Yazı

Borçlunun İtirazıyla Duran İcra Takibini Devam Ettirmenin Bir Yolu: İtirazın Kaldırılması

İlamsız icra takipleri, alacaklının icra dairesine başvurarak bir kişiden alacaklı olduğunu iddia etmesiyle başlamaktadır. Üstelik icra takibi başlatabilmesi için alacaklının elinde herhangi bir belge olmasına dahi gerek yoktur. Sadece alacaklının beyanıyla borçlusu olduğunu iddia ettiği kişi hakkında ilamsız icra takibi başlatılması ve borçlu kişiye ödeme emri gönderilmesi mümkündür. Alacaklı için bu denli kolay şekilde başlatılabilen...

Yazı

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Borcunu ödemeyen borçluya karşı alacaklının dava açmak dışında başvurabileceği yol icra takibi başlatmaktır. İcra takibi başlatarak bazı durumlarda dava sürecine oranla daha kısa sürede ve daha kolay şekilde tahsilat sağlanabilmektedir. Bu şekilde bir mahkeme kararına ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayanmayan alacaklar için ilamsız icra takibi yapılabilmektedir. Ancak alacaklı önce dava yoluna başvurarak bir...

Yazı

İcra Hukukunda Şikâyet Başvurusu

İcra veya iflas organlarının yapmış olduğu Kanuna aykırı veya somut olaya uygun olmayan işlemlere karşı ilgililer şikâyet adı verilen bir başvuru ile icra mahkemesine müracaat edebilmektedir. Şikâyet, icra hukukuna özgü bir tür hukuksal başvurudur. Teknik olarak bir dava veya kanun yolu başvurusu olarak kabul edilmeyen bu başvuru hukukî çare olarak nitelendirilmektedir. Şikâyet ile icra mahkemesinden,...

Yazı

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Kaçırılmışsa Yapılabilecek İtiraz (Gecikmiş İtiraz)

İcra hukukunda genel ilamsız takiplerde ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre kesin ve hak düşürücü nitelikte olup, 7 gün geçirildikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Ancak bazı şartların varlığı halinde 7 günlük sürenin dolmasından sonra yapılan itirazlar da kabul görmektedir. Bu bültende, ödeme emrine itiraz süresinin dolmasından...

Yazı

Senetteki İmzaya İtiraz

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişi, ödeme emrinde yer alan borcu herhangi bir sebeple ödemek istemeyebilir. Örneğin borcun kendisine ait olmadığını düşünüyorsa, ödeme emriyle birlikte kendisine tebliğ edilen senettteki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa, borcu daha önce ödemişse, henüz vadesi gelmemiş bir borç veya zamanaşımına uğramış bir borç için hakkında icra takibi başlatılmışsa ödeme emrini...

Yazı

Belgesiz Alacaklar İçin Başvurulabilecek İcra Takibi Yolu: Genel Haciz Yoluyla Takip

Belgesiz Alacaklar İçin Başvurulabilecek İcra Takibi Yolu: Genel Haciz Yoluyla Takip Borçlunun borcunu kendi rızası ve iradesiyle alacaklıya ödememesi halinde alacaklı dava açabilir veya borçlu aleyhine icra takibi başlatabilir. Dava açılması neticesinde alacaklının elde ettiği lehe hükmü borçlunun kendiliğinden yerine getirmemesi durumunda da yine icra takibi başlatmak gerekmektedir. Bu takdirde başlatılacak icra takibi bir mahkeme...

Yazı

Para Alacaklarının Tahsili Nasıl Sağlanır?

  Kanun gereği veya sözleşmelerden doğan borçlar, borçlu tarafından kendiliğinden bir başka deyişle borçlunun kendi rızasıyla alacaklı tarafa ödenmektedir. Olması gereken bu olmakla birlikte borçlular her zaman borçlarını kendi istek ve iradeleriyle zamanında ödemeyebilirler. Böylesi durumlarda alacaklıların alacaklarını elde etmek amacıyla harekete geçmeleri gerekecektir. Fakat burada kast edilen alacaklının borçluya karşı doğrudan bir girişimde bulunması...

Yazı

İSİM VEYA SOYİSİM DEĞİŞTİRME YA DA DÜZELTME DAVALARI

İsim ve soyisim kişinin kendi tercihiyle belirlemediği halde ömür boyu taşımak ve kullanmak durumunda olduğu tanıtıcılardır. İnsanlarla ilgili belki de ilk kişisel bilgi olarak edindiğimiz isim ve soyisimler ait oldukları kişilerle ilgili bize bir fikir verir, onlarla bir bütünlük arz ederler. Örneğin, “ismiyle müsemma” tabiri de bir kişinin ya da varlığın ismiyle örtüşmesi anlamına gelen...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREVDEN ALINMASI(AZLİ)

  Limited şirketlerin yönetimi, müdür sıfatını taşıyan kişi veya kişiler tarafından sağlanmaktadır. Şirketin yönetim organı sıfatıyla şirket tüzel kişiliğini yönetme, şirket adına şirketi bağlayan işlemleri yapma, şirket işlerini yürütme ve şirketi temsil etme yetkisini müdürler elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle, müdürlerin şirketin çıkarlarını gözetmesi, görevlerini gereken özeni göstererek ifa etmesi ve şirketi zarara uğratacak eylem ve...

Yazı

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Limited şirketlerde yönetim yetkisi müdür sıfatını taşıyan tek bir kişiye veya birden fazla kişiye aittir. Müdür veya müdürler şirket ortakları arasından seçilebildiği gibi, tamamen şirkete yabancı bir kişinin de müdür olarak seçilmesi kanunen mümkündür. Limited şirketin yönetim organı olarak müdür veya müdürlerin şirkette birtakım görev ve yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Türk Ticaret Kanunu’nda müdür...