Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi
Yazı

Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi

Franchising sözleşmeleri avantajları nedeniyle yurtdışında olduğu kadar Türkiye’de de ticari hayatta tercih edilen sözleşmeler haline gelmiştir. Franchising bir sözleşme ilişkisi olmasının yanı sıra bir tür iş modeli, dağıtım ve pazarlama yöntemidir. Petrol şirketleri, oteller, restoranlar, taşımacılık işi yapanlar, araba üreticileri, fast-food, meşrubat, giyim gibi çok farklı sektörlerde bu sözleşmelere rastlanılmaktadır. Franchising sözleşmelerinde iki taraftan biri,...

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları
Yazı

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmek zorundadır. İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asli borcu inşaatı tamamlamak ve süresinde teslim etmektir. Şayet yüklenici inşaatı süresinde teslim edemezse bu gecikmeden sorumlu olur. İnşaatın taraflar sözleşmede belli bir tarih kararlaştırmışlarsa o tarihte, kararlaştırmamışlarsa inşaatın bitmesi gereken objektif makul sürede...

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?

İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asıl borcu, inşaatı zamanında tamamlamak ve sahibine teslim etmektir. Bu iki yükümlülüğün de yerine getirilmesi gerekmektedir. İnşaat tamamlanmamışsa kural olarak teslimi de mümkün değildir. Yüklenicinin “inşaatı tamamlama” ve “teslim” borçları ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iki ayrı yükümlülük olduğundan, yüklenicinin her iki yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi veya hiç yerine getirmemesi halinde yapı ya...

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Yazı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleriyle yüklenici (müteahhit) arasında yapılan ve konusu inşaat olan bir sözleşmedir. Burada arsa sahipleri sahip oldukları arsayı üzerinde bir bina yapılmak üzere sözleşmeyle müteahhide tahsis etmektedir. Müteahhit de bunun karşılığında kendisine tahsis edilen arsa üzerinde bir bina(inşaat) yapma borcu altına girmektedir. Arsa sahipleri yapılan binada yer alan bağımsız bölümlerden...

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU
Yazı

İSTİHDAM EDENİN ÇALIŞANININ VERDİĞİ ZARARLARI TAZMİN SORUMLULUĞU

Borçlar Kanunu’nda çalışanın bir işin görülmesi esnasında başkalarına verdiği zararlardan, onu istihdam eden kişi sorumlu tutulmuştur. Üstelik, istihdam eden kişinin bu zararın ortaya çıkmasında herhangi bir kusurlu davranışının olması dahi gerekmez. İstihdam eden, çalışanın verdiği zararlardan kusursuz sorumludur. Amaç, zarar gören kişinin mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesi olduğu kadar, istihdam eden kişinin de çalışanlarının seçimi,...

BORCUN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ(BORCUN NAKLİ)
Yazı

BORCUN BİR BAŞKASINA DEVREDİLMESİ(BORCUN NAKLİ)

Alacak-borç ilişkilerinin tarafları çeşitli nedenlerle zaman içinde değişebilmektedir.  Alacaklı veya borçlunun kendi özgür iradeleriyle, sahip oldukları alacağı veya borçlusu oldukları borcu başkalarına devretmeleri her zaman mümkündür. Hukuk literatüründe bu türden işlemlere alacağın devri veya borcun nakli adı verilmektedir. Bu bültende inceleme konumuz, borçlunun borcunun bir başka kişi tarafından üstlenilmesi anlamına gelen “borcun nakli”. Borcun nakli...

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI İFA NEDENİYLE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE SAHİP OLUNAN HAKLARIN KULLANILMASI
Yazı

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI İFA NEDENİYLE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI VE SAHİP OLUNAN HAKLARIN KULLANILMASI

Tacirlerin ticari faaliyetleri gereği sıkça karşılaştıkları durumlardan biri, mal ve hizmet satışlarında ayıplı şekilde ifada bulunulmasıdır. Bir diğer anlatımla, sözleşmede teslimi kararlaştırılan malın veya sunulması gereken hizmetin, gereği gibi ve sözleşmede belirtilen özelliklerde olmaması ticari satış sözleşmelerinde yaygın ve önemsenmesi gereken bir problemdir. Bu bültende, satıcının(ya da hizmet sağlayıcının) alıcıya ayıplı mal teslim etmesi ya...

ALACAĞIN DEVREDİLMESİ( ALACAĞIN TEMLİKİ)
Yazı

ALACAĞIN DEVREDİLMESİ( ALACAĞIN TEMLİKİ)

Alacağın devredilmesi yani temliki, alacaklının sahip olduğu alacak hakkını bir başkasına devrettiği bir tür sözleşmedir. Alacağın devredilmesinde eski ve yeni alacaklı ile bu alacak hakkının borçlusu konumundaki kişi olmak üzere üç kişilik bir hukuki ilişki kurulmaktadır. Kişiler çeşitli nedenlerle sahip oldukları alacak haklarını başkalarına devretme gereği duyarlar. Örneğin; birine borcunu ödemek amacıyla alacak hakkının devri,...