Yazı

İhtiyati Hacze İtiraz

İhtiyati haciz kararı, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik bir geçici hukuki koruma türüdür. İhtiyati haciz kararı verildiğinde, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmuş olmaktadır. İhtiyati hacze alacaklının talebi halinde mahkemece karar verilebilir. Mahkeme ihtiyati hacze karar verirken borçlu tarafı dinleyebilir veya borçluyu dinlemeden de ihtiyati haciz kararı verebilir. Uygulamada da genellikle borçlu taraf dinlenmeden ihtiyati...

Yazı

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Genel kurul, limited şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan karar organıdır. Yılda bir veya birden fazla kez toplanarak şirketle alakalı kendisine yetki verilen konularda, Kanun’da veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş toplantı ve karar yeter sayılarıyla karar almaktadır. Limited şirket genel kurulunda karar almak için gerekli olan çoğunluk, alınacak kararın konusuna göre değişiklik göstermektedir. Bu konudaki belirlemeler, Türk...

Yazı

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Anonim şirketlerde genel kurul, şirketin karar organı olup, Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirkette bulunması zorunlu iki organdan biri olma özelliği gösterir. Genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla yılda en az bir kez olağan şekilde ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Şirkette pay sahibi olanlar veya onların temsilcileri, genel kurulda temel ve vazgeçilmez nitelikteki oy haklarını...

Yazı

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Site ve apartman yönetimleriyle ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu(KMK)’nda yer almaktadır. Özellikle site veya apartman genel kurul toplantılarının nasıl yapılması gerektiği, site genel kurulunda oy kullanma ve oyların temsilinin nasıl sağlanacağı gibi sorular ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende, apartman ve site genel kurullarında oy kullanımı, oyların temsili, genel kurul kararlarının alınması için gereken oy...

Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Esas sermaye artırımı, şirket sözleşmesinde yazılı sermaye değerinin artırılması anlamına gelmektedir. Büyüme ve yapılması planlanan yeni yatırımlar gibi çeşitli sebeplerle limited şirketler, şirket sözleşmelerinde yazılı sermaye değerini artırmak isteyebilirler. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermaye artırımı konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili temel sorulara yanıt vermeye çalıştık. Esas Sermaye Artırım Yöntemleri Nelerdir? Sermaye artırımı...

Yazı

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Genel kurul, limited şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili en önemli kararların alındığı bu toplantının ve toplantı çağrısının belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu bültende, limited şirket genel kurul toplantıları hakkında, müvekkillerimizden bize en sık yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Yaptırımı Var Mıdır? Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona...

Yazı

Ticari Defterlerin Zayi Olması Durumunda Yapılması Gerekenlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

  Ticari defterler çeşitli sebeplerle kaybolabilmekte, yok olabilmekte veya okunamaz hale gelebilmektedir. Bu durumda tacirler nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadıkları ve gereken şekilde hareket etmedikleri takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu bültende, ticari hayatta sık karşılaşılan bu durumla ilgili cevabı merak edilen soruları sizler için derledik. Ticari Defterlerin Kaybolması, Yok Olması veya Okunmaz...

Yazı

Ticari Defterlerle İlgili Sık Sorulan Sorular

Ticari defter tutma zorunluluğu ve bu zorunluluğun kimleri kapsadığı konusu ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende tutulması zorunlu ticari defterler ve defterlerin saklanma süresi gibi konuyla ilgili en sık sorulan sorulara kısaca cevap vermeye çalıştık. Kimler Ticari Defter Tutmakla Yükümlüdür? Tacirler, tacir sayılanlar, tacir gibi sorumlu olanlar ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu’nda bu...

Yazı

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılmalarına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin detayları ise şöyle;   Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay...

Yazı

Şirket Hissesinin Haczedilmesi

  Borçlunun sahip olduğu bir şirket hissesinin şirketteki hisse malî bir değer taşıdığından alacaklı tarafından haczedilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu’nun 133/2. maddesinde yer alan hükme göre; “Sermaye şirketlerinde (anonim, limited, paylı komandit) alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanununun...