Yazı

Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Haciz Taleplerinin Özel Durumu

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak için borçlu mallarına geçici olarak el konulması halidir. İhtiyati haciz talep edebilmek için ortada alacaklıya ait rehinle temin edilmemiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş bir alacağın bulunması yeterlidir. Vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz talebinde bulunulabilmesi ise, ancak borçlunun kaçması ya da mal kaçırması gibi durumların varlığı halinde...

Yazı

İhtiyati Haczin Teminat Karşılığında Kaldırılması

İhtiyati haciz, borçlunun borcunu alacaklıya zamanında ödemesini garanti altına almak için borçlunun mallarına mahkeme kararıyla önceden el konulmasıdır. İhtiyati haciz kural olarak vadesi gelmiş olan alacaklarda istenebilmektedir. Vadesi gelmemiş alacaklar için borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz konulabilmesi, ancak borçlunun kaçma veya mal kaçırma amaçlı işlemlerde bulunmuş olması halinde veya borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması...

Yazı

İhtiyati Hacze İtiraz

İhtiyati haciz kararı, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik bir geçici hukuki koruma türüdür. İhtiyati haciz kararı verildiğinde, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmuş olmaktadır. İhtiyati hacze alacaklının talebi halinde mahkemece karar verilebilir. Mahkeme ihtiyati hacze karar verirken borçlu tarafı dinleyebilir veya borçluyu dinlemeden de ihtiyati haciz kararı verebilir. Uygulamada da genellikle borçlu taraf dinlenmeden ihtiyati...

Yazı

Limited Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Genel kurul, limited şirketin tüm ortaklarının katılımıyla oluşan karar organıdır. Yılda bir veya birden fazla kez toplanarak şirketle alakalı kendisine yetki verilen konularda, Kanun’da veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş toplantı ve karar yeter sayılarıyla karar almaktadır. Limited şirket genel kurulunda karar almak için gerekli olan çoğunluk, alınacak kararın konusuna göre değişiklik göstermektedir. Bu konudaki belirlemeler, Türk...

Yazı

Anonim Şirket Genel Kurulunda Karar Alma Kılavuzu

Anonim şirketlerde genel kurul, şirketin karar organı olup, Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirkette bulunması zorunlu iki organdan biri olma özelliği gösterir. Genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla yılda en az bir kez olağan şekilde ve gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Şirkette pay sahibi olanlar veya onların temsilcileri, genel kurulda temel ve vazgeçilmez nitelikteki oy haklarını...

Yazı

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına Dair Genel Şartlar Ve Çalışma İzni Alınması

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yabancılar Türkiye’de çalışma hakkına sahiptir.[1] Türk Anayasası’nda yer alan temel haklardan yabancıların yararlanması milletlararası hukuka uygun olarak ve kanunlarla getirilen birtakım sınırlamalara tabidir. Bu bültende yabancıların Türkiye’de çalışma hakkından yararlanabilmesi için gerekli şartlar, izlemesi gereken prosedür, gerekli başvuru ve evraklar, çalışma izni alması gereken ve gerekmeyen yabancılar gibi konuyla ilgili en...

Yazı

Site ve Apartman Genel Kurul Toplantısı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Site ve apartman yönetimleriyle ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu(KMK)’nda yer almaktadır. Özellikle site veya apartman genel kurul toplantılarının nasıl yapılması gerektiği, site genel kurulunda oy kullanma ve oyların temsilinin nasıl sağlanacağı gibi sorular ilgililer tarafından merak edilmektedir. Bu bültende, apartman ve site genel kurullarında oy kullanımı, oyların temsili, genel kurul kararlarının alınması için gereken oy...

Yazı

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Artırımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Esas sermaye artırımı, şirket sözleşmesinde yazılı sermaye değerinin artırılması anlamına gelmektedir. Büyüme ve yapılması planlanan yeni yatırımlar gibi çeşitli sebeplerle limited şirketler, şirket sözleşmelerinde yazılı sermaye değerini artırmak isteyebilirler. Bu bültende, limited şirketlerin esas sermaye artırımı konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili temel sorulara yanıt vermeye çalıştık. Esas Sermaye Artırım Yöntemleri Nelerdir? Sermaye artırımı...

Yazı

Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

Genel kurul, limited şirketin karar organıdır. Şirketle ilgili en önemli kararların alındığı bu toplantının ve toplantı çağrısının belli kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bu bültende, limited şirket genel kurul toplantıları hakkında, müvekkillerimizden bize en sık yöneltilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Genel Kurul Toplantılarının Yapılmamasının Yaptırımı Var Mıdır? Olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona...

Yazı

Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz Konusunda Sık Sorulan Sorular

Kendisine bir ödeme emri gönderilen kişi, bu belgenin ne anlama geldiğini ve bu belgenin gönderilmesinin hukuksal sonuçlarını anlamakta güçlük çekmektedir. Oysa ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından çok kısa süreler içinde harekete geçilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Aksi takdirde gerçekte borçlu olmadığı hâlde alacaklıya ödeme yapmak zorunda kalınması veya bu borç için malların haczedilip satılması...