Yazı

Menfi Tespit Davası Devam Ederken Ödenen Paranın Geri Alınması Nasıl Sağlanır?

Kendisine karşı bir icra takibi başlatılarak borç ödemesi talep edilen kişi, eğer borçlu olmadığını düşünüyorsa, icra takibine karşılık menfi tespit davası açabilmektedir. Bu durumda kural olarak hem dava hem de icra takibi aynı anda devam eder ve çoğunlukla icra takibi daha hızlı ilerleyen bir süreç olması sebebiyle davadan daha erken sonuçlanır. Bu durumda henüz borçlunun...

Yazı

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Nedeniyle Açılan Butlan Davalarının Farkı

Tasarrufun iptali davaları ile muvazaa nedeniyle açılan iptal davaları sözel çağrışımları ve bazı durumlarda temelinde danışıklı bir işlemin yatması nedeniyle birbirine karıştırılabilmektedir. Uygulamada da bu davalardan birinin açılması gerektiği yerde diğerinin açıldığına sık rastlanmaktadır. Bu durumda mahkemeler davayı reddetmek yerine, eğer diğer şartları yerindeyse hukuki nitelemesini doğru şekilde yaparak davanın hangi hükümler dairesinde görülmesi gerekiyorsa...

Yazı

Çek veya Bono (Senet) Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davaları

Menfi tespit davalarının büyük çoğunluğu, kambiyo senetlerine bağlı borçlarla ilgili (çek, bono, poliçe) açılmaktadır. Kambiyo senedi alacaklının elini kuvvetlendiren güçlü bir delildir. Bir çek veya bonodan kaynaklanan alacağını kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe koymuş olan alacaklının karşısında borçlu dezavantajlı konumdadır. Çünkü, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borçlunun senetteki borca veya imzaya itiraz etmesi...

Yazı

Senedin Sahteliğinin Tespiti ve Dava Süreci

Ticari hayatta ve günlük hayatta sahte senet düzenlenerek kişilerin borç altına sokulduğuna sıkça tanık olunmaktadır. Kendi bilgi ve iradesi olmadığı, herhangi bir imza atmadığı halde bir senette borçlu olarak gösterilmiş kişiler haksız ve kötü niyetli olarak icra takipleriyle veya davalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumdan mağdur olan kişinin alacağın dayandığı senedin sahte olduğunu mahkemede tespit...

Yazı

Borçlu Olmadığı Bir Parayı İcra Nedeniyle Ödemek Zorunda Kalan Kişinin Açabileceği Dava: İstirdat (Geri Alma) Davası

  Borçlu olmadığı halde mallarının haczedilmesi ve satılması riskiyle karşılaşan kişi, bu riski bertaraf etmek için icra takibine konu edilen parayı ödemektedir. Haksız yere ödediği parayı geri almak isteyen kişinin önünde farklı seçenekler mevcuttur. “Haksız İcra Takibi Nedeniyle Ödenen Para Geri Alınabilir Mi?” isimli makalemizde icranın iadesi prosedüründen bahsetmiştik. İcranın iadesi, para alacağına ilişkin mahkeme...

Yazı

İcra Takibinde Borçlu Tarafın Dava Rehberi

İcra takibinde borçlu olduğu iddiasıyla kendisinden ödeme talep edilen taraf takip borçlusu olarak adlandırılır. Borçlu olmadığını düşünen ve ödeme yapmak istemeyen takip borçlusu, alacaklının kendisinden talep ettiği parayı ödememek için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Bu yolardan biri icra hukuku kapsamında icra dairesine yapılacak itirazlar ve icra mahkemesine yapılan şikayet başvurularıdır. Borçlu icra prosedüründe takip konusu borçla...

Yazı

MASAK Tarafından Banka Hesabına Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finanse edilmesini önlemek amacıyla faaliyette bulunan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruldur. Bu kapsamda ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılmasını ve engellenmesini sağlamak için çeşitli görevler üstlenmiştir. Kurulun aklama ve terörizmin finansmanı konularında veri toplama, strateji geliştirme, soruşturma yapma, istihbarat üretme gibi farklı işlevde...

Yazı

Menfi Tespit Davası ve Özellikleri

Menfi tespit davası, “borçlu olunmadığını” ispat etmek için açılan bir tür tespit davasıdır. Bu davada, var olduğu iddia edilen hakkın ya da hukuki ilişkinin aslında mevcut olmadığının tespiti mahkemeden talep edilmektedir. Borçlu olduğu iddia edilen kişi, aslında borcunun bulunmadığına ilişkin farklı sebepler ileri sürebilir. Örneğin; böyle bir borcun hiç var olmadığını, borcun ödenmiş olduğunu, borcun...

Yazı

Konut ve İşyeri Alımlarında Yatırımcıya Tanınan KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/1. maddesinin (i) bendinde, Kanun’da yazılı şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu gerçek kişiler ile merkezi Türkiye’de olmayan ve Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişilerin konut ve iş yeri alımlarında uygulanmak üzere bir KDV istisnası öngörülmüştür. Ülkeye döviz girişini teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme, mevzuattaki düzenlenme...

Yazı

İhtiyati Hacze İtiraz

  İhtiyati haciz kararı, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik bir geçici hukuki koruma türüdür. İhtiyati haciz kararı verildiğinde, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmuş olmaktadır. İhtiyati hacze alacaklının talebi halinde mahkemece karar verilebilir. Mahkeme ihtiyati hacze karar verirken borçlu tarafı dinleyebilir veya borçluyu dinlemeden de ihtiyati haciz kararı verebilir. Uygulamada da genellikle borçlu taraf dinlenmeden...