Anonim Şirket Birleşme Sözleşmesi
Yazı

Anonim Şirket Birleşme Sözleşmesi

Anonim Şirket Birleşme Sözleşmeleri ve Sözleşme Örnekleri 1.      Anonim Şirket Birleşmeleri Şirket evliliği olarak da adlandırılan şirket birleşmelerine ticari hayatta farklı sebeplerle gereksinim duyulmaktadır. Kimi zaman güç ve ivme kazanmak, rekabet gücünü artırmak kimi zaman tecrübelerin birleştirilmesi veya pek çok farklı nedenle şirketler birleşme yoluna gidebilmektedir. Türk hukukunda şirket birleşmeleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. TTK...

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri Ve Şartları
Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri Ve Şartları

  Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited Şirket, tek bir kişi tarafından kurulabileceği gibi şirketin birden fazla ortağı da olabilir. Bu durumda şirket ortakları, şirket esas sermayesinin belirli bir payına sahip olur. Limited...

Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması
Yazı

Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması

Limited şirketler bir sermaye şirketi olmasına rağmen ortaklar arasındaki güven ortamının da önemli olması nedeniyle, ortaklık ilişkisinin sağlıklı bir şekilde devamı için şirket ortaklarının ortaklıktan çıkarılmasına izin verilmiştir. Limited şirketlerde duruma göre bir ortağın şirketten çıkarılmasına genel kurul kararıyla karar verilebileceği gibi, mahkeme kararıyla da ortağın şirketten çıkarılması imkanı vardır. Her iki şekilde ortaklıktan çıkarma...

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu
Yazı

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Genel kurul, limited şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan karar organıdır. Yılda bir veya birden fazla kez toplanarak şirketle alakalı kendisine yetki verilen konularda, Kanun’da veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş toplantı ve karar yeter sayılarıyla karar almaktadır. Limited şirket genel kurulunda karar almak için gerekli olan çoğunluk, alınacak kararın konusuna göre değişiklik göstermektedir. Bu konudaki belirlemeler, Türk...

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu
Yazı

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Anonim şirketlerde genel kurul, şirketin karar organı olup, Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirkette bulunması zorunlu iki organdan biri olma özelliği gösterir. Genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla yılda en az bir kez olağan şekilde ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Şirkette pay sahibi olanlar veya onların temsilcileri, genel kurulda temel ve vazgeçilmez nitelikteki oy haklarını...

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Esas sermaye artırımı, şirket sözleşmesinde yazılı sermaye değerinin artırılması anlamına gelmektedir. Büyüme ve yapılması planlanan yeni yatırımlar gibi çeşitli sebeplerle limited şirketler, şirket sözleşmelerinde yazılı sermaye değerini artırmak isteyebilirler. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermaye artırımı konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili temel sorulara yanıt vermeye çalıştık. Esas Sermaye Artırım Yöntemleri Nelerdir? Sermaye artırımı...

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Genel kurul, limited şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili en önemli kararların alındığı bu toplantının ve toplantı çağrısının belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu bültende, limited şirket genel kurul toplantıları hakkında, müvekkillerimizden bize en sık yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Yaptırımı Var Mıdır? Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona...

Ticari Defterlerin Zayi Olması Durumunda Yapılması Gerekenlerle İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Ticari Defterlerin Zayi Olması Durumunda Yapılması Gerekenlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

  Ticari defterler çeşitli sebeplerle kaybolabilmekte, yok olabilmekte veya okunamaz hale gelebilmektedir. Bu durumda tacirler nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve gereken şekilde hareket etmedikleri takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu bültende, ticari hayatta sık karşılaşılan bu durumla ilgili cevabı merak edilen soruları sizler için derledik. Ticari Defterlerin Kaybolması, Yok Olması veya Okunmaz...

Ticari Defterlerle İlgili Sık Sorulan Sorular
Yazı

Ticari Defterlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ticari defter tutma zorunluluğu ve bu zorunluluğun kimleri kapsadığı konusu ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende tutulması zorunlu ticari defterler ve defterlerin saklanma süresi gibi konuyla ilgili en sık sorulan sorulara kısaca cevap vermeye çalıştık. Kimler Ticari Defter Tutmakla Yükümlüdür? Tacirler, tacir sayılanlar, tacir gibi sorumlu olanlar ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu’nda bu...

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi
Yazı

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılmalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin detayları ise şöyle;   Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay...