İnşaatta Eksik İş Bulunması Hali ve Sonuçları
Yazı

İnşaatta Eksik İş Bulunması Hali ve Sonuçları

İnşaat sözleşmeleri tarafların karşılıklı olarak birtakım haklara ve borçlara sahip olduğu iki taraflı sözleşmelerdir. Bu sözleşmede karşılıklı taraflar yüklenici ve iş sahibi şeklinde isimlendirilmektedir. Yüklenici, ücret ya da bağımsız bölüm devri karşılığında, iş ya da arsa sahibine bir bina inşa ve teslim etmeyi üstenmektedir. Yüklenicinin sözleşmeden doğan asıl borcu olan bina inşası ve teslimini sözleşmede...

İnşaatın Kusurlu (Ayıplı) Teslimi
Yazı

İnşaatın Kusurlu (Ayıplı) Teslimi

İnşaat sözleşmelerinde yüklenici taraftan beklenen, sözleşmeye konu inşaatı sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde teslim etmesidir. Yüklenicinin inşaat sözleşmesinde öngörülen tüm edimleri yerine getirmesi, inşaatı plan ve projesine uygun şekilde tamamlayıp teslim etmesi gerekir. Kural olarak yüklenici teslim borcunu yerine getirdiğinde ücrete hak kazanmaktadır. Ancak her zaman beklenen olmamakta ve yükleniciler sözleşmede yapmayı vaat ettikleri işleri zamanında ve...

Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi
Yazı

Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi

Franchising sözleşmeleri avantajları nedeniyle yurtdışında olduğu kadar Türkiye’de de ticari hayatta tercih edilen sözleşmeler haline gelmiştir. Franchising bir sözleşme ilişkisi olmasının yanı sıra bir tür iş modeli, dağıtım ve pazarlama yöntemidir. Petrol şirketleri, oteller, restoranlar, taşımacılık işi yapanlar, araba üreticileri, fast-food, meşrubat, giyim gibi çok farklı sektörlerde bu sözleşmelere rastlanılmaktadır. Franchising sözleşmelerinde iki taraftan biri,...

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları
Yazı

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmek zorundadır. İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asli borcu inşaatı tamamlamak ve süresinde teslim etmektir. Şayet yüklenici inşaatı süresinde teslim edemezse bu gecikmeden sorumlu olur. İnşaatın taraflar sözleşmede belli bir tarih kararlaştırmışlarsa o tarihte, kararlaştırmamışlarsa inşaatın bitmesi gereken objektif makul sürede...

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?

İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asıl borcu, inşaatı zamanında tamamlamak ve sahibine teslim etmektir. Bu iki yükümlülüğün de yerine getirilmesi gerekmektedir. İnşaat tamamlanmamışsa kural olarak teslimi de mümkün değildir. Yüklenicinin “inşaatı tamamlama” ve “teslim” borçları ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iki ayrı yükümlülük olduğundan, yüklenicinin her iki yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi veya hiç yerine getirmemesi halinde yapı ya...

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Yazı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleriyle yüklenici (müteahhit) arasında yapılan ve konusu inşaat olan bir sözleşmedir. Burada arsa sahipleri sahip oldukları arsayı üzerinde bir bina yapılmak üzere sözleşmeyle müteahhide tahsis etmektedir. Müteahhit de bunun karşılığında kendisine tahsis edilen arsa üzerinde bir bina(inşaat) yapma borcu altına girmektedir. Arsa sahipleri yapılan binada yer alan bağımsız bölümlerden...

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı
Yazı

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı

Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa nedeniyle açılan iptal davaları sözel çağrışımları ve bazı durumlarda temelinde danışıklı bir işlemin yatması nedeniyle birbirine karıştırılabilmektedir. Uygulamada da bu davalardan birinin açılması gerektiği yerde diğerinin açıldığına sık rastlanmaktadır. Bu durumda mahkemeler davayı reddetmek yerine, eğer diğer şartları yerindeyse hukuki nitelemesini doğru şekilde yaparak davanın hangi hükümler dairesinde görülmesi gerekiyorsa...

MASAK Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?
Yazı

MASAK Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finanse edilmesini önlemek amacıyla faaliyette bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruldur. Bu kapsamda ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılmasını ve engellenmesini sağlamak için çeşitli görevler üstlenmiştir. Kurulun aklama ve terörizmin finansmanı konularında veri toplama, strateji geliştirme, soruşturma yapma, istihbarat üretme gibi farklı işlevde...