İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin (Müteahhidin) “İnşaatı Tamamlama” Yükümlülüğünü Zamanında Yerine Getirmemesi Halinde Yapı veya Arsa Sahibi Neler Yapabilir?

İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asıl borcu, inşaatı zamanında tamamlamak ve sahibine teslim etmektir. Bu iki yükümlülüğün de yerine getirilmesi gerekmektedir. İnşaat tamamlanmamışsa kural olarak teslimi de mümkün değildir. Yüklenicinin “inşaatı tamamlama” ve “teslim” borçları ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iki ayrı yükümlülük olduğundan, yüklenicinin her iki yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi veya hiç yerine getirmemesi halinde yapı ya...

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Hukukunda Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri
Yazı

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenici (Müteahhit) Tarafın Yükümlülükleri

Sözleşmede kararlaştırılan borçların gereği gibi yerine getirilmesi, hukukun genel ilkelerinden ahde vefa (söze bağlılık) ilkesi gereğidir. Sözleşme taraflarından birinin yapmayı ya da vermeyi üstlendiği şeyi, sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle yerine getirmesi gerekmektedir. Kural olarak hukukumuzda sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre taraflar akdettikleri sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyebilirler. Bu kuralın istisnası emredici nitelikteki hükümler ve kamu...

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Yazı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleriyle yüklenici (müteahhit) arasında yapılan ve konusu inşaat olan bir sözleşmedir. Burada arsa sahipleri sahip oldukları arsayı üzerinde bir bina yapılmak üzere sözleşmeyle müteahhide tahsis etmektedir. Müteahhit de bunun karşılığında kendisine tahsis edilen arsa üzerinde bir bina(inşaat) yapma borcu altına girmektedir. Arsa sahipleri yapılan binada yer alan bağımsız bölümlerden...

Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Başvurabileceği Yollar ve Açabileceği Davalar
Yazı

Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Başvurabileceği Yollar ve Açabileceği Davalar

Borçluya miras kalması halinde mirasçı olarak kendisine intikal eden mallar borçlunun malvarlığına dahil olur. Borçludan alacağı olan kişi borçlunun malvarlığına dahil olan bu malları haczettirme ve sattırma imkanına sahiptir. Alacaklısının, miras kalan mallarını ya da paralarını haczettirmesine ve/veya sattırmasına engel olmak isteyen borçlu miras payının kendisine intikalini önlemek için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Bu durumun uygulamada...

Aciz Belgesi ve Tasarrufun İptali Davalarındaki Rolü
Yazı

Aciz Belgesi ve Tasarrufun İptali Davalarındaki Rolü

Alacaklının borçluya karşı yürüttüğü icra takibinin sonunda, hala alamadığı alacak miktarı kalmışsa ödenemeyen kısmı belgelemek üzere düzenlenen belgeye aciz belgesi ya da aciz vesikası adı verilir. Aciz vesikası, borçlunun satılarak paraya çevrilen mallarıyla borcun kısmen veya tamamen ödenemediğini, malvarlığının borçlarını karşılamaya yetmediğini göstermektedir. Borçlu hakkında aciz vesikası düzenlenmesi sayesinde, alacaklı birtakım haklar elde etmektedir. Bu...

Borçlu Olmadığı Bir Parayı İcra Nedeniyle Ödemek Zorunda Kalan Kişinin Açabileceği Dava: İstirdat (Geri Alma) Davası
Yazı

Borçlu Olmadığı Bir Parayı İcra Nedeniyle Ödemek Zorunda Kalan Kişinin Açabileceği Dava: İstirdat (Geri Alma) Davası

Borçlu olmadığı halde mallarının haczedilmesi ve satılması riskiyle karşılaşan kişi, bu riski bertaraf etmek için icra takibine konu edilen parayı ödemektedir. Haksız yere ödediği parayı geri almak isteyen kişinin önünde farklı seçenekler mevcuttur. “Haksız İcra Takibi Nedeniyle Ödenen Para Geri Alınabilir Mi?” isimli makalemizde icranın iadesi prosedüründen bahsetmiştik. İcranın iadesi, para alacağına ilişkin mahkeme kararı,...

Borçlunun Mal Kaçırmak Amacıyla Devrettiği Malvarlıkları Hakkında Açılan Dava: Tasarrufun İptali Davaları
Yazı

Borçlunun Mal Kaçırmak Amacıyla Devrettiği Malvarlıkları Hakkında Açılan Dava: Tasarrufun İptali Davaları

  Borçludan alacağını tahsil etmek isteyen alacaklının bir icra takibi başlatarak, borçluya ait malları haczettirip sattırması gerekmektedir. Ancak borçlu taraf, alacaklının mallarını haczettireceğini öngördüğünden malvarlığında bulunan taşınır ve taşınmaz malları elden çıkarma çabasına girmiş olabilir. Her ne kadar haciz veya iflas kararı verildikten sonra borçlunun mal ve hakları üzerindeki yetkileri kısıtlanmış olsa da, haciz veya...

Menfi Tespit Davası Devam Ederken Ödenen Paranın Geri Alınması Nasıl Sağlanır?
Yazı

Menfi Tespit Davası Devam Ederken Ödenen Paranın Geri Alınması Nasıl Sağlanır?

Kendisine karşı bir icra takibi başlatılarak borç ödemesi talep edilen kişi, eğer borçlu olmadığını düşünüyorsa, icra takibine karşılık menfi tespit davası açabilmektedir. Bu durumda kural olarak hem dava hem de icra takibi aynı anda devam eder ve çoğunlukla icra takibi daha hızlı ilerleyen bir süreç olması sebebiyle davadan daha erken sonuçlanır. Bu durumda henüz borçlunun...

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı
Yazı

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı

Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa nedeniyle açılan iptal davaları sözel çağrışımları ve bazı durumlarda temelinde danışıklı bir işlemin yatması nedeniyle birbirine karıştırılabilmektedir. Uygulamada da bu davalardan birinin açılması gerektiği yerde diğerinin açıldığına sık rastlanmaktadır. Bu durumda mahkemeler davayı reddetmek yerine, eğer diğer şartları yerindeyse hukuki nitelemesini doğru şekilde yaparak davanın hangi hükümler dairesinde görülmesi gerekiyorsa...