Şirket Hissesinin Haczedilmesi
Yazı

Şirket Hissesinin Haczedilmesi

  Borçlunun sahip olduğu bir şirket hissesinin şirketteki hisse malî bir değer taşıdığından alacaklı tarafından haczedilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu’nun 133/2. maddesinde yer alan hükme göre; “Sermaye şirketlerinde (anonim, limited, paylı komandit) alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanununun...

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMASI(AZLİ)
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMASI(AZLİ)

  Limited şirketlerin yönetimi, müdür sıfatını taşıyan kişi veya kişiler tarafından sağlanmaktadır. Şirketin yönetim organı sıfatıyla şirket tüzel kişiliğini yönetme, şirket adına şirketi bağlayan işlemleri yapma, şirket işlerini yürütme ve şirketi temsil etme yetkisini müdürler elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle, müdürlerin şirketin çıkarlarını gözetmesi, görevlerini gereken özeni göstererek ifa etmesi ve şirketi zarara uğratacak eylem ve...

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Limited şirketlerde yönetim yetkisi müdür sıfatını taşıyan tek bir kişiye veya birden fazla kişiye aittir. Müdür veya müdürler şirket ortakları arasından seçilebildiği gibi, tamamen şirkete yabancı bir kişinin de müdür olarak seçilmesi kanunen mümkündür. Limited şirketin yönetim organı olarak müdür veya müdürlerin şirkette birtakım görev ve yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Türk Ticaret Kanunu’nda müdür...

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SEÇİMİ
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SEÇİMİ

Limited şirketin yönetim organı, müdür veya müdürler kuruludur. Yönetim hakkı tek kişiye verilmişse bu kişi müdür sıfatıyla şirketin yönetiminde yetkili olur. Şayet birden fazla müdür seçilirse bunlar müdürler kurulunu oluşturur. Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirkette müdürlerin atanmaları yetkisi genel kurulun devredilemez nitelikteki yetkilerindedir.(TTK m.616/1-b). Bu bültende, limited şirketlerde yönetim organının oluşturulması süreci ve müdürlerin...

LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yazı

LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Her şirket sözleşmesinde olduğu gibi, limited şirket esas sözleşmelerinde de şirketin temel yapısı ve işleyişi, sermayesi, ortaklık hak ve yükümlülükleri ile yönetimi gibi önemli konular düzenlenmektedir. Bir şirket için esas sözleşme adeta şirketin Anayasası gibidir. Bu nedenle, şirket esas sözleşmesinin belli bir usule uygun olarak hazırlanması gerekmekte olup, sözleşmenin belli kayıtları içermesi de Kanunen zorunlu...

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE AZALTILMASI
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE AZALTILMASI

Limited şirketler bazı hallerde şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş olan esas sermaye miktarını azaltmak isteyebilir. Şirketin ihtiyacının üzerinde bir sermayeye sahip olunması veya ortaklara kâr payı dağıtabilmek için bu yola başvurulduğu görülmektedir. Limited şirketin esas sermaye miktarını rakamsal olarak azaltabilmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda özel bir prosedüre bağlanmıştır. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermayelerini azaltabilmeleri için yerine...

LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI
Yazı

LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI

Limited şirketin esas sermayesi şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş, ticaret siciline de tescil ve ilân ettirilmiş bir değerdir.  Esas sermaye ortak veya ortaklarca şirkete konulması taahhüt edilen esas sermaye paylarının toplamını ifade eder. Esas sermaye belirli ve sabit bir rakamı ifade eder. Türk Ticaret Kanunu gereği limited şirketin esas sermayesi en az 10 000 TL. olmalıdır.(TTK...

TİCARİ DEFTERLERİN KAYBOLMASININ SONUÇLARI VE ZIYA DAVASI
Yazı

TİCARİ DEFTERLERİN KAYBOLMASININ SONUÇLARI VE ZIYA DAVASI

Türk Ticaret Kanunu’na göre gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi her tacirin, yine Kanun’da öngörülen ticari defterleri tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tacirler, ticari defterleri tutmak ve bu defterlere, ticari işlemleriyle borç ve alacak durumunu , ticari işletmesinin ekonomik ve malî durumunu açıkça kaydetmek zorundadır. Tacirlerin sadece ticari defterleri tutma yükümlülüğü değil ayrıca bu defterleri saklama yükümlülüğü...

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI
Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI

Limited şirketlerde, şirket ortaklarının belli şartlar altında ortaklıktan çıkması mümkündür. Limited şirketlerde ortağın şahsi haklarından biri de ortaklıktan çıkma hakkıdır.  Çıkma hakkı, ortağın özgür iradesi ile ortaklıktan çıkma istemini içerir. Çıkma hakkını kullanarak ortaklıktan ayrılan ortağın, ortaklığa ait bütün hak ve mükellefiyetleri sona ererek şirketle arasındaki bütün ilişkisi kesilmiş olacaktır.[1] Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklıktan kanunen çıkma hakkı ve çıkarılma konusu düzenlenmiştir. Bu bültende, sadece ortaklıktan çıkma hakkına ilişkin konular...

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI
Yazı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI

Limited şirket genel kurul kararları kanun veya şirket ana sözleşmesinde öngörülen kurallara veya dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil ettiği takdirde iptal edilebilirler. Bu türden kararların iptal edilebilmesi için dava hakkına sahip olanlar kişilerin gerekli şartları yerine getirerek bir dava açması gerekmektedir. Genel kurul kararının iptali davası olarak bilinen bu davanın kimler tarafından, hangi sürede ve nasıl...