Yazı

İcra Hukukunda Şikâyet Başvurusu

İcra veya iflas organlarının yapmış olduğu Kanuna aykırı veya somut olaya uygun olmayan işlemlere karşı ilgililer şikâyet adı verilen bir başvuru ile icra mahkemesine müracaat edebilmektedir. Şikâyet, icra hukukuna özgü bir tür hukuksal başvurudur. Teknik olarak bir dava veya kanun yolu başvurusu olarak kabul edilmeyen bu başvuru hukukî çare olarak nitelendirilmektedir. Şikâyet ile icra mahkemesinden,...

Yazı

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Kaçırılmışsa Yapılabilecek İtiraz (Gecikmiş İtiraz)

İcra hukukunda genel ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre kesin ve hak düşürücü nitelikte olup, 7 gün geçirildikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Ancak bazı şartların varlığı halinde 7 günlük sürenin dolmasından sonra yapılan itirazlar da kabul görmektedir. Bu bültende, ödeme emrine itiraz süresinin dolmasından...

Yazı

Senetteki İmzaya İtiraz

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişi, ödeme emrinde yer alan borcu herhangi bir sebeple ödemek istemeyebilir. Örneğin borcun kendisine ait olmadığını düşünüyorsa, ödeme emriyle birlikte kendisine tebliğ edilen senettteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa, borcu daha önce ödemişse, henüz vadesi gelmemiş bir borç veya zamanaşımına uğramış bir borç için hakkında icra takibi başlatılmışsa ödeme emrini...

Yazı

Belgesiz Alacaklar İçin Başvurulabilecek İcra Takibi Yolu: Genel Haciz Yoluyla Takip

Borçlunun borcunu kendi rızası ve iradesiyle alacaklıya ödememesi halinde alacaklı dava açabilir veya borçlu aleyhine icra takibi başlatabilir. Dava açılması neticesinde alacaklının elde ettiği lehe hükmü borçlunun kendiliğinden yerine getirmemesi durumunda da yine icra takibi başlatmak gerekmektedir. Bu takdirde başlatılacak icra takibi bir mahkeme kararına dayandığından ilamlı icra takibi olarak anılmaktadır. Hukukumuzda bir de ilamsız...

Yazı

Para Alacaklarının Tahsili Nasıl Sağlanır?

  Kanun gereği veya sözleşmelerden doğan borçlar, borçlu tarafından kendiliğinden bir başka deyişle borçlunun kendi rızasıyla alacaklı tarafa ödenmektedir. Olması gereken bu olmakla birlikte borçlular her zaman borçlarını kendi istek ve iradeleriyle zamanında ödemeyebilirler. Böylesi durumlarda alacaklıların alacaklarını elde etmek amacıyla harekete geçmeleri gerekecektir. Fakat burada kast edilen alacaklının borçluya karşı doğrudan bir girişimde bulunması...

Yazı

İHTİYATİ HACİZ KARARI

Bir para alacağının ödenmesini yasal yollardan sağlamak için alacaklı ya icra dairesine ya da mahkemeye başvurmalıdır. İcra dairesine başvuran alacaklı bir icra takibi başlatarak borçludan borcunu ödemesini isteyebilir. Alacaklının mahkemeye başvurarak bir dava açıp alacağının ödenmesini isteme hakkı da bulunmaktadır. Fakat icra takibi ya da dava sürecinin sonuçlanmasından önceki aşamada, borçlunun malvarlığındaki değişimler sebebiyle alacağın...

Yazı

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu

Çek günümüz ticari hayatında önemli bir ödeme ve tahsilat aracıdır. Ekonomik parametrelerden de en çok etkilenen kambiyo senetleri arasındadır. Türk hukukunda nakit akışında daralma yaşanan dönemlerde çekle ilgili ibraz yasaklarının getirilmesi de bu durumun en canlı örneklerindendir. Çeklerde tahsilat oranlarının azalmasının hukuk düzeninde de yansımaları bulunmaktadır. hukukumuzda karşılıksız çek konusu epey tartışmalı bir alandır. Bir...

Yazı

İCRA DOSYASINA ÖDEME NASIL YAPILMALIDIR?

Borçlunun icra dosyasına yapacağı ödemelerde üç farklı yöntemden birini tercih etmesi mümkündür. Borçlu icra dosyasına icra dairesinde doğrudan ödeme yapabilir, alacaklıya ya da vekiline ödeme yapabilir veya kredi kartıyla uyap sistemi üzerinden ödeme yapması sonucu borcundan kurtulabilir.  Ancak bu yöntemlerden hangisinin borçlu bakımından daha avantajlı olduğu konusunda borçlunun bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü borçlunun yapacağı bu seçim...

Yazı

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

Alacak hakkının güvence altına alınmasına yarayan yöntemlerden biri de maddi mallar veya alacak hakları üzerinde rehin hakkı kurulmasıdır. İpotek de taşınmaz mallar üzerinde kurulan bir tür rehin hakkıdır. Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklı rehnettiği malı satarak alacağını buradan tahsil etmektedir. Bu yönüyle bir tür aynî teminat sayılan ipotek hakkı alacaklılar ve özellikle bankalar tarafından tercih...

Yazı

BORÇLUNUN İTİRAZIYLA DURAN İCRA TAKİBİNE DEVAM ETMENİN YOLU: İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Bir alacak hakkına sahip olan kişi borçludan bunu bir an önce tahsil etmek ihtiyacındadır. Bunun için icra dairesinden icra takibi başlatarak alacağını elde etmeye çalışır. Alacaklının elinde bulunan ve alacak hakkını ispatlayan belgelere göre başlatabileceği birkaç icra takibi yolu vardır; Eğer alacaklının elinde alacak hakkını ispatlayan bir mahkeme kararı ya da bu kuvette bir belge...