Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi
Yazı

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ve Tazminat Hesaplamalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi

09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapılarak (KTK madde 90 ve 92 hükümleri), motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamalarında dikkate alınacak hususlara açıklık getiriliyor. Yeni yasaya...

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Tapu kayıtları taşınmazların kime ait olduğunu, taşınmazlar üzerindeki paydaşları ve paylarını, taşınmazların yüzölçümlerini, ada/parsel numaralarını, taşınmazların rehinli olup olmadığını veya üzerinde tedbir kararı olup olmadığını belgeleyen resmi sicillerdir. Bir taşınmazın mülkiyeti, kural olarak ancak tapuda yapılacak resmi devir işlemi ve neticesinde tapu siciline yapılacak kayıt ile kazanılmaktadır. Bu işleme “tescil” adı verilir. Taşınmazlar üzerindeki rehin...

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU
Yazı

TAŞINMAZ SAHİBİNİN KOMŞULARA VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN ETME SORUMLULUĞU

Hukukumuzda kişi hukuka aykırı ve kusurlu davranışıyla başkalarına verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür. Buna kusurlu sorumluluk ilkesi adı verilmektedir. Ancak bazı durumlarda, yasa koyucu hukuka aykırı davranış nedeniyle ortaya bir zarar çıkmasını, tazmin sorumluluğunun doğması için yeterli görmüştür. Bir başka deyişle, kişi kusurlu davranmamış bile olsa ortaya çıkan zararı ödemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu kimi zaman, yapılan...

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU
Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KARŞISINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASI
Yazı

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KARŞISINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASI

Dijitalleşme hayatımızın her alanını değiştirip dönüştürmeye, hızlandırmaya devam ediyor. Hukukun her alanında hissedilen bu dönüşüm süreci, fikri mülkiyet hukuku alanında da yenilik ve gelişmelere neden olmaktadır. Fikri mülkiyet hakları denince telif hakları, sınai haklar ve bunlarla bağlantılı diğer fikri mülkiyet hakları anlaşılmalıdır. Bültenimizin konusu telif haklarının durumuyla sınırlıdır. Telif hakları ve bunlara bağlantılı olan haklara...

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI
Yazı

MÜTEAHHİTTEN YAZILI SÖZLEŞMEYLE DAiRE ALINMASININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VE MÜTEAHHİDE KARŞI AÇILAN TAPU TESCİL DAVALARI

Müteahhitler, inşasına başlanmış olan inşaat projelerinden daire satışı yapmaktadırlar. Bunu bazen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleriyle bazen de adi yazılı şekilde yapılan alacağın devri(temliki) sözleşmeleriyle yaparlar. Hatta müteahhitler bazen aynı dairenin, birden fazla kişiye farklı zamanlarda ve farklı sözleşmelerle satışını vaad edebilmektedir. Böylesi durumlarda, kimin gerçek hak sahibi olduğunun tespiti ve tapuda adına tescilin yapılması gerekmektedir....

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Yazı

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İnsan yaşamının kutsallığı gerekçesiyle, işverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları eksiksiz bulundurmak gibi yükümlülükleri İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşverenin  iş sözleşmesinden ve İş Kanunu’ndan doğan işçiyi gözetme (koruma) borcuna aykırı davranması, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulmasına neden olur. İş kazalarından dolayı işverenin meydana gelen zararlardan...

TESCİLLİ MARKA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TESCİLLİ MARKA HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVALARI

Markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin izni olmadan başka mal veya hizmetlerde kullanmak marka hakkının ihlali sonucunu doğurur. Marka hakkının ihlali nedeniyle uğranılan zararların tazmini için hukukumuzda maddi ve manevi tazminat davaları ile itibar tazminatı talep edilebilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10.1.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren marka hakkına...

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI
Yazı

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazaları, büyük oranda motorlu araç sürücülerinin trafikteki hatalı eylemleri veya araç arızaları sebebiyle meydana gelen, ölüm, yaralanma veya maddi zararla sonuçlanabilen olaylardır. Hemen hemen her gün karşılaştığımız bu sorun nedeniyle kişilerin vücut bütünlüğü, sağlığı ve hayatı zarar görmekte veya malvarlıklarında azalma ve eksilmeler yaşanmaktadır. Söz konusu zararları trafik kazasına karışan karşı tarafa veya onun...

HASTANIN YANLIŞ TEDAVİ VEYA TEŞHİS NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARDAN DOKTORUN VEYA HASTANENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI
Yazı

HASTANIN YANLIŞ TEDAVİ VEYA TEŞHİS NEDENİYLE UĞRADIĞI ZARARLARDAN DOKTORUN VEYA HASTANENİN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI

Doktor veya sağlık çalışanlarının hataları nedeniyle ortaya çıkan bedensel ve ruhsal zararlar; hekim ya da ilgili kuruluş tarafından karşılanmakla yükümlüdürler. Hasta ya da bazı durumlarda zarar gördüğü kabul edilen hasta yakınları tarafından maddi ve manevi tazminat talebi öne sürebilmekte, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmektedir.  Mevcut hukuk sistemi de hastayı zararının tazmini...