Vasiyetnamelerin Yorumlanması
Yazı

Vasiyetnamelerin Yorumlanması

Vasiyetnameler mirasbırakanın ölmeden önce düzenlediği, kendisinin ölümünden sonra gerçekleştirilmesini istediği arzularını, mallarının paylaşımına ilişkin getirdiği kuralları açıkladığı hukuksal metinlerdir. Hukukta bir kimsenin ölümünden sonra geçerli olmasını istediği bu türden irade açıklamalarına ölüme bağlı tasarruf adı verilmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar kişinin ölümünden sonra hüküm ifade eder ve uygulanabilir hale gelir. Ancak zaman zaman vasiyetname uygulama aşamasına...

Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) Davası
Yazı

Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) Davası

Kendisine vasiyetname ile mal bırakılan kimse mirasbırakan kişinin ölümü halinde doğrudan doğruya o malın sahibi olamaz. Vasiyetnameye göre hakkı olan malı almak isteyen kişi, vasiyetnamede yer alan bu mal veya hakkın kendisine ödenmesini istemelidir. Söz konusu istem, varsa vasiyeti yerine getirme görevlisine, böyle bir görevli yoksa mirasbırakanın mirasçılarına yapılmalıdır. Şayet mirasçılar ya da vasiyeti yerine...

Mirasın Reddedilmesi
Yazı

Mirasın Reddedilmesi

Kendisine miras bırakılan veya yasal olarak bir kişinin mirasçısı olan kişiler, bu mirası kabul edip etmemekte özgürdür. Hiç kimsenin bir mirası kabul etmeye zorlanması mümkün değildir. Örneğin, kendisine kalan miras borçtan ibaret ise mirasçı bu mirası kabul etmek istemeyecektir. Mirasbırakan kişi ile arasındaki ilişkiler, kişisel sebepler veya kendisinin yerine bir başkasının mirası almasını isteyen kişiler...

Miras Sözleşmesi ve Mirastan Feragat Sözleşmesi
Yazı

Miras Sözleşmesi ve Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras sözleşmeleri, mirasbırakan kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasının paylaştırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptığı veya mirasıyla ilgili yerine getirilmesini istediği başka hususları karara bağladığı sözleşme türleridir. Miras sözleşmelerinin bir tarafı mirasbırakacak kişidir. Sözleşmenin diğer tarafı ise halihazırda mirasçısı olan bir kişi veya üçüncü bir kişi olabilir. Miras sözleşmelerinde de tıpkı vasiyetnamelerde olduğu gibi kişinin ölümünden...

Vasiyetnamenin Açılması Prosedürü
Yazı

Vasiyetnamenin Açılması Prosedürü

Vasiyetnamenin açılması, mirasbırakan kişinin ölümünden sonra vasiyetname içeriğinin anlaşılması ve mirasçılara bildirilmesi için yapılan bir işlemdir. Vasiyetnamenin açılması, vasiyetin yerine getirilmesinden evvel mutlaka tamamlanması gereken bir aşamadır. Kanunda öngörüldüğü şekilde açılarak kesinleşmemiş vasiyetnamenin tenfizi yani yerine getirilmesi de mümkün değildir. Bu yazımızda, vasiyetnamenin yerine getirilmesi veya vasiyetnamenin iptalinin istenmesinden önceki aşama olan vasiyetnamenin açılması prosedürüyle...

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkis Talebinin Aynı Davada Aşamalı Olarak İleri Sürülmesi
Yazı

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkis Talebinin Aynı Davada Aşamalı Olarak İleri Sürülmesi

Miras hukukunda mirasçıların farklı talepler öne sürebildiği dava çeşitleri bulunmaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan davalar, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, tenkis davaları, denkleştirme davaları ve vasiyetnamenin iptali davaları olmaktadır. Mirasçılar ya da vasiyet alacaklıları tarafından açılan bu davaların her birinden elde edilebilecek yarar birbirinden farklıdır. Ancak davayı açan kişinin talebin haklılığı, mahkemenin...

Vasiyetnamenin İptal Ettirilmesi Mümkün Müdür?
Yazı

Vasiyetnamenin İptal Ettirilmesi Mümkün Müdür?

Vasiyetnameler kişilerin öldükten sonra yerine getirilmesini istedikleri arzularını içeren, miras hukukuna özgü metinlerdir. Vasiyetnamelerin geçerli olması ve istenilen sonuçları doğurabilmesi için kanunda aranan şartlara uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Bir vasiyetname kanunda aranan şartlara uygun şekilde düzenlenmemişse veya mirasbırakanın gerçek arzularını yansıtmıyorsa örneğin aldatılma, korkutulma sonucu düzenlenmişse dahi kendiliğinden geçersiz hale gelmemektedir. Çünkü yasalarımız mirasbırakan kişinin...

İnşaatçı (Yapı) İpoteği
Yazı

İnşaatçı (Yapı) İpoteği

İnşaat sözleşmelerinde yüklenici taraf bir eseri teslim etmekle, arsa ya da iş sahibi ise bu teslim karşılığında ücret ödemekle yükümlüdür. Ücret alacağı arsa ya da iş sahibi için kural olarak eserin teslimiyle ödenmesi gereken bir borçtur. Ancak yüklenicinin hak kazandığı ücret alacağını tahsil edebilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Böylesi riskleri bertaraf etmek, yüklenici ya da...

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri
Yazı

Taşınmaz (Gayrimenkul) Satış Vaadi Sözleşmeleri

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, bir gayrimenkulün ileriki bir tarihte ve sözleşmede belirlenen şartlarla satışının kararlaştırıldığı bir sözleşme türüdür. Burada gayrimenkul derhal satılmamakta, mülkiyet bir kişiden başka birine nakledilmemektedir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde satış gerçekleşmez; satışın gerçekleştirileceği vaat edilir. Bir satış vaadi sözleşmesiyle kendisine taşınmaz satılması vaat edilen kişi, bu sözleşme sayesinde kendisine vaat edilmiş olan...

İnşaatta Eksik İş Bulunması Hali ve Sonuçları
Yazı

İnşaatta Eksik İş Bulunması Hali ve Sonuçları

İnşaat sözleşmeleri tarafların karşılıklı olarak birtakım haklara ve borçlara sahip olduğu iki taraflı sözleşmelerdir. Bu sözleşmede karşılıklı taraflar yüklenici ve iş sahibi şeklinde isimlendirilmektedir. Yüklenici, ücret ya da bağımsız bölüm devri karşılığında, iş ya da arsa sahibine bir bina inşa ve teslim etmeyi üstenmektedir. Yüklenicinin sözleşmeden doğan asıl borcu olan bina inşası ve teslimini sözleşmede...