Yazı

DEVLETE VEYA KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI:TAM YARGI DAVASI

Devlet organları veya kamu kurumları, aldıkları kararlar, yaptıkları işlemler veya kamu hizmeti yaparken yürüttükleri faaliyetler esnasında kişilere maddi zararlar verebilmektedir. Örneğin, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü devlet hastanelerinde çalışan kamu personelinin verdiği zararlar, karayolları, su işleri belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerde gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle uğranana zaralar, terör olaylarında uğranan zaralar, askeri faaliyetler sırasında meydana gelen patlama nedeniyle...

Yazı

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KARŞISINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASI

Dijitalleşme hayatımızın her alanını değiştirip dönüştürmeye, hızlandırmaya devam ediyor. Hukukun her alanında hissedilen bu dönüşüm süreci, fikri mülkiyet hukuku alanında da yenilik ve gelişmelere neden olmaktadır. Fikri mülkiyet hakları denince telif hakları, sınai haklar ve bunlarla bağlantılı diğer fikri mülkiyet hakları anlaşılmalıdır. Bültenimizin konusu telif haklarının durumuyla sınırlıdır. Telif hakları ve bunlara bağlantılı olan haklara...

Yazı

İDARİ MAKAMLARIN VERDİĞİ KARARLARIN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALAR: İPTAL DAVALARI

Devlet organlarının veya kamu tüzel kişisi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş olduğu kararların veya yapmış oldukları işlemlerin hukuka uygun oldukları yönünde bir karine(inanç) vardır. Ancak hukuk kurallarını en çok ihlal edenlerin yine bu kurum ve kuruluşlar olabildiğine tanık olmaktayız. Birer vatandaş olarak kamu kurum ve kuruluşlarının birçok işleminden etkilenmekte, hakkımızda aldıkları kararlar ve yaptıkları...

Yazı

ECRİMİSİL DAVALARI

Ecrimisil davaları Türk hukukunda sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Ecrimisil davalarında karşı taraftan ecrimisil tazminatı veya haksız işgal tazminatı adı verilen bir tazminat talep edilmektedir. Bu tazminat, taşınmazın sahibinin izin veya rızası olmaksızın  kullanma ve/veya yararlanma nedeniyle uğranılan zararın karşılanması amacına hizmet etmektedir. Ecrimisil tazminatının talep edilebilmesi için, taşınmazı kullanan kişinin, o taşınmaz üzerinde hak...

Yazı

EV, İŞYERİ, TARLA VEYA ARSANIN HAKSIZ KULLANIMI HALİNDE AÇILACAK DAVA: ELATMANIN ÖNLENMESİ(MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Kişilerin sahip oldukları taşınmazların başkaları tarafından hiçbir haklı nedene dayanmaksızın kullanılması, bir nevi işgal edilmesi halinde taşınmaz malın sahibi bir dava açarak buna engel olabilir. bu davaya elatmanın önlenmesi veya müdahalenin men’i davası adı verilmektedir. Elatmanın önlenmesi davasıyla, ev, işyeri veya arsa gibi bir taşınmazın sahibi olan kişi bu malları haksız şekilde kullanan kişiyi o...

Yazı

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ(İZALE-İ ŞUYU) DAVASIYLA MAL PAYLAŞIMI

Ortaklığın giderilmesi, daha eski ve bilinen adıyla izale-i şuyu davaları Türk hukukunda en çok açılan dava türleri arasındadır. Bu davada hem davacı hem de davalı tarafların çok sayıda olması nedeniyle bugün Türkiye’de çoğu kişinin bu davada taraf olarak yer almış olması ihtimal dahilindedir. Miras dolayısıyla daha çok karşımıza çıkan ortaklığın giderilmesi davasında amaç, başkalarıyla birlikte...

Yazı

KRİPTO PARALAR VE CEZA HUKUKU

Son günlerde daha çok yasa dışı faaliyetlere alet edilmesiyle gündemimizi meşgul eden kripto paralar, suç olgusuyla birlikte anılmaya başlandı. Basında da büyük yankı uyandıran “dolandırıcılık” haberleri nedeniyle kripto paralar(halk arasındaki ismiyle bitcoin) akıllarda suç ve ceza hukuku ile bağdaştırılmış durumda. Kripto paraların teknolojisi, kendine özgü bazı özellikleri ve henüz hukuken düzenlenmemiş ve denetimsiz bir alanda...

Yazı

KRİPTO PARALAR, BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE TÜRK HUKUKU

Kripto paraların git gide gündemi daha fazla işgal ettiği, uluslararası ve ulusal finansal sistemde kendine yer edinmeye çalıştığı zamanların tanığı olmaktayız. Kripto paranın halk arasında bilinen adıyla bitcoinin tam olarak neyi ifade ettiği, gerçek bir para birimi olup olmadığı, kime ait olduğu, nasıl kullanıldığı, güvenilir olup olmadığı ve yasal olup olmadığı en çok tartışılan ve...

Yazı

ŞİRKETLERİN KVKK UYUM SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında pek çok kişinin kişisel verilerine erişmesi söz konusudur. Bu veriler bakımından şirket tüzel kişiliği KVKK kapsamında veri sorumlusudur. Veri sorumlusu, verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyen ve veri kayıt sisteminin...

Yazı

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN HİLELİ İŞLEMLER(MURİS MUVAZAASI)

Mirasbırakan kişi ölmeden önce mirasçılarının bir kısmını mirasından mahrum bırakmak veya normal şartlarda almaları gereken miras paylarını azaltmak amacıyla birtakım işlemler yapabilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre mirasbırakanın ölmeden önce yaptığı ve “mirasçılardan mal kaçırma amacı taşıyan” bu tip işlemler muris muvazaası olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde özellikle kız çocuklarının mirastan daha az pay alması amacıyla bu...