İLAMLI İCRAYI DURDURMAK VEYA ERTELETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Yazı

İLAMLI İCRAYI DURDURMAK VEYA ERTELETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Başlayan icra takibini durdurmak, takibin ilerleyip malvarlığına haciz konmasına engel olmak için borçlu birtakım imkanlara sahiptir.“İLAMSIZ” icra takiplerinde başlamış bir icra takibini durdurmak için, borçlu ödeme emrine itiraz eder. Boçlunun yaptığı itirazla icra takibi kendiliğinden durur, alacaklı haciz ve satış gibi işlemlere artık devam edemez. Alacaklı duran takibe devam edebilmek için borçlunun itirazının kaldırılması ya...

HAKSIZ İCRA TAKİBİ NEDENİYLE ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?
Yazı

HAKSIZ İCRA TAKİBİ NEDENİYLE ÖDENEN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

  Uygulamada en sık rastlanan sorunlardan biri olan icra tehdidi altında yapılan ödemelerin geri alınması konusudur. Görülen bir dava neticesinde ya da herhangi bir sebeple itiraz yapılamamış, icranın etkisi bertaraf edilememiş, icra takibi neticesinde ödeme yapılmış olabilir. Bu para ödendikten sonra ise daha meşakkatli bir süreç başlar. Bu da ödenen paranın nasıl geri alınacağı konusudur....

Yargı Kararlarının Uygulanması Ve Kesinleşme Problemi
Yazı

Yargı Kararlarının Uygulanması Ve Kesinleşme Problemi

  Hak ve menfaatleri çatışan taraflar mahkemeden aldıkları kararı derhal uygulatmak isterler. Fakat bu her zaman ve şartta mümkün olmamaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanması cebri icra yoluyla sağlanır. Türk hukukunda kural olarak mahkemeden bir karar çıktığında bu kararın uygulanması derhal istenebilir. Mahkeme kararıyla birlikte hemen icra dairesine başvurarak karşı tarafa bir icra emri gönderilmesini isteyebilirsiniz. Ancak...

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN KAMBİYO SENEDİ VASFINDAKİ BONO TEMERRÜDE ESAS ALINABİLİR Mİ?
Yazı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN KAMBİYO SENEDİ VASFINDAKİ BONO TEMERRÜDE ESAS ALINABİLİR Mİ?

  Konu: Zamanaşımına uğrayan ve kambiyo senedi vasfım kaybederek delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihi tarihin temel ilişkiye dayanılarak yapılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacağı hususuna ilişkindir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 2019/1 Esas ve 2019/8 Karar numaralı 25.12.2019 tarihli dosyası ile zamanaşımı nedeni ile kambiyo senedi vasfını kaybeden bir bononun temerrüt...

BANKALARIN ÇEK VE TEMİNAT MEKTUPLARINI TEMİNAT İÇİN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?
Yazı

BANKALARIN ÇEK VE TEMİNAT MEKTUPLARINI TEMİNAT İÇİN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

  Bankalar müşterilerine vermiş oldukları çek veya teminat mektupları için teminat talep ederler. Bu teminat kimi zaman gayrimenkul kimi zaman menkul değerler olabilir. Peki ya bankalar kendi risklerini teminat altına almak için ihtiyati haciz yoluna başvurularsa ne olur? İhtiyati haciz işleminin icra işlemi değil özel geçici hukuki koruma müessesesi olduğu bu sebeple teminat gösterme borcu...

Tasarrufun İptali Davasında Aciz Vesikası
Yazı

Tasarrufun İptali Davasında Aciz Vesikası

Tasarrufun İptali Davalarında, dava şartı olarak borçlu hakkında aciz vesikası olması gerekmektedir. Aciz Vesikası icra daireleri tarafından düzenlenen; borçlunun borç ödemekten aczini bildiren bir resmi senettir. Diğer bir ifadeyle; alacaklının borçlunun paraya çevrilen malları ile tatmin edilemediğine ilişkin durumunu tespit eden bir belgedir. Aciz vesikası kesin ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.  Kesin Aciz Vesikasının...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Yazı

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davasının amacı; borçlunun haciz veya iflas kararı açıklanmadan evvel yaptığı tasarruflarla, mal varlığından çıkardığı şeyleri, bunlarla ilgili işlemleri geçersiz kılmak yoluyla alacaklıları tatmin etmekten ibarettir. Aşağıda bahsi geçen tasarrufun iptali davası icra takibi sırasında alacaklıdan mal kaçırma hususu ile ilgilidir.İcra Hukuku’nda tasarrufun iptali davaları kendini alacaklılardan mal kaçırma kastıyla hareket edilmesi halinde kendisini...

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Yapılan Takiplerde İmzaya İtiraz
Yazı

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Yapılan Takiplerde İmzaya İtiraz

 İcra ve İflas Kanunu’na göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte bulunulduğunda bunlara ilişkin imzaya itiraz şekli açıkça düzenlenmiştir. Borçlunun itirazının geçerli olabilmesi için bazı şekil şartları bulunmaktadır. Bunlar yerine getirildiğinde; imzaya itiraz hüküm ve sonuçlarını doğurabilir. İmzaya itirazın geçerli olabilmesi için ödeme merinin tebliğinden itibaren beş gün içinde, açıkça, dilekçe ile icra mahkemesine yapılması...

Yazı

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Şikayet

İcra iflas Kanunu’nda kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerde şikâyet süresi ve usulü sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda geçerli bir netice alabilmek için bu yol ve yöntemlere uygun hareket edilmesinde fayda bulunmaktadır.  1– Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerde 5 günlük süre öngörülen şikayet halleri: İcra ve İflas Kanunu md.168/1 gereğince icra müdürlüğü kanunda belirtilen esaslara...

Geçerli Bir Bono Düzenlemek İçin Gerekli Unsurlar
Yazı

Geçerli Bir Bono Düzenlemek İçin Gerekli Unsurlar

 Belirli şekil koşullarına bağlı ve bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliği taşıyan borç senedine bono denmektedir. Bono hazırlanırken uyulması gereken zorunlu ve ihtiyari geçerlilik koşulları mevcuttur.  Zorunlu Şekil Şartları   Bahsi geçen zorunlu şekil şartlarına riayet edilmediği takdirde; bono kıymetli evrak vasfını kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak da kambiyo evraklarına tanınan takip olanaklarından...