Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE AZINLIK HAKLARI

  Anonim ve limited şirketlerde şirket yönetimlerinin çoğunluk pay sahiplerinin elinde olması ve kararların alınmasında çoğunluğun etkili olması, azınlık durumunda kalan pay sahiplerinin haklarının korunmasını gerektirmektedir. Sermaye şirketlerinde ortakların ortaklık haklarından da sermaye payı oranında yararlanmaları ilkesi benimsendiğinden, şirkette daha büyük hissedar olan ortaklar etkin olmaktadır. Şirketin çoğunluk sağlayarak aldığı kararların azınlık haklarını ihlal etmesi...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇAĞRILI GENEL KURUL TOPLANTISI VE TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

  Limited şirketlerde genel kurul, yılın belli dönemlerinde veya gerektiği takdirde her zaman toplanabilen şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili oldukça önemli kararların ortakların oyuyla alındığı bir toplantı olma özelliği gösteren genel kurulların nasıl toplanacağı ve kararların nasıl alınacağı konuları Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Toplantının ya da toplantıya çağrının Kanun’da ya da sözleşmede belirtildiği...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

  Limited şirketlerde genel kurul, limited şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan karar organıdır. Tek ortaklı limited şirketlerde ise bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Genel kurul yılda bir veya birden fazla kez toplanarak kanunen kendisine yetki verilen konularda karar almaktadır. Söz konusu toplantılara ilişkin kurallar Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirlenmiştir. Genel kurul toplantıları...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Bir limited şirkette genel kurul, şirketin karar organı olarak Kanun’da(Türk Ticaret Kanunu) veya sözleşmede belirtilen konularda karar alma yetkisine sahiptir. Genel kurul şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan bir organdır. Fakat şirkette sürekli bir görevi yoktur. Yılın belli dönemlerinde olağan olarak ya da gerektirici sebeplerin varlığı halinde olağanüstü şekilde toplanarak görevlerini yerine getirir. Limited şirketlerde...

Yazı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ: YOKLUK VE BUTLAN

  Limited şirketlerde genel kurul kararı alınarak şirketle ilgili önemli konularda şirket iradesinin ortaya konulması belli şekil şartlarına ve usule tabi tutulmuştur. Eğer Kanun’da(Türk Ticaret Kanunu ve ilgili olduğu ölçüde Türk Borçlar Kanunu) veya şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı şekilde bir genel kurul toplantısı yapılmış ve bu toplantıda yine Kanun veya şirket sözleşmesindeki...

Yazı

TİCARİ DEFTERLER VE TİCARİ DEFTERLERİN DAVA SÜRECİNDE DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Bir ticari işletmenin alacak ve borçlarının, bunlara ilişkin belgelerin ve işletmenin muhasebesi ve malî durumuyla ilgili kayıtların işlendiği defterler ticari defter olarak nitelendirilir. Ticari defteler hem tacirlerin işletmesiyle ilgili işlerin takibini kolaylaştırmakta, hem de ticari hayatta işlem güvenliğini temin etmektedir. Bu amaçlarla tutulması Kanun’da zorunlu kılınan yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri ticari defterlere...

Yazı

YABANCI YATIRIMCI İÇİN TÜRKİYE’DE YATIRIM KILAVUZU

  Türkiye coğrafi, ekonomik ve demografik yapısıyla yatırımcılar için son yıllarda iyi bir alternatif durumundadır. Güncel ekonomi politikaları yabancı yatırımın teşviki ve desteklenmesi etrafında şekillenmiştir. Bu bağlamda yabancı yatırım mevzuatında da Türkiye’de yatırımı cazip hale getiren, yatırımcının işini kolaylaştıran pek çok yenilik yapılmıştır.                                                                                                   Ekonomik ve hukuksal revizyon sayesinde yabancı yatırımcı, Türkiye’ye bizzat gelmesine gerek...

Yazı

TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SATIN ALMAK İSTEYEN YABANCI YATIRIMCI İÇİN REHBER

  Yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’den gayrimenkul mal satın alabilmektedir. Hatta buna ilişkin pek çok sınırlandırma da kaldırılarak, yabancıların  Türkiye’den taşınmaz mal satın alması kolaylaştırılmıştır. Fakat yabancı kişi, Türkiye’den taşınmaz mal satın almak istiyorsa halen özel bazı sınırlamalara tabidir. Bu sınırlamalar çerçevesinde yabancının taşınmaz satın alabilmesi için gerekli hukuki prosedürü eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir....

Yazı

TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI

  Tapu kayıtları taşınmazların kime ait olduğunu, taşınmazlar üzerindeki paydaşları ve paylarını, taşınmazların yüzölçümlerini, ada/parsel numaralarını, taşınmazların rehinli olup olmadığını veya üzerinde tedbir kararı olup olmadığını belgeleyen resmi sicillerdir. Bir taşınmazın mülkiyeti, kural olarak ancak tapuda yapılacak resmi devir işlemi ve neticesinde tapu siciline yapılacak kayıt ile kazanılmaktadır. Bu işleme “tescil” adı verilir. Taşınmazlar üzerindeki...

Yazı

YABANCILARIN OTURMA İZNİ

  Çalışmak, okumak, iş kurmak, diplomatik sığınma, seyahat etmek ve daha pek çok çeşitli amaçla Türkiye’de kalmak isteyen yabancılar için Türk hukukunda 6 farklı oturma izni türü düzenlenmiştir. Türkiye’de 90 günden fazla bir süre için kalmak isteyen yabancının oturma izni sahibi olması aranır. Aynı şekilde, Türk vatandaşı olmayan yabancının vize veya vize muafiyet süresi dolduktan...