7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Yürürlüğe Girdi
Yazı

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

  İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler 09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle getirilen değişiklik ve yeniliklerden ana başlıklar ise şöyle;   İflâs Aşamasında İşletme Ve Malların Satışına İlişkin Düzenleme (İik M.241/3)   İflâs tasfiyesi aşamasında bazı işletmelerin ve malvarlığının parçalanarak satılmasının ekonomik olarak değer kaybına neden olduğu, bu durumun da hem...

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi?
Yazı

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi?

Kripto para kavramı uluslararası boyutta devletlerin, toplumların ve basının gündemini meşgul eden yeni bir kavram. Artık hepimizin aşina olduğu bir terim olmasına karşın kripto paranın fizikî bir karşılığının olmayışı, anonimliği ve teknolojisinin yeniliği karşısında halen belirsizliklerin hakim olduğu bir düzlemde yer alıyor. Sadece kullanıcılar ve toplum nezdinde değil devletler bakımından da benzer bir durum söz...

Borçlunun Borcu İçin Başkasının Elindeki Malın Haczedilmesi Durumunda Açılan İstihkak Davaları
Yazı

Borçlunun Borcu İçin Başkasının Elindeki Malın Haczedilmesi Durumunda Açılan İstihkak Davaları

  İcra takibinde borçluya gönderilen ödeme emri, borçlu tarafından itiraz edilmediği veya borçlunun yaptığı itiraz kaldırıldığı ya da iptal edildiği için kesinleşmiş olabilir. Ödeme emrinin kesinleşmesi halinde icra takibinde bir sonraki aşama haciz aşamasıdır. İcra memuru alacaklının talebi üzerine alacaklının alacağını karşılayacak miktarla sınırlı olmak üzere borçlunun mallarını haczeder. İcra sürecinde sadece borçluya ait olan...

Borçlunun Elindeyken Haczedilen Mal Hakkında Açılan İstihkak Davaları
Yazı

Borçlunun Elindeyken Haczedilen Mal Hakkında Açılan İstihkak Davaları

İstihkak davaları borçluya ait olmadığı halde haczedilen malın hacizden kurtarılması veya malın borçluya ait olduğu ispat edilerek haczin devamına yönelik açılan davalardır. Davayı kimin hangi amaçla açtığı malın kimin elindeyken haczedildiğine göre değişiklik göstermektedir. Borçluya ait olduğu düşünülerek haczedilen malın borçlunun nezdindeyken haczedilmesiyle, başka birinin elindeyken haczedilmesi sonucunda açılan istihkak davalarının tarafları ve ispat kuralları...

İstihkak Davaları
Yazı

İstihkak Davaları

İcra takibi, borcunu ödemeyen borçlunun ödeme yapmasını sağlamaya yönelik zorlayıcı bir hukuksal prosedürdür. Borçluya ödeme emriyle borcunu ödemesi için verilen sürede de borç ödenmediği ve icra takibi kesinleştiği takdirde borçlunun malvarlığı değerleri üzerine haciz konulur. Amaç, bu malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi ve neticede elde edilen paradan alacaklının alacak hakkının ödenmesidir. Haciz işlemi sadece borçluya ait...

Taşınmaz Malların Haczi Ve Haczin Kaldırılması
Yazı

Taşınmaz Malların Haczi Ve Haczin Kaldırılması

İcra prosedürü içinde borcunu ödemeyen borçlunun mallarına haciz konularak satılması, elde edilen bedelden alacaklının alacağının karşılanması sağlanmaktadır. Kural olarak borçlunun malî değeri olan tüm mal ve haklarına haciz konulması mümkündür. Borçluya ait taşınmaz mallar da haczedilmektedir. Ancak taşınmaz malların haczedilmesi borçlunun daha kolay paraya çevrilmesi mümkün taşınır malları ve alacak hakları gibi diğer malları haczedilip...

Taşınır Malların  Ve Araçların Haczi Ve Haczin Kaldırılması
Yazı

Taşınır Malların  Ve Araçların Haczi Ve Haczin Kaldırılması

İcra takibi sürecinin haciz aşamasına gelindiğinde borçlunun sahip olduğu maddi değeri olan mal ve haklara haciz konulur. Haczin nihai amacı bu mal ve hakların paraya çevrilerek, alacaklının alacağının ödenmesidir. Ancak haciz konulduğu andan itibaren borçlunun hacizli mallar üzerindeki tasarruf yetkisini de kısıtlar. Daha açık anlatımla borçlu artık hacizli mallar üzerinde devir, rehin gibi hukuki işlemleri...

Haczedilemeyen Mallar Ve Haczedilmezlik Şikâyeti
Yazı

Haczedilemeyen Mallar Ve Haczedilmezlik Şikâyeti

İcra takibinde amaç borcunu ödemeyen borçlunun alacaklıya ödeme yapmasının teminidir. Borçlu kendisine gönderilen ödeme emri(veya icra emri)nin gereğini yerine getirip alacaklıya süresi içinde ödeme yapmazsa, belli şartların yerine getirilmesi ve alacaklının talebi halinde borçlunun malları haczedilir. Haczedilen mallar paraya çevrilerek alacaklının alacak hakkı satış bedelinden ödenir. İcra takibi neticesinde, borçlunun malları satılarak satış bedelinden alacaklıya...

Borçlunun Bankadaki Parasının Haczedilmesi
Yazı

Borçlunun Bankadaki Parasının Haczedilmesi

  Borçlunun kural olarak her türlü mal ve hakkının haczedilmesi mümkündür. Bu durumun istisnası Kanun’da haczedilemeyeceği öngörülmüş olan mal ve haklar olup bunların hangileri olduğu açıkça belirtilmiştir. Borçlunun taşınır, taşınmaz malları ile alacak hakkı gibi malvarlığında yer alan tüm aktiflerin haczi mümkündür. Ancak bu mal ve hakların haczi usulleri birbirinden farklıdır. Örneğin borçlunun taşınır ve...

Şirket Hissesinin Haczedilmesi
Yazı

Şirket Hissesinin Haczedilmesi

  Borçlunun sahip olduğu bir şirket hissesinin şirketteki hisse malî bir değer taşıdığından alacaklı tarafından haczedilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu’nun 133/2. maddesinde yer alan hükme göre; “Sermaye şirketlerinde (anonim, limited, paylı komandit) alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanununun...