İnşaatın Kusurlu (Ayıplı) Teslimi
Yazı

İnşaatın Kusurlu (Ayıplı) Teslimi

İnşaat sözleşmelerinde yüklenici taraftan beklenen, sözleşmeye konu inşaatı sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde teslim etmesidir. Yüklenicinin inşaat sözleşmesinde öngörülen tüm edimleri yerine getirmesi, inşaatı plan ve projesine uygun şekilde tamamlayıp teslim etmesi gerekir. Kural olarak yüklenici teslim borcunu yerine getirdiğinde ücrete hak kazanmaktadır. Ancak her zaman beklenen olmamakta ve yükleniciler sözleşmede yapmayı vaat ettikleri işleri zamanında ve...

Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi
Yazı

Franchising Sözleşmelerinin Unsurları, Uygulanması ve Sona Ermesi

Franchising sözleşmeleri avantajları nedeniyle yurtdışında olduğu kadar Türkiye’de de ticari hayatta tercih edilen sözleşmeler haline gelmiştir. Franchising bir sözleşme ilişkisi olmasının yanı sıra bir tür iş modeli, dağıtım ve pazarlama yöntemidir. Petrol şirketleri, oteller, restoranlar, taşımacılık işi yapanlar, araba üreticileri, fast-food, meşrubat, giyim gibi çok farklı sektörlerde bu sözleşmelere rastlanılmaktadır. Franchising sözleşmelerinde iki taraftan biri,...

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Çıkarılır?
Yazı

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nasıl Çıkarılır?

Bir kişinin ölümü halinde o kişinin mirası açılmış olur. Mirasın açılması ölüm olayının gerçekleşmesiyle kendiliğinden gerçekleşmektedir. İlk etapta tüm mirasçılar kanun gereği mirasın tamamına elbirliğiyle sahip olurlar. Ancak bu durumda mirasçıların tek başlarına miras kalan mallarla ilgili işlem yapma, onları kendi mülkiyetine geçirme, satma, devretme gibi yetkileri henüz bulunmaz. Mirasçının bunu yapabilmesi için miras paylaşımının...

Kimler Mirasçı Olabilir? Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?
Yazı

Kimler Mirasçı Olabilir? Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçı, ölen kişinin malvarlığı üzerinde hak sahibi olan kişidir. Mirasçı sıfatına sahip olan kişi, ölen kişinin tüm, hak ve borçlarına ölüm tarihinde kendiliğinden sahip olur. Kimlerin ölen kişinin mirasçısı olacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kişiler yasal mirasçı olarak adlandırılır ve büyük oranda ölen kişiyle soybağı/akrabalık ilişkisi olan kişilerdir. Kanunda düzenlenen kişilerden başka ölen kişinin...

Tenkis Davası Nedir? Kimler Tenkis Davası Açabilir?
Yazı

Tenkis Davası Nedir? Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Tenkis davaları miras hukukuna özgü davalardır. Kanunen sahip olduğu saklı miras payına kavuşamayan mirasçılar tarafından miras hakkını elde etmek için tenkis davası açılması gerekmektedir. Tenkis davası mirasçılar tarafından açılan bir dava olmakla birlikte her mirasçının tenkis davası açması mümkün değildir. Sadece yasal olarak saklı paya sahip olan mirasçılar tenkis davası açabilirler. Çünkü bu dava kanunda...

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?
Yazı

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Bir kişinin ölmeden önce hazırlayıp ölümünden sonra gerçekleştirilmesini istediği arzularını, malvarlığının kimlere nasıl verileceğini ya da bunların nasıl paylaştırılacağını açıkladığı yazılı belgeye vasiyetname adı verilmektedir. Vasiyetname miras hukukuna özgü bir belge olup bir tür “ölüme bağlı tasarruftur”. Bir başka deyişle vasiyetname kişi öldükten sonra açılacak ve sonuç doğuracaktır. Vasiyetnamelerin geçerli olup sonuç doğurabilmesi için mutlaka...

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Yazı

YABANCILARIN YATIRIM YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

  Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için aranan şartlarda değişiklik yapıldı. 06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik hükümleri aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleriyle getirilen yeniliklere bakıldığında, Türk vatandaşlığı için yapılması gereken yatırım miktarının artırılmadığı ancak diğer bazı şartlarda değişiklik yapıldığı...

Yazı

İCRA İLE ÇOCUK TESLİMİNE SON VERİLMESİ KONUSUNDA BEKLENEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Bir tür Aile Mahkemesi kararı olan velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararlarına anne veya babalar tarafından her zaman uyulmadığına tanık olmaktayız. Kimi zaman velayet hakkı sahibi olmamasına rağmen çocuğu kaçıran ebeveynler, kimi zaman ise velayet hakkına sahip olup diğer tarafın çocuğuyla görüşmesine engel olan ebeveynlerle karşılaşılmaktadır. Böylesi durumlarda mahkeme kararının gereğinin yerine...

Tasarrufun İptali Davalarında Borçlunun Mal Kaçırma Amacı Nasıl İspat Edilir?
Yazı

Tasarrufun İptali Davalarında Borçlunun Mal Kaçırma Amacı Nasıl İspat Edilir?

Tasarrufun iptali davaları, borçlu tarafından yapılan ve alacaklının alacak hakkına zarar veren işlemlerin iptal edilmesi istemiyle açılmaktadır. Bu dava sayesinde, borçlunun yaptığı işlemler alacaklıya karşı geçersiz kılınabilmektedir. Kanunda, borçluya karşı tasarrufun iptali davası açılabilecek haller belirtilmiştir. Bu hallerin tamamında tasarrufun iptali davasının açılması için mutlaka da borçlunun alacaklısına veya alacaklılarından birine zarar verme kastı taşıması...

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları
Yazı

Yüklenicinin (Müteahhidin) Binayı Zamanında Teslim Etmemesi Halinde Arsa Ya Da Yapı Sahibinin Hakları

Tüm sözleşmelerde olduğu gibi inşaat sözleşmelerinde de taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yine sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmek zorundadır. İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin asli borcu inşaatı tamamlamak ve süresinde teslim etmektir. Şayet yüklenici inşaatı süresinde teslim edemezse bu gecikmeden sorumlu olur. İnşaatın taraflar sözleşmede belli bir tarih kararlaştırmışlarsa o tarihte, kararlaştırmamışlarsa inşaatın bitmesi gereken objektif makul sürede...