Menfi Tespit Davası ve Özellikleri
Yazı

Menfi Tespit Davası ve Özellikleri

Menfi tespit davası, “borçlu olunmadığını” ispat etmek için açılan bir tür tespit davasıdır. Bu davada, var olduğu iddia edilen hakkın ya da hukuki ilişkinin aslında mevcut olmadığının tespiti mahkemeden talep edilmektedir. Borçlu olduğu iddia edilen kişi, aslında borcunun bulunmadığına ilişkin farklı sebepler ileri sürebilir. Örneğin; böyle bir borcun hiç var olmadığını, borcun ödenmiş olduğunu, borcun...

Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Haciz Taleplerinin Özel Durumu
Yazı

Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Haciz Taleplerinin Özel Durumu

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak için borçlu mallarına geçici olarak el konulması halidir. İhtiyati haciz talep edebilmek için ortada alacaklıya ait rehinle temin edilmemiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş bir alacağın bulunması yeterlidir. Vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz talebinde bulunulabilmesi ise, ancak borçlunun kaçması ya da mal kaçırması gibi durumların varlığı halinde...

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması
Yazı

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması

İhtiyati haciz, borçlunun borcunu alacaklıya zamanında ödemesini garanti altına almak için borçlunun mallarına mahkeme kararıyla önceden el konulmasıdır. İhtiyati haciz kural olarak vadesi gelmiş olan alacaklarda istenebilmektedir. Vadesi gelmemiş alacaklar için borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz konulabilmesi, ancak borçlunun kaçma veya mal kaçırma amaçlı işlemlerde bulunmuş olması halinde veya borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması...

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu
Yazı

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Genel kurul, limited şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan karar organıdır. Yılda bir veya birden fazla kez toplanarak şirketle alakalı kendisine yetki verilen konularda, Kanun’da veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş toplantı ve karar yeter sayılarıyla karar almaktadır. Limited şirket genel kurulunda karar almak için gerekli olan çoğunluk, alınacak kararın konusuna göre değişiklik göstermektedir. Bu konudaki belirlemeler, Türk...

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu
Yazı

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Anonim şirketlerde genel kurul, şirketin karar organı olup, Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirkette bulunması zorunlu iki organdan biri olma özelliği gösterir. Genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla yılda en az bir kez olağan şekilde ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Şirkette pay sahibi olanlar veya onların temsilcileri, genel kurulda temel ve vazgeçilmez nitelikteki oy haklarını...

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yazı

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Site ve apartman yönetimleriyle ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu(KMK)’nda yer almaktadır. Özellikle site veya apartman genel kurul toplantılarının nasıl yapılması gerektiği, site genel kurulunda oy kullanma ve oyların temsilinin nasıl sağlanacağı gibi sorular ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende, apartman ve site genel kurullarında oy kullanımı, oyların temsili, genel kurul kararlarının alınması için gereken oy...

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Esas sermaye artırımı, şirket sözleşmesinde yazılı sermaye değerinin artırılması anlamına gelmektedir. Büyüme ve yapılması planlanan yeni yatırımlar gibi çeşitli sebeplerle limited şirketler, şirket sözleşmelerinde yazılı sermaye değerini artırmak isteyebilirler. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermaye artırımı konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili temel sorulara yanıt vermeye çalıştık. Esas Sermaye Artırım Yöntemleri Nelerdir? Sermaye artırımı...

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Genel kurul, limited şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili en önemli kararların alındığı bu toplantının ve toplantı çağrısının belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu bültende, limited şirket genel kurul toplantıları hakkında, müvekkillerimizden bize en sık yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Yaptırımı Var Mıdır? Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona...

Ticari Defterlerin Zayi Olması Durumunda Yapılması Gerekenlerle İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Ticari Defterlerin Zayi Olması Durumunda Yapılması Gerekenlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

  Ticari defterler çeşitli sebeplerle kaybolabilmekte, yok olabilmekte veya okunamaz hale gelebilmektedir. Bu durumda tacirler nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve gereken şekilde hareket etmedikleri takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu bültende, ticari hayatta sık karşılaşılan bu durumla ilgili cevabı merak edilen soruları sizler için derledik. Ticari Defterlerin Kaybolması, Yok Olması veya Okunmaz...

Ticari Defterlerle İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Ticari Defterlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ticari defter tutma zorunluluğu ve bu zorunluluğun kimleri kapsadığı konusu ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende tutulması zorunlu ticari defterler ve defterlerin saklanma süresi gibi konuyla ilgili en sık sorulan sorulara kısaca cevap vermeye çalıştık. Kimler Ticari Defter Tutmakla Yükümlüdür? Tacirler, tacir sayılanlar, tacir gibi sorumlu olanlar ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu’nda bu...