Sorumluluğu ve Sınırları
Yazı

Limited Şirketin Borçlarından Ortakların Sorumluluğu ve Sınırları

  Özet: Limited şirketlerin borçlarından dolayı tüzel kişilik tüm mal varlığı ile sorumlu iken; ortakların şirkete karşı olan borçları sınırlı tutulmuştur.  Limited Şirketlerde kamu alacakları dışında ortakların şirket borçlarından sorumlu olmadığı ilkesi benimsenmiştir. Şirket sözleşmesinde kararlaştırılarak ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri de getirilebilir. Ortak, şirket adına borç ödemesi halinde şirkete karşı alacaklı konumuna geçer. ...

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ÖDENEN BEDELİN İADESİ NASIL YAPILIR?
Yazı

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ÖDENEN BEDELİN İADESİ NASIL YAPILIR?

Limited Şirketlerde sermaye payının devri (hisse devri), Türk Ticaret Kanunu’nun 595. Maddesindeki şartlar esas alınarak yapılır. Bu maddede yer alan unsurlar, hisse devrinin geçerlilik şartlarındandır. Zorunlu olarak öngörülen unsurlardan  herhangi bir tanesinin bile eksik olması halinde, hisse devri geçersiz hale gelecektir. Örneğin, hisse devri işleminin temelini oluşturan işlemlerin yazılı olmaması, Pay Devri Sözleşmesi’ndeki imzaların noter...

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

Giriş:  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 595. ve devam eden hükümleri kapsamında hisse devrini etkileyen hükümler düzenlenmiştir. En önemli şekil şartları olarak pay devrini ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı biçimde yapılması ve imzaların noterce onaylanmasıdır. Elbette bu işlemi takiben esas sözleşmede aksi hüküm bulunmuyorsa genel kurul onayı gerekmektedir. Devir Sözleşmesinin Yazılı Olup Noterde Onaylanması...

LİMİTED ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARDAN SORUMLULUK
Yazı

LİMİTED ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARDAN SORUMLULUK

  Özet: Limited şirket, kurucuların, yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının kanundan doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle zarara uğrayabilir. Limited şirketin zarara uğraması sonucunda şirket doğrudan zarara uğradığı gibi, şirket ortakları ve alacaklıları da dolaylı olarak zarara uğrarlar. Zarara uğrayan ortaklık veya kişiler zararın doğmasında sorumluluğu olan kişilere başvurabilirler. Makalemizde Limited şirketin uğradığı zararlardan...

LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI BAKIMINDAN ORTAKLARIN VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI BAKIMINDAN ORTAKLARIN VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet: Limited şirketler sermaye şirketi olarak kurulurlar ve kurulma anı ile birlikte tüzel kişiliğe sahip olmaktadır. Bu andan itibaren sermaye şirketinin kişiliğinin ve haklarının sınırlarını ortakların anlaması bakımından daha en başta sır saklama, bağlılık ve rekabet etmeme gibi yükümlülükler hatırlatılarak gerek ortaklara gerek yöneticilere içinde bulundukları durumun ciddiyeti hatırlatılmak istenmiştir. Ancak her ne kadar...