Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SEÇİMİ

  Limited şirketin yönetim organı, müdür veya müdürler kuruludur. Yönetim hakkı tek kişiye verilmişse bu kişi müdür sıfatıyla şirketin yönetiminde yetkili olur. Şayet birden fazla müdür seçilirse bunlar müdürler kurulunu oluşturur. Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirkette müdürlerin atanmaları yetkisi genel kurulun devredilemez nitelikteki yetkilerindedir.(TTK m.616/1-b). Bu bültende, limited şirketlerde yönetim organının oluşturulması süreci ve...

Yazı

LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

  Her şirket sözleşmesinde olduğu gibi, limited şirket esas sözleşmelerinde de şirketin temel yapısı ve işleyişi, sermayesi, ortaklık hak ve yükümlülükleri ile yönetimi gibi önemli konular düzenlenmektedir. Bir şirket için esas sözleşme adeta şirketin Anayasası gibidir. Bu nedenle, şirket esas sözleşmesinin belli bir usule uygun olarak hazırlanması gerekmekte olup, sözleşmenin belli kayıtları içermesi de Kanunen...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE AZALTILMASI

  Limited şirketler bazı hallerde şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş olan esas sermaye miktarını azaltmak isteyebilir. Şirketin ihtiyacının üzerinde bir sermayeye sahip olunması veya ortaklara kâr payı dağıtabilmek için bu yola başvurulduğu görülmektedir. Limited şirketin esas sermaye miktarını rakamsal olarak azaltabilmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda özel bir prosedüre bağlanmıştır. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermayelerini azaltabilmeleri için...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI

  Limited şirketin esas sermayesi şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş, ticaret siciline de tescil ve ilân ettirilmiş bir değerdir.  Esas sermaye ortak veya ortaklarca şirkete konulması taahhüt edilen esas sermaye paylarının toplamını ifade eder. Esas sermaye belirli ve sabit bir rakamı ifade eder. Türk Ticaret Kanunu gereği limited şirketin esas sermayesi en az 10 000 TL....

Yazı

TİCARİ DEFTERLERİN KAYBOLMASININ SONUÇLARI VE ZIYA DAVASI

  Türk Ticaret Kanunu’na göre gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi her tacirin, yine Kanun’da öngörülen ticari defterleri tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tacirler, ticari defterleri tutmak ve bu defterlere, ticari işlemleriyle borç ve alacak durumunu , ticari işletmesinin ekonomik ve malî durumunu açıkça kaydetmek zorundadır. Tacirlerin sadece ticari defterleri tutma yükümlülüğü değil ayrıca bu defterleri saklama...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI

  Limited şirketlerde, şirket ortaklarının belli şartlar altında ortaklıktan çıkması mümkündür. Limited şirketlerde ortağın şahsi haklarından biri de ortaklıktan çıkma hakkıdır.  Çıkma hakkı, ortağın özgür iradesi ile ortaklıktan çıkma istemini içerir. Çıkma hakkını kullanarak ortaklıktan ayrılan ortağın, ortaklığa ait bütün hak ve mükellefiyetleri sona ererek şirketle arasındaki bütün ilişkisi kesilmiş olacaktır.[1] Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklıktan kanunen çıkma hakkı ve çıkarılma konusu düzenlenmiştir. Bu bültende, sadece ortaklıktan çıkma hakkına ilişkin...

Yazı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI

Limited şirket genel kurul kararları kanun veya şirket ana sözleşmesinde öngörülen kurallara veya dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil ettiği takdirde iptal edilebilirler. Bu türden kararların iptal edilebilmesi için dava hakkına sahip olanlar kişilerin gerekli şartları yerine getirerek bir dava açması gerekmektedir. Genel kurul kararının iptali davası olarak bilinen bu davanın kimler tarafından, hangi sürede ve nasıl...

Yazı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

  Limited şirket genel kurullarında karar alınabilmesi için , toplantıya yeterli sayıda ortağın katılımı ve yine yeteri kadar sayıda ortağın olumlu yönde oy kullanması gerekmektedir. söz konusu yeter sayılar toplantı yeter sayıları ve karar yeter sayıları ya da toplantı/karar nisabı olarak adlandırılmaktadır.  Bir limited şirkette genel kurul kararının alınabilmesi için gerekli olan minimum oy miktarı...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

  Limited şirket ortaklarının ortaklık sıfatından kaynaklanan bazı hakları ve borçları bulunmaktadır. Limited şirkette ortaklık hakları doktrinde  iki kategoride incelenmektedir. Bunlar ortakların malvarlığına ilişkin hakları ve ortakların katılım haklarıdır. Aşağıda liste halinde yer verilen ortaklık haklarından önemli görülenlere ilişkin detaylı açıklamalara ilgili alt başlıklardan erişebilirsiniz. Şirket ortaklarının malvarlığına ilişkin hakları; Kâr payı alma hakkı, Tasfiye...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Limited şirketlerde genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir kez yapılmak zorundadır.  Bu bültende limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısı ve bu toplantıda alınması gereken kararlara ilişkin açıklamalara yer...