İcra Takibinde Borçlu Tarafın Dava Rehberi
Yazı

İcra Takibinde Borçlu Tarafın Dava Rehberi

İcra takibinde borçlu olduğu iddiasıyla kendisinden ödeme talep edilen taraf takip borçlusu olarak adlandırılır. Borçlu olmadığını düşünen ve ödeme yapmak istemeyen takip borçlusu, alacaklının kendisinden talep ettiği parayı ödememek için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Bu yolardan biri icra hukuku kapsamında icra dairesine yapılacak itirazlar ve icra mahkemesine yapılan şikayet başvurularıdır. Borçlu icra prosedüründe takip konusu borçla...

Menfi Tespit Davası ve Özellikleri
Yazı

Menfi Tespit Davası ve Özellikleri

Menfi tespit davası, “borçlu olunmadığını” ispat etmek için açılan bir tür tespit davasıdır. Bu davada, var olduğu iddia edilen hakkın ya da hukuki ilişkinin aslında mevcut olmadığının tespiti mahkemeden talep edilmektedir. Borçlu olduğu iddia edilen kişi, aslında borcunun bulunmadığına ilişkin farklı sebepler ileri sürebilir. Örneğin; böyle bir borcun hiç var olmadığını, borcun ödenmiş olduğunu, borcun...

İhtiyati Hacze İtiraz
Yazı

İhtiyati Hacze İtiraz

  İhtiyati haciz kararı, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik bir geçici hukuki koruma türüdür. İhtiyati haciz kararı verildiğinde, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmuş olmaktadır. İhtiyati hacze alacaklının talebi halinde mahkemece karar verilebilir. Mahkeme ihtiyati hacze karar verirken borçlu tarafı dinleyebilir veya borçluyu dinlemeden de ihtiyati haciz kararı verebilir. Uygulamada da genellikle borçlu taraf dinlenmeden...

Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Haciz Taleplerinin Özel Durumu
Yazı

Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Haciz Taleplerinin Özel Durumu

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak için borçlu mallarına geçici olarak el konulması halidir. İhtiyati haciz talep edebilmek için ortada alacaklıya ait rehinle temin edilmemiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş bir alacağın bulunması yeterlidir. Vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz talebinde bulunulabilmesi ise, ancak borçlunun kaçması ya da mal kaçırması gibi durumların varlığı halinde...

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması
Yazı

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması

İhtiyati haciz, borçlunun borcunu alacaklıya zamanında ödemesini garanti altına almak için borçlunun mallarına mahkeme kararıyla önceden el konulmasıdır. İhtiyati haciz kural olarak vadesi gelmiş olan alacaklarda istenebilmektedir. Vadesi gelmemiş alacaklar için borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz konulabilmesi, ancak borçlunun kaçma veya mal kaçırma amaçlı işlemlerde bulunmuş olması halinde veya borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması...

Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Konusunda Sık Sorulan Sorular
Yazı

Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Konusunda Sık Sorulan Sorular

Kendisine bir ödeme emri gönderilen kişi, bu belgenin ne anlama geldiğini ve bu belgenin gönderilmesinin hukuksal sonuçlarını anlamakta güçlük çekmektedir. Oysa ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından çok kısa süreler içinde harekete geçilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Aksi takdirde gerçekte borçlu olmadığı hâlde alacaklıya ödeme yapmak zorunda kalınması veya bu borç için malların haczedilip satılması...

Senet Altındaki İmzaya İtiraz Edilmesi Konusunda Merak Edilenler
Yazı

Senet Altındaki İmzaya İtiraz Edilmesi Konusunda Merak Edilenler

Senede dayanan bir borçla ilgili icra takibi başlatıldığı takdirde, icra memuru bu senedin borçlusunun kim olduğunu araştıramaz. Alacaklının istemi üzerine sadece senette imzası bulunduğu iddia edilen borçluya bir ödeme emri gönderir. Ancak senetteki imza gerçekte ödeme emri gönderilen kişiye ait olmayabilir veya imza sahte olabilir. Böyle durumlarda senetteki imzanın kendisine ait olmadığının nasıl ileri sürüleceği...

İhtiyati Hacizde Teminat Şartı
Yazı

İhtiyati Hacizde Teminat Şartı

İhtiyati haciz, borçlunun para borcunu ödemesini garanti altına almak için alacaklının talebiyle mal ve haklarına geçici olarak el konulması işlemidir. Alacaklı alacak hakkına kavuşmak için bir dava açar veya bir icra takibi başlatırsa, bu süreçler dahilinde ihtiyati haciz kararı alınmasını mahkemeden talep edebilir. Alacaklı ihtiyati haciz talep etmek için öncelikle bir dava açmak ya da...

Borçlunun Mallarına İhtiyati Haciz Uygulanması, İhtiyati Haczin Kaldırılması ve Haczedilen Malların Borçluya Bırakılmasının Şartları
Yazı

Borçlunun Mallarına İhtiyati Haciz Uygulanması, İhtiyati Haczin Kaldırılması ve Haczedilen Malların Borçluya Bırakılmasının Şartları

Alacaklının borçludan olan para alacağının tahsilini garanti altına almak için borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasına ihtiyati haciz adı verilmektedir. İhtiyati haciz kararı, alacaklının talebi üzerine ve şatların varlığı halinde borç ilişkisiyle ilgili görevli ve yetkili mahkemeden talep edilmektedir. Mahkeme, alacaklının talebi üzerine ihtiyati haczin şartlarının oluşup oluşmadığını inceler ve şayet oluştuğu kanaatine varırsa, borçlunun...

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Yürürlüğe Girdi
Yazı

7327 Sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

    İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler 09.06.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle getirilen değişiklik ve yeniliklerden ana başlıklar ise şöyle;   İflâs Aşamasında İşletme Ve Malların Satışına İlişkin Düzenleme (İik M.241/3)   İflâs tasfiyesi aşamasında bazı işletmelerin ve malvarlığının parçalanarak satılmasının ekonomik olarak değer kaybına neden olduğu, bu durumun da...