Yazı

LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASININ TARAFLARI

Özet: Haklı nedenlerden birinin varlığı halinde şirket ortaklarından her biri şirketin haklı nedenle feshini mahkemeden talep edebilir. Haklı nedenle fesih davasında şirketin birden fazla ortağının veya müdürünün olması hallerinde davalı ve davacı sıfatları değişebilir. Makalemizde Türk Ticaret Kanunu’nun 636 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen haklı nedenlerin varlığı halinde Limited şirketin feshi davasında yargılama usulü, davalı...

Yazı

Limited Şirketin Borçlarından Ortakların Sorumluluğu ve Sınırları

Özet: Limited şirketlerin borçlarından dolayı tüzel kişilik tüm mal varlığı ile sorumlu iken; ortakların şirkete karşı olan borçları sınırlı tutulmuştur.  Limited Şirketlerde kamu alacakları dışında ortakların şirket borçlarından sorumlu olmadığı ilkesi benimsenmiştir. Şirket sözleşmesinde kararlaştırılarak ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri de getirilebilir. Ortak, şirket adına borç ödemesi halinde şirkete karşı alacaklı konumuna geçer.  Anahtar...

Yazı

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE PAYININ DEVRİNDE ÖDENEN BEDELİN İADESİ NASIL YAPILIR?

Limited Şirketlerde sermaye payının devri (hisse devri), Türk Ticaret Kanunu’nun 595. Maddesindeki şartlar esas alınarak yapılır. Bu maddede yer alan unsurlar, hisse devrinin geçerlilik şartlarındandır. Zorunlu olarak öngörülen unsurlardan  herhangi bir tanesinin bile eksik olması halinde, hisse devri geçersiz hale gelecektir. Örneğin, hisse devri işleminin temelini oluşturan işlemlerin yazılı olmaması, Pay Devri Sözleşmesi’ndeki imzaların noter...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

Özet: Sermaye şirketi olan bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan limited şirketlerin esas sermaye paylarının devrinin gerçekleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve gerekçesinde belirli şekil şartlarına bağlanmıştır. Hisse devrinin geçerliliği pek çok faktörden etkilenir; ana sözleşme ile genişletilebilir yahut daraltılabilir, aynı şekilde devir yapıldıktan sonra da şekil şartlarının...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETİN UĞRADIĞI ZARARDAN SORUMLULUK

Özet: Limited şirket, kurucuların, yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının kanundan doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle zarara uğrayabilir. Limited şirketin zarara uğraması sonucunda şirket doğrudan zarara uğradığı gibi, şirket ortakları ve alacaklıları da dolaylı olarak zarara uğrarlar. Zarara uğrayan ortaklık veya kişiler zararın doğmasında sorumluluğu olan kişilere başvurabilirler. Makalemizde Limited şirketin uğradığı zararlardan sorumluluk...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI BAKIMINDAN ORTAKLARIN VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet: Limited şirketler sermaye şirketi olarak kurulurlar ve kurulma anı ile birlikte tüzel kişiliğe sahip olmaktadır. Bu andan itibaren sermaye şirketinin kişiliğinin ve haklarının sınırlarını ortakların anlaması bakımından daha en başta sır saklama, bağlılık ve rekabet etmeme gibi yükümlülükler hatırlatılarak gerek ortaklara gerek yöneticilere içinde bulundukları durumun ciddiyeti hatırlatılmak istenmiştir. Ancak her ne kadar sorumluluk...